Bestyrelsens beretning

A/B Magasingården 2017-2018

 

Formanden startede med at byde velkommen til de nye andelshavere for 5 andele.

Det er godt, at dem som ønsker at flytte for at få mere plads eller andet, kan få solgt deres andele og komme videre. Et salg pr. 1/5 er ved at være på plads, og derudover yderligere en andel til salg.

Et større salg fik forrige år bestyrelsen til at åbne for at tilmelde sig en interesseliste. Det er ikke en venteliste i vedtægternes forstand - og der er nu fem på interesseliste. Erfaringerne viser at det er en god ide, at holde det som en interesseliste.

Interesseliste

Der været en stigende interesse for at komme på denne. Vores beskrivelse er justeret, så vi overholder de nye regler om persondata, der træder i kraft i maj måned. Andelshavere, som ønsker at sælge, får udleveret navne og kontaktoplysninger, hvilket de interesserede specifikt skal have sagt ja til. Der blev sendt mail til 11 om fornyelse.

Bestyrelsen har haft drøftet at etablere en egentlig venteliste. En venteliste vil koste os administration og at brugen af interesseliste til salg er begrænset, hvorfor gebyrer for at være på venteliste og gebyr til sælgende andelshaver synes derfor høje. Det blev derfor besluttet, at der ikke oprettes for nærværende en administrativ venteliste.

Storskrald – og normalt skrald

Storskraldeordningen hver anden måned i grundejerforeningens regi fungerer stort set. Det har dog været nødvendigt med låsning af containerne. Og der er også til tider problemer med sorteringen. Så der kan kun opfordres til bruge ordningen på en ordentlig måde.

Også mht. dagligdagens affald er grund til at være opmærksom på at opføre sig korrekt. Det sker for tit at der fyldes for meget på, så låget ikke kan lukkes. Det gælder både vores egen miljøstation og kommunens papcontainere ved siden af.

Vi har haft en henvendelse fra Grøn Gruppe i grundejerforeningen om at opsætte en container til plastflasker. Bestyrelsens opfattelse er at det er en kommunal opgave. Endvidere vil fejlbrug kunne koste mange gebyrer.

Grundejerforeningen – og beboerhuset

Beboerhuset Smedjen har nu eksisteret i snart 1½ år. Masser af initiativer med søndagsbrunch, foredrag, koncerter, private arrangementer, fester, møder m.v. Driften løber rundt – dog set uden huslejen på 155.292 til kommunen. Der er enkelte andelshavere fra Magasingården har haft lejet beboerhuset og indtrykket har været meget positivt. Så der er ikke grund til at bruge det til f.eks. familiefester. Der er plads og bestik/service til op til 50 personer. Man kan leje stueplan og/eller 1. sal.

Interesserede kan tilmelde sig en facebook-gruppe.

Ensretning af Gl. Byvej var et forslag på grundejerforeningens generalforsamling sidste år. Vi fik modificeret forslaget på to måder: kun for biler og ikke cykler samt ikke i den nordlige ende, så biler fra ”vores” Pl-plads kan komme ud og ind via Filmbyen. Det er en af den andre andelsforeninger, som fik opgaven med hjem. Vi har kommenteret deres forslag til henvendelse til kommunen, men har ikke hørt noget om et evt. resultat – eller om svar overhovedet.

Havedage

Havedagene - eller pligtarbejdsdage som de rettelig hedder – har fungeret med at vedligeholde vores gårdrum og lave mindre udbedringer. Og der har også været plads til hyggeligt samvær. Til forårshavedagen var der 22 andele med.

Belåningen af ejendommen

Bestyrelsen har set på lånemuligheder og der er ikke aktuelt fornuft i at lave en låneomlægning. Bestyrelsen – og administrator – følger løbende situationen. Når det måtte blive relevant, så vil en låneomlægning blive forelagt en generalforsamling, om nødvendigt ved at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Det er umiddelbart bestyrelsens forventning at det bliver et emne på næste ordinære generalforsamling.

Økonomi

Værdien af vores ejendom er ifølge valuarvurderingen steget og det er på sin vis fint nok. Dog mener bestyrelsen, at der er grund til en vis forsigtighed og derfor er der lavet hensættelser reserveret til imødegåelse af værdiforringelsen af ejendom og kursregulering af prioritetsgæld.

Nødvendig vedligeholdelse af ejendommen

Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården er ikke blevet opdateret i generalforsamlingsperioden. Til gengæld er planen gennemført og nogle yderligere tiltag er gennemført. Desuden har der været en del reparationsarbejder (ikke alle nævnt konkret) så der er blevet foretaget vedligeholdelse.

Men det viser desværre, at selvom vores ejendom egentlig kun er i konfirmationsalderen, så er den så småt ved at være i reparationsalderen. Det har indtil nu været overskuelige problemer, men vi kommer til at være forberedte på at der nemt kan komme mere alvorlige problemer og dermed større udgifter. Det tager bestyrelsen højde for med forslaget til hensættelser.

Et overblik over forbedringer/systematisk vedligeholdelse

·         Skråvinduer: Det blev konstateret, at der for skråvinduer er reguleringsskrue, som er/kan være monteret forkert, så der er utætheder og risiko for dannelse af fugt. Konstateret i forbindelse med fraflytning. Top undersøgte dette og bestyrelsen besluttede at foretage inspektion af alle. Dette er sket og en række vinduer er justeret.

·         Udskiftning af sidste vand- og varmemålere er sket og dermed er denne udskiftning foretaget over den planlagte udskiftningsperiode på 3 år. Finansieret over varmeregnskab.

·         Vores el målere er udskiftet til fjernaflæste målere. Finansieret af el-leverandør

·         El-stik i gården: en hjemmestrikket løsning til julebelysning er erstattet af en regelret løsning.

·         Vinduer og døre: Bestyrelsen har konstateret, at der har været flere tilfælde af problemer med døre og vinduer med deraf følgende håndværkerbesøg. Og derfor er blevet besluttet, at gennemføre et generelt tjek af vores døre og vinduer. Derfor var indkaldt anmeldelse af problemer inden forårshavedagen 8. april og der er 10 som har meldt om problemer.

Igangværende arbejder:

·         Kloak: Vores kloaksystem har tre gange været stoppet på kort tid. En TV inspektion af den berørte del af vores kloaker afslørede mindre skader på vores kloakker. Der er rifter i samlingerne pga. tidligere forstoppelser, men ingen brud. Vi har bedt kloakfirma om fuld TV inspektion af vores kloakker og derefter indhenter vi tilbud på udbedringer. Opgaven opprioriteres.

·         Ventilationsanlægget i østfløjen har haft mange funktionssvigt. I slutningen af sidste uge er foretaget en reparation, som vi håber har løst problemet.

·         Elforsyningen til 23A – reparation er netop påbegyndt.

·         Dørtelefon i 23B er gået i stykker og er netop er blevet skiftet ud

Grøn vedligeholdelse og trappevask

Hverken den grønne vedligeholdelse eller trappevaske og vinduespudsning har givet anledning til problemer. De nye leverandører fra sidste generalforsamlingsperiode fungerer tilfredsstillende.

Det bemærkes, at leverandøren tilbyder andelshaverne vinduespudsning til en rimelig pris.

Barnevogne i opgangene

Bestyrelsen har snakket om status med barnevogne i vores opgange og mener at der er grund til at præcisere de gældende regler.

Opgangene er primært beregnet til adgang til lejlighederne og som flugtvej ved brand – og det er det sidste som sætter reglerne. Det skal være brandsikkert – hvilket vil sige af der ikke må være hverken madrasser eller tæpper i barnevogne. Og der er begrænset plads, så der er ikke plads til opbevaring af barnevogne ikke i brug.

Bestyrelsen påtænker at udvide mærkningen af cykler til også at dække barnevogne.

Avedøre Fjernvarme.

Forbrugsperiode er ændret fra 1. juni – 31. maj til kalenderåret, jf. meddelelse fra Avedøre Fjernvarme. Vores administrator foreslog, at udgifterne til målerudskiftning fordeles på begge varme regnskabsperioder 1. juni – 31. december 2017 og 1. januar – 31. december 2018. Dette blev tiltrådt.

Internet - Højere hastighed

Bestyrelsen har indgået en aftale med vores internetleverandør Dansk Kabel TV om en teknisk opdatering af vores netforbindelse.  Dette betyder at vi fra omkring starten af maj måned vil alle modtage en mere stabil og hurtigere forbindelse. I dag har vil alle en fælles; 150/150 Mbit forbindelse, og denne deler vi med to andre andelsforeninger. Dette betyder, at vi til tider er 128 husstande, der deler denne forbindelse og derfor har vi længe oplevet en ringe hastighed/udfald.

Den nye forbindelse er anderledes; alle husstande får en garanteret 50/50 Mbit forbindelse. Der er ligeledes mulighed for tilkøb af højere hastigheder - ligesom der er nu.

Det gode ved denne aftale er, at prisen for vores internet forbliver det samme: 75 kr. /måned.

Aftalen indeholder ligeledes en bedre og forenklet serviceaftale, mulighed for billigere fastnet telefoni (tilvalg) og meget mere. Alt dette vil Dansk Kabel TV selv informere omkring med en skrivelse i vores postkasser, når vi nærmer os. Det bliver efter planerne i starten af maj (uge 19).

Jule – og arrangementer

Op til jul blev der kaldt ind til opsætning af julepynt. Der kom nok til at der kunne pyntes op. Og der var tøndeslagning til fastelavn.

Bestyrelsen bakker gerne op, når der er beboere som tager initiativ til jule og fastelavnsarrangementer. Hvis der stiller nogen og laver forberedelserne, så sker der noget. Så tak til Ditte, Anne Mette og Karen, som har ydet en fin indsats i år.

Så vil jeg også nævne at interesserede meget gerne må melde sig til at gøre lidt mere ved forberedelserne til en sommerfest i forbindelse med havedagen i juni. Pernille vil stille sig til rådighed som kontakt til bestyrelsen.

Vand og -varme

Også sommeren 2017 slukkede vi for varmen i nogle måneder uden at bestyrelsen hørte om gener. Og der ser ud som om det betød nogle mindre omkostninger.

Byggeprojekt i Avedørelejren

Zentropa har gang i et projekt, som oprindeligt skulle indebære et tungt boligprojekt på det sidste stykke mod Quarkcentret. Vi har udtalt os skeptisk ved en for-høring. Der kommer en lokalplanhøring om det reducerede projekt. Jens har fulgt med i en grundejerforeningsarbejdsgruppe og kan fortælle yderligere.

Cykler

Vores cykelparkering er godt overfyldt. Så ud over en opfordring til at fjerne cykler, der ikke længere er i aktiv brug (og ikke vente til sommer-havedag). På sidste generalforsamling lagde bestyrelsen op til debat om cykelparkering. Mikkel har arbejdet videre med dette og kan fortælle yderligere. Andelsforeningen har tidligere haft godkendt et projekt om at udvide miljøstationen med et lukket cykelskur. Mikkel har forespurgt kommunen om de praktiske muligheder – uden at der er blevet svaret. Det var bestyrelsens tanke, at projektet skulle have være forelagt til beslutning på denne generalforsamling, hvilket så altså desværre ikke har været muligt.

Afslutning

Til sidst en tak til vores administrator for godt samarbejde og til bestyrelsens medlemmer og suppleanter for et godt samarbejde.

 (aflagt af Leif Andresen på ordinær generalforsamling 16. april 2018)