Grundejerforeningen Avedørelejren

Grundejerforeningen Avedørelejren har 2023 21 medlemmer, som hver udgør en forening, en enkeltejer eller Hvidovre Kommune

Grundejerforeningen varetager medlemmernes fælles interesser i forbindelse med ejendommene i Avedørelejrens område. Grundejerforeningen medvirker til sikringen af områdets arkitektoniske værdier, samt sikre, at området udvikles, renholdes og vedligeholdes i overensstemmelse med gældende bestemmelser.

Grundejerforeningen renholder og vedligeholder de bygninger og arealer som tilhører grundejerforeningen og fører tilsyn med, at bygninger, gade, veje, stier og pladser renholdes og vedligeholdes, så området til stadighed fremstår rent og vedligeholdt, og således at bebyggelsen og beplantning m.v. stedse opretholdes i overensstemmelse med den gældende lokalplan.

Grundejerforeningen forestår etablering, vedligeholdelse og reparation af områdets hovedledninger, herunder kloakker, el, vand og varmeforsyning, i det omfang udgiften ikke afholdes af forsyningsselskaberne.

Vi betaler alle til Grundejerforeningen Avedørelejren over vores boligafgift.

Som Andelsboligforening er vi repræsenteret via vores bestyrelse, der udpeger delegerede til Grundejerforeningens generalforsamling og med mulighed for at opstille medlemmer til Grundejerforeningens bestyrelse. Valg og beslutninger foregår efter en stemmefordelingsnøgle efter bruttoarealet i medlemmernes bygninger i forhold til hele Avedørelejren.

Beboerhuset Smedjen er etableret af grundejerforeningen og drives af beboerrådet.

Vil du vide mere kan du besøge Grundejerforeningens hjemmeside http://avedorelejren.dk/ - Bemærk at du skal oprette et login for at få detaljeret information – såsom mere om at bestille lokale i Beboerhuset Smedjen.

Grundejerforeningen kan kontaktes på mail: grundejerforeningen@avedorelejren.dk