Husorden for A/B Magasingården

 

Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

 

1. Adgangsforhold

a. Hoveddøre til de 2 opgange skal altid være aflåst, når de ikke bruges. Desuden skal det sikres at vinduer i opgangen er lukkede.

b. Når loftet/loftgangen forlades, skal alle døre være aflåste, vinduer lukkede og lyset slukket.

c. I trappeopgangene må henstilles barnevogne/klapvogne i et omfang, så det ikke er til gene for øvrige beboere eller forhindrer trappernes benyttelse som adgangsvej og flugtvej. Al anden henstilling i trappeopgangene er forbudt.

d. I loftsgangen må henstilles foreningens fælles ejendom (foreningens havemøbler mm) samt barnevogne/klapvogne i et omfang, at de ikke er til gene eller forhindrer benyttelsen af gangen som adgangsvej og flugtvej.

e. Loftrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum og der må ikke opbevares brandfarlige væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige foreningens ejendom er forbudt.

 

2. Altaner

a. Der skal tages hensyn til naboer og underboere ved brug af altanerne.

b. Af hensyn til andre andelshavere og foreningens udvendige præsentation, skal den enkelte andelshaver holde orden på de tilhørende altaner.

c. Altaner må ikke benytte til opmagasinering (havemøbler, grill o.l. undtaget).

d. Altanernes afløb skal være forsvarligt renholdte, således at der kan ske korrekt afvanding.

 

3. Terrasser og haver

a. Indvendige terrasser og græsområder er en del af gårdrummet.

b. Der skal tages hensyn til naboer, underboere og overboere ved brug af både indvendige og udvendige terrasser samt haver og fællesarealer.

c. Af hensyn til andre andelshavere og foreningens udvendige præsentation, skal den enkelte andelshaver holde orden på de tilhørende terrasser/haver.

d. Terrasser/haver må ikke benytte til opmagasinering (havemøbler, grill o.l. undtaget).

e. Hække mellem udvendige terrasser/haver skal vedligeholdes af andelshaverne og må max. have en højde på 180 cm. Klipning skal ske mindst én gang årligt inden 1. juli.

f. A/B Magasingårdens område dækker 2,4 meter fra muren. Længere ud tilhører jorden grundejerforeningen. Evt. anvendelse til hække eller hegn reguleres derfor af grundejerforeningen og af kommunale bestemmelser og er den pågældende andelshavers eget ansvar. Det henstilles at udformning sker i overensstemmelse med husordenen, herunder en hækhøjde på max. 140 cm. I det omfang at hække eller hegn er skæmmende for ejendommen kan bestyrelsen henstille til en andelshaver at bringe forholdene i orden. Sker dette ikke, kan bestyrelsen henvende sig til grundejerforeningen og/eller kommunen.

 

4. Gårdrummet

a. Gårdrummet er til fri afbenyttelse for andelshaverne. Aktiviteterne skal dog foregå under hensynstagen til andre beboere og må ikke udgøre en risiko for beboere eller beskadige foreningens bygninger eller beplantninger.

b. Gårdrummet må ikke benyttes til opmagasinering.

c. Den enkelte andelshaver skal sørge for at rydde op efter brug af gårdrummet, herunder børns brug af legeredskaber.

d. Hække i gårdrummet vedligeholdes af andelsforeningen.

e. Trampoliner må ikke opsættes på foreningens område.

f. Snerydning på foreningens område sker ved grundejerforeningens foranstaltning.

 

5. Cykler

a. Henstilling af cykler og knallerter må kun ske i cykelparkeringerne.

b. Dog kan børnecykler og cykelvogne henstilles andre egnede steder.

c. Den enkelte cykel skal henstilles, således at kun ét stativ optages

d. Der foretages en årlig oprydning af ikke-anvendte cykler i forbindelse med sommerhavedagen med en uges skriftligt varsel med mærkning til cykler. Efter havedagen er der mindst 10 dages frist til afhentning.

 

6. Grill

a. Anvendelse af grill o. lign. skal ske under hensyntagen til øvrige beboere.

 

7. Varme- og teknikskur

a. Varme- og teknikskur må ikke benyttes til opmagasinering for den enkelte andelshaver.

b. Al henstilling i varme- og teknikskur, skal aftales med bestyrelsen.

 

8. Støj

a. Brug af boremaskiner og andre støjende maskiner er kun tilladt fra mandag til fredag mellem kl. 8.00 - 20.00 og på lørdage, søndage og helligdage mellem kl.10.00 – 15.00.

b. Benyttelse af tv, radio, stereoanlæg o. lign. skal ske under hensyntagen til andre beboere.

c. Benyttelse af larmende husholdningsudstyr såsom vaskemaskine, støvsuger o.l. skal ske under hensyntagen til andre beboere.

d. Naboerne skal orienteres senest syv dage før ved opslag i udhængsskab, hvis du gerne vil holde fest på fælles området. 

 

9. Husdyr.

a. Hunde skal føres i snor i gårdrummet.

b. Det er en forudsætning for retten til at holde husdyr, at de ikke er til gene for de andre beboere. Husdyrene må ikke besørge i gårdrummet eller i de ydre haver. Efterladenskaber skal straks fjernes af ejeren.

c. Hunde må ikke være af racer listet på Hundelovens § 1 a, hvoraf det fremgår hvilke racer det er forbudt at besidde og avle. Forbuddet gælder endvidere for krydsninger, hvori de nævnte racer indgår.

d. Fodring af fugle skal ske ved ophængning af foderet i træer eller på steder anvist af andelsboligforeningen.

 

10. Affald

a. Husholdningsaffald (madaffald, plastikaffald, metalaffald og restaffald) skal bortskaffes i foreningens miljøstation. Der henvises til Hvidovre kommunes vejledning om sortering af affald.

b. Storskrald og større mængder plastikaffald, metalaffald eller restaffald – og pap skal den enkelte beboer selv bortskaffe (Der henvises til Hvidovre kommunes genbrugsplads på Avedøre Holme henholdsvis storskrald ved Fægtesalen hver anden måned).

c. Det er ikke tilladt at overfylde affaldscontainere i foreningens miljøstation.

(Hvis låget på en container ikke kan lukkes, har foreningen ikke garanti for tømning, samt at der er stor risiko for rotte- og skadeangreb)

 

11. Vedligeholdelse

a. Ved skade på vægge, døre, vinduer og tekniske installationer i andelsboligforeningen, som opstår ved uagtsom adfærd, vil reparationsudgiften blive opkrævet hos ansvarlige andelshaver.

b. Sker der skade på installationer, kabler, rør, bygninger o. lign. skal andelshaveren skal straks foretage anmeldelse til bestyrelsen, hvis reparation er uopsættelig nødvendig.

c. Bestyrelsen skal godkende, at du tilkalder en håndværker, med mindre det er nødvendigt for at stoppe skaden, og det ikke er muligt at komme i kontakt med bestyrelsen.

d. Hvis du observerer rotter, skal du straks selv melde det til kommunen, og derefter sørge for at orientere bestyrelsen.

e. Hvis du observerer andre skadedyr, eksempelvis mus, mår og væggelus, på foreningens ejendom, skal det straks anmeldes til bestyrelsen.

 

12. Murværk

a. Det er tilladt i begrænset omfang at hænge ting på ydermuren ved ens lejlighed, når nedenstående overholdes:

- De ophængte/fastgjorte ting må ikke være til gene eller fare for andre andelshavere.

- Der må kun bores i fuger.

- Det er andelshavers ansvar ikke at forvolde skade på ejendommen

- Alle huller m.m. skal udbedres ved salg. (Med mindre en skriftlig overdragelse af ansvaret laves mellem sælger og køber).

- Bestyrelsen kan lade reparationsarbejde udføre på sælgers regning.

- Bestyrelsen kan til enhver tid kræve ophængte ting fjernet og reetableret, hvis de strider imod foreningens, grundejerforeningen, ”den grønne manual” eller kommunens regler.

 

13. Rygning.

a. Rygning er ikke tilladt i opgange og andre indendørs fællesarealer

b. Cigaretskod m.v. må ikke efterlades på fællesarealerne.

c. Rygning på egen altan og egen terrasse bør ske under hensyntagen til de øvrige beboere (naboer, ovenboer og underboer).

d. Rygning i egen lejlighed bør ske under hensyntagen til de øvrige beboere. Udluftning modvirker spredning af røglugt via udsugningsanlægget og isolering under entredør modvirker udsivning til opgang.

 

14. Vand og sanitet

a. Vand i toiletter og vandhaner må ikke løbe af hensyn til ejendommens vandforbrug.

b. Afløb skal renses efter behov.

c. Genstande, der kan forårsage tilstopning af afløbet, må ikke smides i toilettet.

 

15. Afslutning

a. Bestyrelsen kan pålægge andelshavere at overholde husordenen med konkrete anvisninger.

b. Følges sådanne anvisninger ikke, kan bestyrelsen rekvirere bistand for pågældende andelshavers regning.

c. Hvis manglende overholdelse af husordens regler fra en andelshaver medfører udgifter for andelsforeningen, skal andelshaver betale disse via boligafgiften.

 

Revideret jfr. beslutning foretaget på ordinær generalforsamling 14. september 2020.