Retningslinjer for a conto vand- og varmebidrag i A/B Magasingården

 

Bestyrelsen i A/B Magasingården lader administrator forestå eventuelle reguleringer af andelshavernes a conto bidrag til vand og varme.

Administrator sørger for, at a conto bidragene ligger så tæt på andelshaverens historiske forbrug som muligt korrigeret for prisudvikling og forventede drift- og vedligeholdelsesudgifter.

Andelshavere der betaler for meget i a conto bidrag og som ikke selv henvender sig for nedjustering, vil ikke automatisk blive nedjusteret i bidragssats.  Administrator kan dog nedsætte a conto bidrag efter gentagne større tilbagebetalinger.

Administrator sørger for, at andelshavere der betaler for lidt i a conto bidrag, bliver opjusteret i bidragssats.

I administrators sondring mellem at regulere eller ikke at regulere et a conto bidrag spiller reguleringsbeløbets væsentlighed ind. Administrator vil ikke foretage en regulering, hvis der alene skal reguleres med under 50 kr. månedligt.

Hvis en andelshavers a conto beløb i varme bliver opjusteret, da vil administrator hense til hvorvidt andelshavers a conto beløb for vand bør nedjusteres (og omvendt), således at en opjustering af et a conto beløb vil kunne udlignes med nedjustering af et andet a conto beløb.

Da afregningen af vand og varme ikke alene går på kubik eller MWh, men også drift af vand- og varmeanlægget samt vedligeholdelse af målere i de enkelte lejligheder, er det i særdeleshed vanskeligt at ansætte et a conto bidrag, som kommer til at modsvare det faktiske forbrug over en længere periode.

Alle andelshavere, der med rimelighed ønsker at få sit a conto bidrag reguleret, kan kontakte administrator, hvorefter administrator sørger for regulering. I sagens natur kan der ikke ske regulering til et a conto bidrag, som ligger under tidligere forbrug.

 

Besluttet af bestyrelsen 11.1.2017.

(sidste sætning sprogligt justeret 18-10-2023)