Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 15.05.2017

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 15. maj 2017 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Jens, Kjeld, Flemming, Klaus, Morten, Mikkel og Pernille

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Nye andelshavere

 

 

 

 

Konstituering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden orienterer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Grundejerforeningen

 

 

 

 

 

 

 

Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer

Nye andelshavere

De nye andelshavere i 25A, 1. th. Ditte og Peter blev budt velkommen med korte oplysninger om dem og os. Herefter forlod de mødet.

 

Konstituering

Den generalforsamlingsvalgte bestyrelse konstituerede sig således:

Formand Leif Andresen

Næstformand Flemming Holland

Kasserer Kjeld Ibarra-Hansen

Sekretær Klaus Hasselby

Menigt medlem Jens Hasemann

Suppleant Mikkel Famme

Suppleant Pernille Andersen

 

Morten Møller trak sig som suppleant, da han ikke mente, at han kunne leve op til hvad han selv mener, er en ordentlig indsats.

 

Bestyrelsesopgaver

Opgave- og ansvarsfordelingen for bestyrelse mv. blev gennemgået og navne sat på områderne. Leif opdaterer denne, så den ajourførte oversigt fremgår af vores hjemmeside.

 

Bestyrelsens forretningsorden

Denne blev ligeledes gennemgået. Afstemningsreglerne vedr. suppleanters indtræden for fravær/afbud af bestyrelsesmedlem blev præciseret. Til dagsordenen blev det slettet, at der skal vælges referent, da denne opgave er placeret fast hos sekretæren.

 

Opfølgning på generalforsamlingen

Det skal undersøges, hvad der er at betragte som ændringsforslag og hvornår og i hvilket omfang de kan stilles på generalforsamlingen eller de skal fremsættes under de generelle forslagsfrister.

 

Status interesselisten

Der er pt. fem personer på denne og de sælgende andelshavere får denne udleveret og tager evt. kontakt til de interesserede.

 

Status for salg af andele

Der er pt. fem andele til salg eller igangværende salg. Lejlighederne og frister fremgår af opslag i gården og på vores hjemmeside.

 

Ny lokalplan for en del af Filmbyen

Interessenterne til projektet ”Grøn By” havde inviteret til beboermøde om projektet. Der var fra Avedørelejrens tilstedeværende givet gode indlæg. Der var før bestyrelsesmødet via email godkendt et høringssvar, som Leif havde sendt til kommunen.

 

Der foreligger dog ikke pt. ny lokalplan for området.

 

Lokalplan 458

Denne omfatter bygning af rækkehuse på grundene på Avedøre Tværvej 60-66, hvor der i dag er 4 parcelhuse. Trods flere indlæg fra Avedørelejrens beboere og foreninger, blev lokalplansforslaget vedtaget i kommunalbestyrelsen uden væsentlige ændringer og derved uden sønderlig hensyn til høringssvarene.

 

Firma til andelsvurderinger

Til brug for andelsvurderinger anvendes som udgangspunkt Trio Arkitekter. Såfremt en andelshaver ønsker at anvende et andet vurderingsfirma, rettes henvendelse til bestyrelsen herom inden vurderingsfirma kontaktet.

 

Generalforsamling

Grundejerforeningen afholdt generalforsamling den 4. april 2017. Referat herfra findes på deres hjemmeside.

 

Arrangementer

Disse er mange, så hold øje med dem.

 

 

Opgaver til Top

Jens tager kontakt til Top for de igangværende opgaver samt de nye opgaver, han anmodes om at løse.

 

Grøn vedligehold

Jens tager kontakt til dem for opgaver.

 

Drikkevarer i køleskab

Vi har en del drikkevarer i vores fælles køleskab på loftet. Disse er alene til fælles brug ved fælles arrangementer mv. og ikke til privat fortæring. Det blev desuden konstateret, at de tomme emballager blev smidt tilfældigt i loftsrummene, hvilket naturligvis er helt uacceptabelt.

 

Leif

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

 

Leif/Jens

 

 

 

 

 

 

Leif/Jens

 

 

 

 

 

Klaus

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Jens

 

 

 

Jens

 

 

Alle

 

Igangværende sager

Forsikring

Vores nuværende forsikring skal fornys. Til dette er forsikringsmægler sat på opgaven for evt. billigere og bedre forsikring og dækning.

 

Forsikringsmægleren har fremsendt hans indhentede tilbud til os til vurdering. Vi har fået tilbud fra bl.a. Alka Forsikring, som accepteres og bliver vores nye forsikringsselskab.

 

YouSee

Opfølgning på dette vedrørende andelshavers fravalg af YouSee, og konsekvenserne ved at ”for mange” fravælger, herunder priser for de tilbageværende andelshavere, som stadig vælger YouSee.

 

YouSee har pt. ikke tilkendegivet i hvilket omfang fravælgelsen må/kan være, før det eventuelt giver anledning til prisændring for de tilbageværende kunder.

 

Hvis det evt. på et senere tidspunkt giver anledning til forhøjet priser hos de tilbageværende YouSee andelshavere på grund af, at for mange har fravalgt YouSee, skal dette tages op til vurdering, herunder om de ”udmeldte” andelshavere kan risikere at skulle betale til dækning af dette over foreningens fællesomkostninger. Dette skal ses i lyset af, at det er en tidligere generalforsamlingsbeslutning, at tv signalet skal leveres af YouSee.

 

Cykelparkering

På vores generalforsamling blev der nedsat et cykeludvalg, som skulle se på mulighederne for at få flere eller ændrede cykelparkering. Mikkel indkalder udvalget til et første møde, så der arbejdes på sagen.

Forbedringsrapport fra Top

Top har fremsendt en forbedringsrapport til os vedr. fuger mv. Han anbefaler, at de sidste fuger udskiftes og at samtlige fuger igen vurderes i 2019. Punktet vil fremgå af vores vedligeholdelsesplan for Magasingården.

 

Havedag juni 2017

Havedagen er fastsat til den 24. juni med start kl. 11.00. Der er ved denne havedag ligeledes sommerfest om aftenen og det er med start kl. 17.00. Invitationer udsendes.

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

 

Leif/Jens

 

 

 

 

 

 

Pernille

 

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

Evt.

Intet

 

 

Næste mødedato

Tirsdag den 29. august 2017 kl. 19.30 på loftet.