Bestyrelsens beretning

A/B Magasingården 2022-2023

 

Indledning

Vi er nu tilbage i nogenlunde normal gænge uden nedlukning og med generalforsamlinger på de rigtige tidspunkter.

Bestyrelsens sammensætning

Efter generalforsamling april 2022 bestod bestyrelsen af Leif Andresen (formand), Poul Gunris Kongsbak (næstformand), Kjeld Ibarra-Hansen (kasserer), Klaus Hasselby (sekretær), Jens Hasemann (bestyrelsesmedlem) samt suppleanterne Patrick Haslund Carlsen, Line Flatau og Pia Olsen.

Ingen flytninger – og interesselisten

Siden generalforsamlingen i april 2022 har der ikke været nogen overdragelse af en andel.

På sidste generalforsamling fik placeringen på interesselisten en større betydning med tilføjelse af §13 i vedtægterne. Også derfor har bestyrelsen gennemført en revision af interesselisten og der er justeret i administrationen af interesselisten. Der er lagt en ny vejledning på hjemmesiden: Lejligheder til salg.

Grundejerforeningen – og ladestandere

Vores beboer Jan Thorlind er valgt til grundejerforeningens bestyrelse som næstformand.

Før generalforsamlingen i 2022 havde Grundejerforeningen Avedørelejren (GRAVL) indgået aftale med Clever om etablering af ladestandere til el- og plug-in hybridbiler med placering i Konstabelgade og denne er blevet etableret. Denne aftale er uden omkostninger for GRAVL, fraset omkostninger til skiltning. Uagtet at et tilsvarende forslag var blevet forkastet ved en ekstraordinær generalforsamling, så vedtog GRAVL’s ordinære generalforsamling at bevillige 250.000 kr. til at etablere ladestandere i Magasingade – mod Magasingårdens stemmer. Clever er også leverandør til ladestandere i Magasingade.

I lyset af det pres på parkeringspladser i Avedørelejren som den nye bebyggelse for enden af Filmbyen vil medføre, har bestyrelsen besluttet at stille to forslag til GRAVL’s generalforsamling: opmærkning af p-pladser og en bemyndigelse til GRAVL’s bestyrelse vedr. etablering af en p-ordning hvis nødvendigt.

Gadelampe ved udkørsel fra p-pladsen

Den ødelagte gadelampe ved udkørsel fra p-pladsen er efter en urimelig lang forsinkelse blevet reetableret.

Julelys og gløgg i Magasingården

Bestyrelsen besluttede i lyset af energikrisen ikke at opsætte julelys i gården.

Der blev desuagtet lavet et arrangement af gløgg og æbleskiver for Magasingårdens beboere på mellemgangen. Tak til Pia.

Praktiske arbejder i årets løb

Siden sidste generalforsamling er ventilationsanlægget i Nordfløjen blevet udskiftet.

Som det fremgår af vedligeholdelsesplan vedlagt beretningen, så er der planlagt en række vedligeholdelsesaktiviteter i både 2023 og 2024. For begge år indgår der derfor et træk på opsparingen til vedligeholdelse.

Havedage

Der er på sædvanligvis gennemført havedage med et rimeligt fremmøde, som dog gerne kunne være større. Traditionen med at afholde en sommerfest i forbindelse med sommerhavedagen i juni blev genoptaget.

Husordenen

Andelsforeningen har en husorden, som indledes med ”Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden”. Der har været grund til at indskærpe, at opgangene og mellemgangen på 2. sal skal holdes fri for andelshavernes egne effekter udenfor indgangsdøren. Barnevogne og klapvogne i brug kan hensættes under trappen, men ikke til hverken opbevaring eller langtidsparkering

Der er også grund til at understrege, at henkastning af cigaretskodder m.v. ikke er tilladt – og at ”m.v.” også dækker nikotinposer. Både cigaretskodder og nikotinposer ses alt for ofte henkastet i gården og på stien til p-pladsen.

Affaldsordning

Den nye affaldsordning med udvidet sortering af husholdningsaffald fungerer i store træk. Der sker dog stadigvæk, at der er nogen, som lægger andet end grønne poser i madaffaldscontaineren – og med restaffald Derfor igen en opfordring til korrekt opførsel.

Papircontaineren på hjørnet af Filmbyen og Gl. Byvej blev taget ned og bestyrelsen har derfor fået opsat en papircontainer ved siden af papcontainerne.

Containerne til plastaffald skal nu også bruges i mælkekartoner m.v.

Hvidovre kommune har meddelt, at der etableres ordning med tøjaffald fra december 2022. Bestyrelsen skønner ikke at det er nødvendigt med egen container hertil. Det blev besluttet at der bliver mulighed for at andelshavere i forbindelse med havedagene kan komme af med tøjaffald til fælles bortskaffelse.

Nyeste levering af affaldsposer er desværre af en ringere kvalitet.

Stigning af forsikringspræmie – og stigning i boligafgift

Stigning af årlig præmie på 77.123 kr. fra den 1. juni 2023. Set i lyset af vores skadeshistorik accepteres denne stigning. Det vurderes at der ikke vil være mulighed for lavere forsikring i et andet selskab.

Over de sidste år har det været muligt at nedsætte boligafgiften pga. omlægning af lån i flere omgange. Nu er det nødvendigt at lade boligafgiften stige pga. stigninger i omkostningsniveau. Vi har valgt en minimal stigning på 1,7% fra 1. juli 2023. Det understreges at bestyrelsen finder det nødvendigt fortsat at hensætte til vedligeholdelse.

Fibernet

Vores nuværende leverandør af internetforbindelse (Dansk Kabel TV) kan ikke tilbyde fibernet. Bestyrelsen har ikke for nærværende planer om at skifte leverandør, da den nuværende aftale er fordelagtig.

Vand- og varme afregninger

Vand- og varmeregnskab var klar, så der afregnes i forbindelse med opkrævning af boligafgift for maj. Opgørelse af vand- og varmeforbrug for den enkelte andel blev omdelt 2. april 2023.

Det samlede forbrug for hele Magasingården af varme i 2022 er ca. 20.000 kr. mindre end i 2021 – og det samlede forbrug for af vand i 2022 er ca. 5.000 kr. mindre end i 2021.

Høringssvar lokalplan 469 fra AB Magasingården

Bestyrelsen har sendt et høringssvar på Lokalplan 469 for Avedørelejren. Høringssvaret ses på høringsportalen https://www.hvidovre.dk/politik/horinger-og-afgorelser/2022/lokalplan/revideret-forslag-til-lokalplan-469-for-avedorelejren/  sammen med forslaget til lokalplan og andre høringssvar.

Vi har bl.a. stillet ændringsforslag for at sikre tilstrækkeligt antal P-pladser. Endvidere har vi foreslået en ”lovliggørelse” af hække langs med bygningerne. Det viste sig ved borgermødet at en bestemmelse om nedgravede affaldscontainere alene baserede sig på skrivebordsarbejde uagtet at der tidligere er konstateret en hel del ikke-registrerede ledninger m.v.; derfor foreslået at nedgravede affaldscontainere ikke skal være obligatorisk.

Der er i skrivende stund ikke offentliggjort noget om den videre behandling.

Afslutning

Bestyrelsen håber på en generalforsamling med stor deltagelse. Vi holder igen generalforsamling i Auditoriet i Værestedet. Der er 115 pladser, så vi kan være der med den afstand, som den enkelte finder passende.

Bestyrelsen, A/B Magasingården

 


 

Bilag:

Vedligeholdelsesplan for A/B Magasingården

 

 

Gårdrummet

I forbindelse med de tre årlige havedage trimmes gårdrummet.

I løbet af 2023 planlægges maling af sandkasse, vindskeder på teknikskur og legehus, cykelskure samt teknikskur og legehus i øvrigt.

 

Tagrygning

En række mindre fejl ved tagrygning rettes forår 2023.

 

Vinduer

Der er i indenfor de sidste år sket forskellige reparationer af vinduer og døre. Forår 2023 udskiftes et defekt vindue på 2. sal. 

Når der opstår nye fejl/mangler, vil disse blive rettet. Dog således at de forsøges samlet a.h.t. omkostninger ved håndværkerbesøg.

 

Fuger vinduer/døre

Forår 2023 udskiftes fuger vinduer/døre på 1. og 2. sal med ny oliebaseret elastisk fuge. Dog undtagen vinduer/døre ved indvendige altaner, da disse ikke forudsætter anvendelse af lift.

Forår 2024 udskiftes fuger vinduer/døre i stuen og på 1. ved indvendige altaner med ny oliebaseret elastisk fuge.

 

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholderen skal udskiftes: sommeren 2023.

 

Emhætter

Der er blevet udskiftet et antal fejlbehæftede emhætter. Yderligere udskiftning, når der konstateres fejl. Henvendelse til bestyrelsen.

 

Forhold til overvågning

Gipspladerne på de skrå lofter i vores fælles loftsrumslokale er nogle steder løse. Det har været sådan længe og bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger gipspladerne.

Der er en revne i ydermuren mod vest. Det er skellet mellem vestfløj og mellemfløj (i stueplan mellem 21A, st.th. og 21A, st.tv.). Tilsvarende fejl i andre skel er blevet udbedret i forbindelse overdragelse af byggeriet.  Det er bestyrelsens vurdering er at der ikke skal gøres noget, så længe situationen er stabil. Bestyrelsen overvåger revnen.

 

 

--------

Lagt på hjemmesiden 3.4.2023