Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 31.08.2017

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag d. 31-08-2017

Fremmødte:

Leif, Flemming, Jens, Klaus, Pernille og Mikkel

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Formanden orienterer

Status for salg af andele

Der er efter en travl sommer pt. ingen andele til salg.

 

Bestyrelsens forretningsorden

Udsat til næste møde.

 

Havedag den 17. september 2017

Denne starter kl. 11.00 og arbejdsopgaver udstikkes på dagen.

 

Udskiftning af sidste vand- og varmemålere

Disse er udskiftet og dermed er denne udskiftning foretaget over den planlagte udskiftningsperiode på 3 år.

 

Vedligeholdelsesplan 2017 - 2018

Diskuteret og under stadig udvikling

 

Status vedr. lokalplan 458 (rækkehuse på Avedøre Tværvej 60-66)

Intet nyt vedrørende dette.

 

Avedøre Fjernvarme – ny forbrugsperiode

Denne ændres fra 1. juni – 31. maj til kalenderåret, jf. meddelelse fra Avedøre Fjernvarme. Vores administrator har opfordret til, at udgifterne til målerudskiftning fordeles på begge varme regnskabsperioder 1. juni – 31. december 2017 og 1. januar – 31. december 2018. Dette blev tiltrådt.

 

Indbetalt depositum af andelshavere

Præciseret at der er indbetalt 2 måneders depositum af daværende husleje (ved køb) og ikke som mange kan have opfattelse af, at det er 3 måneder. Vedtaget på ordinær generalforsamling den 14. april 2009.

 

Varme/vand regnskab 2016/17

Dette er fremsendt og stort set alle andelshavere skal have penge tilbage. Tilbagebetalingerne modregnes i boligafgiften for september måned 2017.

 

Finansiering af målerudskiftning (mail fra Birgitte den 17. august 2017)

Se pkt. ”Avedøre Fjernvarme”

 

Overdragelse af andelene 8 og 28

Vedr. andel 8, så er det noteret, at der ved indflytning er ”skævt” afløb i brusekabine. Øvrige Indsigelser fra køber behandles af bestyrelsen.

 

Vedr. andel 28, så er indsigelser afklaret.

Leif

 

 

 

Leif

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

Leif

 

 

Leif/Jens

 

 

 

Alle

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Ensretning Gl. Byvej

Grundejerforeningen har rettet henvendelse om forslag til ensretning af Gl. Byvej. Dette udarbejdet i henhold til grundejerforeningen generalforsamling, hvor grundlaget var vores forslag. Oplæg i overensstemmelse hermed udarbejdes.

 

Intet nyt vedr. Grøn By i Filmbyen.

 

Leif

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Skråvinduer

Bestyrelsen ønsker gennemsyn i alle lejligheder til havedagen den 17. september 2017 for, om reguleringsskrue i skråvinduer er monteret forkert og derved risiko for fugtskader i træet. Der ønskes alene adgang til de lejligheder, der har skråvinduer.

 

Farve på badeværelsesfuger

Flemming har undersøgt farvenavne og farvekoder, så de passer til lejlighedernes manualer. De nye koder og farvenavne fra de enkelte producenter fremgår af vores hjemmeside under punktet ”Praktiske informationer”

 

Opfølgning juni have dag

Knækket parasolfod

Punkt til næste havedag

 

Græstørv foran 21A, herunder kattelorte, status

Græstørv lagt på ny af Jens. Problemet med kattelorte i gården blev diskuteret, da bestyrelsen har modtaget flere klager om katte efterladenskaber i gården og det specielt ved opgang 21A. Da det er en af vores beboers kat, som har for vane at besørge netop der, vil vi henvise til hus reglementet omhandlende at husdyr ikke må være til gene for beboerne.

På lige fod med hundeejerne skal kattes efterladenskaber indsamles/bortskaffes eller kan på anden måde forhindres i at besørge i gården. Dette kan eks. gøres ved en kattebakke eller ordninger som skadedyrsskræmmer med lydbølger.

 

Status interesseliste

Konstateret, at der er større interesse for at komme på denne.

 

Elinstallation i gården gøres mere solid

Arbejdes fortsat på dette – evt. på vedligeholdelsesplan 2018.

 

Blødgøringsanlæg, RECI

Sat i bero, da HOFOR varsler blødere vand.

 

Udsugningsanlægget, kan det gøres bedre

Top mente, at anlægget kan gøres mere intelligent ved opsætning af følere. Udsættes og kan evt. vurderes økonomisk ved anden udskiftning på anlægget.

 

Cykelparkering/-stativer

Alle opfordres til at stille børnecykler ved og under trapperne.

Ansøgning om cykelskur ved affaldsskuret er på ny fremsendt til Hvidovre kommune.

 

 

Opgaver til Top

I lejl. 28 foretages afpudsning af skråvinduer ifm. fugtskade samt badeværelsesfuger i enkelte lejligheder.

 

I lejl. 8 blev det konstateret i forbindelse med overdragelse, at der er et fejlagtigt fald på den lille vestvendt altan, så vand samles midt på altanen og ikke løber væk. Top bedes se på dette.

 

Grøn vedligehold

Ingen bemærkninger til dette.

 

Leif

 

 

 

 

 

Flemming

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Klaus

 

 

 

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

Jens

 

 

 

Alle

 

 

Jens/Fle-mming

 

 

Mikkel

 

 

 

 

 

 

Alle

 

 

Alle

 

Status vedr. verserende sager

Kloak

Vores kloaksystem har tre gange været stoppet på kort tid og der er nu udarbejdet videooptagelser af dette til vurdering af det videre forløb. Videoen afventes.

 

Flemming

 

 

 

 

 

 

Indkomne forslag

Bytteskab

En andelshaver havde foreslået, at der opstilles et bytteskab for diverse ting og sager, som man ønsker at andre andelshavere evt. kan få glæde af. Forslaget ikke imødekommet, men der henvises til vores egen lukkede Facebook side ”Magasingårdens naboer”, som administreres af Pernille. Kontakt hende for opretning af adgang og brug denne som socialt redskab, herunder for køb, salg, bytte, gives væk mv.

https://www.facebook.com/groups/106174243349767/

 

Alle

 

Evt

Dansk Kabel TV

Henvendelse derfra med adgang til/opsætning af nøgleskab. Henvendelse besvarer og det eventuelle videre forløb afventes.

 

Overdragelse af lejligheder

Ved interne overdragelse af lejligheder til allerede beboer i Magasingården bør det overvejes om anciennitet skal indføres. Det arbejdes der videre på, evt. på et forslag til næste generalforsamling.

 

Bestyrelsesopgaver

Opfordring til bestyrelsesmedlemmer om at overveje at inddrage andre personer i Magasingården for aflastning til opgaver, herunder i ferieperioderne, så opgaver i perioder ikke helt stilles i bero.

 

Leif

 

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

 

Pernille

 

Næste mødedato

Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.30.