Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien når en andelskrone indstilles.

 

Ud fra følgende fakta:

·         Økonomiske opgangstider og dermed stigende priser bliver altid efterfulgt af økonomiske nedgangstider og dermed faldende priser.

·         Bygninger som vores vil i et 20 – 50 årigt perspektiv altid på et tidspunkt skulle have en eller flere omfattende renoveringer, som må finansieres med nye lån.

·         Vores bygning er bygget i 2003.

·         Løbende vedligeholdelse er økonomisk rentabelt.

·         En stabil boligafgift er at foretrække.

Og ud fra følgende principper:

·         Andelsforeningen skal tilgodese de boende medlemmer – set i et langsigtet perspektiv.

·         Andelsforeningens medlemmer skal deles om omkostninger ved bygningen – set i et langsigtet perspektiv.

·         Hvis en fraflyttende andelshaver i økonomiske opgangstider kan sælge til en maksimalpris der ikke dæmpes med en mindre reserve, stilles en ny andelshaver i en væsentlig ringere position i forhold til øvrige medlemmer i foreningen.

·         A/B Magasingårdens profil skal være attraktiv.

Er det bestyrelsens holdning:

·         At bygningen løbende vedligeholdes inden for driftsbudgettet.

·         At der løbende hensættes midler af driftsresultater til større ekstra vedligeholdelse.

·         At det sikres, at foreningens lån nedbringes for på langt sigt at sikre plads for senere lån til enten 1) omfattende renoveringer der ikke kan dækkes af hensatte reserver, 2) skabe mulighed for lavere ydelsesbetaling mod en løbetidsforlængelse.

·         At der årligt reserveres for fremtidige større vedligeholdelse af ejendommen. *

·         At der i opgangstider reserveres for evt. fald i ejendomsværdien. *

·         At boligafgiften ikke må stige mere end løn/prisudvikling – og så vidt muligt ikke stige

På dette grundlag beslutter bestyrelsen forslag i årsrapporten til budget, henlæggelser og andelskrone.

Vedtaget af A/B Magasingårdens bestyrelse på møde 19. februar 2019.

*Kommentar fra Valuar: I forbindelse med årsregnskabets udarbejdelse kan vi anbefale, at foreningen vurderer evt. at foretage hensættelser til renovering/vedligehold af ejendommen og tager højde for disse ved opgørelse af andelskronen.

Endvidere anbefaler vi, at der gøres overvejelser omkring evt. fremtidig værdiændring jf. bilag ”Følsomhedsanalyse” i forbindelse med værdiansættelse af andelskronen.