Bestyrelsens forslag til generalforsamling i

A/B Magasingården tirsdag 25.4.2023 kl. 19.30

 

1.   Bestyrelsens forslag til datoer for havedage 2023/2024 samt generalforsamling 2024

 

Bestyrelsen foreslår følgende dage:

Havedage:

·       Lørdag d. 17. juni 2023

·       Søndag d. 1. oktober 2023

·       Søndag 21. april 2024

Generalforsamling: tirsdag 23. april 2024

Bestyrelsen bemyndiges til at flytte havedage eller lade disse erstatte af anden type pligtarbejde.

Bestyrelsen bemyndiges til at flytte Generalforsamling 2024, men skal så vidt muligt varsle dette med mindst 3 måneder.

 

2.   Bestyrelsens forslag til gentagelse af sædvanlige generalforsamlingsbeslutninger

A: For navneskilte ved dør og på postkasse betaler andelshaver ved overdragelse og evt. senere ændringer et ekspeditionsgebyr på 150 kr. Andelshaver foretager selv montering.

A: Den i 2009 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at alle nye andelshavere skal indbetale et depositum på 2 måneders boligafgift bekræftes.

B: Den i 2020 på en generalforsamling vedtagne beslutning om, at gebyr til foreningen ved salg udgør 0,86% af salgsprisen bekræftes.

 

3.   Ændringer til punkt 9.5 i vedtægterne

Begrundelse

Medlemmerne i andelsboligforeningen AB Magasingården er i fællesskab forpligtet til at foretage lettere anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, fælles anlæg samt fælles udenomsareal. Dette vedligeholdelsesarbejde foretages fortrinsvis på de 3 planlagte pligtarbejdsdage.

Ideen med pligtarbejde er ud over det sociale element i foreningen, også at spare på udgifter der ellers skulle betales af alle andelshavere via huslejen.

Historisk set er deltagelsen på pligtarbejdsdagene fornuftig, men det må samtidigt konstateres at deltagelsen er faldende og at det er de samme andelshavere der aldrig deltager eller kun ønsker at deltager på den ene pligtarbejdes dag, hvilket betyder at andre andelshavere må udføre jobbet for dem eller foreningen må betale for udførsel.

Det vurderes stadigt at det er nødvendigt med de 3 årlige pligtarbejdes dage. Den nuværende betaling for manglende deltagelse dækker i dag kun for 1 dags pligtarbejde. Med dette forslag ønskes det at det nu kommer til at afspejle den manglende indsats.

Der vil i forslaget stadigt være muligt at melde afbud til 1 ud af de 3 pligtarbejdsdage uden betaling. Det vil ligeledes være muligt at kompensere for manglende deltagelse på en pligtarbejdsdag ved at udføre andet bestyrelses godkendt pligtarbejde.

Forslaget håndterer ligeledes problemstillingen ved salg/overdragelse hvor både sælger og køber mener at det var den anden der skulle have udført pligtarbejdet.

 

Nuværende formulering

(9.5) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, fælles anlæg samt fælles udenomsareal. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen. På den årlige Generalforsamling planlægges 3 pligtarbejdsdage for lettere vedligeholdelse, Andelshaveren er forpligtet til at deltage mindst 1 af disse. I modsatfald opkræves andelshaveren for 3 timers arbejde jævnfør Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations timesats for værdi af eget arbejde.

 

Ændringsforslag

(9.5) Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, fælles anlæg samt fælles udenomsareal. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

På den årlige Generalforsamling planlægges 3 pligtarbejdsdage for lettere vedligeholdelse, Andelshaveren er forpligtet til at deltage mindst 2 af disse. I modsat fald opkræves andelshaveren for 3 timers arbejde pr. manglende pligtarbejdsdag jævnfør Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations timesats for værdi af eget arbejde.

Ved salg/overdragelse vil sælger henh. køber blive opkrævet for alle manglende pligtarbejdsdage i den periode andelsboligen ejes.

Bestyrelsesarbejde i AB Magasingården, aktiv deltagelse i bestyrelses nedsatte udvalg, samt udførsel af andet bestyrelses godkendt pligtarbejde kan kompensere for manglende deltagelse på pligtarbejdsdage. Mulig kompensation afgøres af bestyrelsen.

 

4.   Ændringer til punkt 33.2 i vedtægterne

Begrundelse

Da vi sidste år fik ændrede vedtægterne for at overgå til digitale dokumenter til generalforsamling mv., var der en paragraf som smuttede.

 

Nuværende

(33.2) Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes med post eller omdeling til andelshaverne senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

Ændringsforslag

(33.2) Den reviderede, underskrevne årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget fremsendes digitalt (jævnfør (24.1) til andelshaverne senest 14 dage før ordinær generalforsamling.

 

--------

Lagt på hjemmesiden 3.4.2023