A/B Magasingården

11. januar 2017

Til Hvidovre Kommune

(sendt som mail til kmv@hvidovre.dk)

Høringssvar vedr. Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 201 og forslag til Lokalplan 458

Andelsforeningen Magasingården vil benytte høringen til at gøre opmærksom på følgende tekster i den nuværende lokalplan 430. Lokalplanen omfatter som nævnt ejendommen Avedøre Tværvej 60-66.

”Ejendommene kan på længere sigt nedrives med henblik på at etablere et sammenhængende grønt område. Et område med store rekreative muligheder, hvor det grønne område i Avedørelejrens vestlige del er sammenhængende med Avedøresletten modvest. Indtil den nuværende anvendelse ophører, muliggøres alene mindre om- og tilbygninger på de eksisterende bygninger.” [side 17]

 

”For delområde 4 og 5 gælder: Anvendelsen fastlægges til offentligt formål, grønt område” [side 32]

 

”6.45  Der kan ikke opføres ny bebyggelse inden for delområde 4 og 5.” [side 40].

Med henvisning til de fremsynede bestemmelser i lokalplan 430 mener vi, at ejendommene bør nedrives, så området kan indgå i den grønne kile til gavn for offentligheden som den oprindelige intention og ikke tilføre yderligere trafik og bebyggelse til området.

Hvis der mod vor forventning bliver givet tilladelse til en bebyggelse, vil det være et ønske at de eksisterende stier på grønningen forlænges bag om det nedlagte vandværk og gennem de nye bygninger så gående og cyklende kan komme ned til volden uden at skulle ud på Avedøre Tværvej, da trafikdæmpningen i dette område ikke har den fornødne effekt. Dertil kommer at en bebyggelse som ønsket af ejeren af Avedøre Tværvej 60-66 vil medføre en forøget trafikbelastning på Avedøre Tværvej.

 

Andelsforeningen Magasingården skal derfor henstille til kommunalbestyrelsen, at den ikke åbner for en forringelse af lokalområdet og for en stigende trafikbelastning – og således ikke kaster vrag på den oprindelige fremsynethed.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for A/B Magasingården