Bestyrelsens beretning

A/B Magasingården 2015-2016

 

Formanden startede med at velkommen til de nye andelshavere: Mette, Patrick, Christoffer, Karen, Jacob og Natascha samt Aida og Morten. Og så har vi haft to interne flytninger: Klaus samt Dorthe.

Det er godt, at dem som ønsker at flytte for at få mere plads eller andet, kan få solgt deres andele og komme videre.

Det større salg fik sidste år bestyrelsen til at åbne for at tilmelde sig en interesseliste. Det er ikke en venteliste i vedtægternes forstand - og der er nu på interesseliste. Men aktuelt er der ikke nogen andel til salg.

Vi har i forbindelse med den sidste overdragelse besluttet af skifte vurderingsmand efter utilfredshed med nogle af vurderingerne. Vi vil afvente den næste overdragelse for at evaluere.

Den foreløbige vurdering gav anledning til en drøftelse af VVS og el-tjek og efter en drøftelse med administrator nåede vi i bestyrelsen frem til at foreslå at VVS og el tjek bliver obligatorisk, så det ikke skal overvejes fra gang til gang og det giver foreningen tryghed mht. installationernes lovlighed og sikkerhed – det kommer vi til under forslag.

Storskrald

Kommunens storskraldeordning for etageejendom har ikke virket efter hensigten og vi havde planlagt at rejse spørgsmålet på sidste års generalforsamling i grundejerforeningen. Men grundejerforeningens bestyrelse kom os i forkøbet og fortalte på generalforsamling i grundejerforeningen 2015 om en planlagt forsøgsordning. Den har fungeret siden med rimelig succes. Og på sidste uges generalforsamling i grundejerforeningen var der opbakning til en mere fast ordning.

Men der er ofte problemer med sorteringen, hvilket flere gange har betydet at grundejerforeningen har måttet betale for omsortering før kommunen har afhentet containerne.

Forslag til Grundejerforening om P-forbud Gl. Byvej ud for P-plads

Vi har et problem med store biler lige foran udkørsel fra p-plads. Det blev et fælles forslag til Grundejerforeningen med A/B Artillerimagasinet præsenteret på Grundejerforeningens generalforsamling i sidste uge. Der var dog ikke opbakning at køre sagen som Grundejerforeningens sag, men der blev vedtaget en positiv opbakning. Så vi kommer selv til at køre sagen i forhold til kommunen og politiet.

Grundejerforeningen – forslag om nyt beboerhus

Der var som nævnt generalforsamling i grundejerforeningen i sidste uge.  Hovedpunktet var nyt beboerhus. Der har været rundsendt et omfattende materiale undervejs.

Bestyrelsen i A/B Magasingården valgte at stemme nej, da vi ikke fandt, at omkostningerne står i rimeligt forhold til hvad der kan forventes opnået. Vi stillede et ændringsforslag, som ville gøre det muligt at bruge huset til fester, men det blev fejret af bordet – og et pænt stor flertal (uden Hvidovre Kommune, som passende undlod at stemme) stemte beboerhuset igennem. Umiddelbart bliver de ekstra omkostninger ikke store - + 5% i kontingent i 2016 og igen i 2017, idet grundejerforeningens bestyrelse har fravalgt at lave større forbedringer disse år.

Positive punktnedslag fra grundejerforening 2015-2016:

Og så kan det nævnes, at der er opsat en batteriboks ved ”vores” flaskecontainer.

Havedage – og sandkasseoverdækning

Havedagene - eller pligtarbejdsdage som de rettelig hedder - fungeret med at vedligeholde vores gårdrum og lave mindre udbedringer. Og der har også været plads til hyggeligt samvær.

Op til dette forårets have dag blev der ikke blot snakket om overdækning af en slags på sandkassen. Det blev lavet et konkret forslag og en af vores nye andelshavere har både stået for indkøb af materialer og lavet det praktiske arbejde. Så nu er der en flot overdækning på sandkassen. Stor ros og mange tak til Morten.

Økonomi

Der var ingen væsentlige afvigelser på ydelse på det nye lån, så vi fastholdt boligafgiftens størrelse i både 2015 og 2016. Og som det fremgår af det uddelte budgetforslag lægger vi op til at fastholde boligafgiften uændret.

Værdien af vores ejendom er ifølge valuarvurderingen steget og det er på sin vis fint nok. Dog mener bestyrelsen at der er grund til en vis forsigtighed og derfor er der lavet hensættelser reserveret til imødegåelse af værdiforringelsen af ejendom og kursregulering af proritetsgæld.

Vedligeholdelse af ejendommen

Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården er vedtaget af bestyrelsen og lagt på hjemmesiden lige før jul.

Der er i 2015 sket en udskiftning af udstyr til måling af vand og varmeforbrug i 11 lejligheder. Der gennemføres i 2016 og 2017 en tilsvarende udskiftning. Finansiering over varme/vand regnskab.

Der er i 2015 gennemført en udskiftning af defekte fuger ved døre og vinduer. Der er foretaget en vurdering af holdbarhed og et antal fuger er udskiftet i 2015. I 2016 udskiftes yderligere et antal fuger.

De store altaner leder vand til underetagen ved regnvejr. Den generelle konstruktion skal tjekkes efter. Dette arbejdet er startet samme dag som generalforsamlingen.

Og aktuelt har vi bestilt TOP til at rette lidt op på vores fliser, så vi undgår store pytter efter regnvejr.

Vi har været udsat for nogle strømafbrydelser – og i forbindelse med en af disse gik vores elevator i stykker. Det tog lidt tid at få en reparation på plads – og vi forsøger at få omkostningerne dækket af forsikringen. Det var en dyr reparation!

Grøn vedligeholdelse og trappevask

Grundejerforeningen har skiftet hvid og grøn leverandør. Bestyrelsen besluttede at skiftet til samme grønne leverandør.

Tidligere havde vi trappevaks fra den nu tidligere grønne leverandør. Da vi ikke har været tilfredse med trappevasken, besluttede vi at finde en anden løsning. Vi har netop fået et tilbud fra en ly leverandør og på bestyrelsesmødet umiddelbart før generalforsamlingen har vi besluttet at aftale med ny leverandør til rimelig pris med rengøring hver 14. dag plus 3 årlige vinduespudsninger.

Det bemærkes, at leverandøren vil tilbyde andelshaverne vinduespudsning til en rimelig pris.

Jule – og arrangementer

Op til jul blev der kaldt ind til opsætning af juletræ og julepynt. Der kom nok til at der kunne pyntes op. Dagen efter var der gløgg m.v. - og både juletræ og gløgg har Birthe og Jens Hasemann arbejdet med og æren for.

I forlængelse heraf: der har heller ikke i år været et arrangementsudvalg. Og bestyrelsen ser det ikke som sin opgave at gennemføre et antal sociale arrangementer - men bakker gerne op med penge til f.eks. juletræ og gløgg. Hvis der stiller nogen og laver forberedelserne, så sker der noget.

Derfor også en opfordring til at interesserede melder sig til at gøre lidt mere ved forberedelserne til en sommerfest i forbindelse med havedagen i juni.

Internet

Den nye ordning fra sidste generalforsamlingsperiode med hurtigere netforbindelse og bedre support skulle indebære, at alle andelshavere er individuelt registrerede. Det faldt først på plads for nogle måneder siden. Den nye model betyder også, at leverandøren Dansk Kabel TV kan overvåge vores netforbindelse og deres funktion fra deres kontor. Dvs. at de også kan foretage fejlrettelser uden anmeldelser. Bemærk at fejlanmeldelser koster penge – som falder tilbage på den, som har foretaget fejlanmeldelsen.

Vand og -varme

Også sommeren 2015 slukkede vi for varmen i nogle måneder uden at bestyrelsen hørte om gener. Og der ser ud som om det betød nogle mindre omkostninger. Siden er vi blevet lidt mere i tvivl og er ved at overveje det rationelle – ikke i forhold til varme, men i forhold til stabilitet af cirkulationspumpen, som ikke har godt af at stå stille. Men det betyder ikke at der til sommer vil være meget varmt vand, som cirkulerer.

Varmeanlægget er gennemgået med tekniker. Enkelte justeringer ud fra de meldinger andelshavere havde givet tidligere til Flemming. Ellers kører vores anlæg som det skal. Flemming kontakter de enkelte andelshavere for præcisering af problemer.

Diverse

Man er velkommen til at overdrage ting og redskaber til fælles brug og foreningens ejendom, men man kan ikke bruge plads til opbevaring af private ting.

Der er oprettet et afsnit under praktiske oplysninger på hjemmesiden om ’Salg af lejligheder’. Her kan hentes salgsdokumentation i pdf. Det er første skridt til en mere samlet beskrivelse.

YouSee er begyndt at sende deres info-mails til vores alle-mailboks. Det har bestyrelsen valgt at acceptere, så alle får alle informationer.

Afslutning

Til sidst en tak til vores administrator for godt samarbejde og til bestyrelsens medlemmer og suppleanter for et godt samarbejde.

 

(aflagt af Leif Andresen på ordinær generalforsamling 20. april 2016)