Bestyrelsens forretningsorden i Andelsboligforeningen Magasingården (A/B)

Nærværende forretningsorden er gældende for bestyrelsen i A/B Magasingården, idet der generelt henvises til foreningens gældende vedtægter:

 

1. Andelsboligforeningen Magasingården bestyrelse.

 

Det er andelshaverne der vælger bestyrelsen på ordinære generalforsamlinger. Generalforsamlingen vælger min. tre, max. fem medlemmer. Herudover max. tre suppleanter.

Formanden for bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv derudover som minimum i følgende funktioner:

Næstformand og sekretær skal være fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Kassereren kan være suppleant.

Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder.

 

2. Bestyrelsens opgaver.

Bestyrelsen er ansvarlige overfor såvel andelshaverne som eksterne interessenter, i sager som angår foreningens drift. Det er således bestyrelsens opgave at styre udviklingen i foreningen. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg mhp. løsning af specifikke opgaver. Disse udvalg behøver ikke at være med deltagelse fra bestyrelsen, og det skal understreges, at de kun kan oprettes på frivillig basis blandt andelshaverne.

Planlægning af pligtarbejde iht generalforsamlingsbeslutning.

 

3. Forretningsorden.

 

Pkt. 1; Kompetence

 

Bestyrelsen skal:

·         Træffe beslutninger i uopsættelige sager, herunder behandle indkomne sager fra andelshavere eller eksterne interessenter.

·         Stå for og føre tilsyn med foreningens daglige drift og økonomi, samt komme med indstillinger til generalforsamlingsbeslutninger.

·         Uddelegere opgaver inkl. kompetence til nedsatte Ad. hoc udvalg, dog på frivillighedsbasis.

·         Følge foreningens regnskab - idet det overordnede driftsregnskab varetages af administrator – med henblik på løbende budgetopfølgning.

 

Pkt. 2; Orientering af Andelshaverne

·         Bestyrelsen skal ved udførelsen af de i pkt. 1 nævnte opgaver, tilstræbe at orientere andelshaverne max. to uger efter en gældende beslutning. Dette sker normalt via hjemmesiden og orientering herom via email.

·         Ved hver generalforsamling skal bestyrelsen fremlægge beretning om bestyrelsens virksomhed, ligesom aktive udvalg skal have mulighed for taletid.

·         Andelshavere, som stiller forslag til bestyrelsen, kan deltage i bestyrelsesmøderne vedr. det specifikke punkt.

·         Forslag til bestyrelsen skal være inde senest én uge før næste bestyrelsesmøde.

 

Pkt. 3; Møder, mødeindkaldelse og dagsorden

·         Bestyrelsen afholder møde ved behov, idet det skal tilstræbes, at der afholdes et hver anden måned (eksklusiv juli). 

·         Indkaldelse til møde sker med mindst en uges varsel, med mindre der foreligger en helt uopsættelig sag.

·         Indkaldelse sker ved fremsendelse af dagsorden til bestyrelsens medlemmer og evt. forslagsstillere.

·         Dagsordenen skal minimum indeholde:

Valg af referent.

Formanden orienterer

Nyt fra grundejerforeningen.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer.

Status vedr. verserende sager.

Behandling af indkomne forslag.

Evt.

 

Pkt. 4; Afstemningsregler

·         Gyldig beslutning kræver tilstedeværelse af min. tre hvoraf formanden er den ene, suppleanter indtræder i afstemning ved fravær eller afbud.

·         Bestyrelsen træffer ved uenighed beslutning, idet simpelt flertal er afgørende.

·         I tilfælde af stemmelighed er foreningens formands stemme afgørende.

·         Formanden kan vælge at udskyde en afstemning til næste møde.

  

Pkt. 5; Habilitet

 

Et medlem af bestyrelsen må ikke stemme såfremt han/hun har direkte, personlig og/eller økonomisk interesse i udfaldet af en evt. afgørelse, jf. foreningens gældende vedtægter § 29 stk. 1.

 

Pkt. 6; Revision af forretningsorden.

Nærværende forretningsorden vil blive taget op til revision ved behov, dog min. hvert andet år.

 

Godkendt ved bestyrelsesmøde 30. april 2019.