Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 01.11.2017

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 1-11-2017

Fremmødte:

Leif, Jens, Flemming, Kjeld, Pernille, Mikkel og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Godkendelse af nye andelshavere i lejl. 13

 

Ny andelshavere

De nye andelshavere i lejlighed 13 er Jesper og Sabrina. Jesper var mødt og blev budt velkommen med korte oplysninger om dem og os. Herefter forlod han mødet.

Bestyrelsen godkendte dem.

 

 

 

Formanden orienterer

Grøn Gruppe

Deres forslag om yderligere affaldssortering og opstilling af containere til småt pap og plastic blev gennemgået. Vi tilslutter os ikke deres forslag, men vil dog opfordre kommunen til at opstille flere containere til fx småt pap og plastic.

 

Andele til salg

-          Salg af lejl. 8 betragtes som afsluttet, da vi ikke har modtaget yderligere indsigelser siden 1. oktober 2017

-          Salg af lejlighed 13 er gennemført og med overtagelse den 1. december 2017.

 

Ensretning Gl. Byvej

Ikke sket noget siden sidst.

 

Administrativ venteliste

Denne drøftet efter vejledning fra administrator.

Vi kunne konstatere, at markedet har ændret sig, så penge under bordet begynder at være en reel mulighed. Der er en øget interesse for at komme på interesseliste. En venteliste vil koste os administration og at brugen af interesseliste til salg er begrænset, hvorfor gebyrer for at være på venteliste og gebyr til sælgende andelshaver synes derfor høje.

Det blev derfor besluttet, at der ikke oprettes for nærværende en administrativ venteliste. Dette også set i lyset af, at de seneste tre salg af andele ikke er sket til en person på den uformelle venteliste.

 

Det skal dog pointeres, at ved fremtidige salg/overdragelser af andel, så er modtagelse af ”sorte penge” under bordet ulovligt.

 

Bestyrelsens forretningsorden

Afstemningsreglerne i bestyrelsen blev præciseret således, at ved formandens fravær indtræder næstformanden i formandens sted, jf. vores vedtægter § 26.

 

Ændring af andelskrone på GF *)

I forlængelse af sidste generalforsamling vedr. forslag som kan ændre andelskronen på GF i forhold til den af bestyrelsen indstillede, har bestyrelsen rettet henvendelse til jurist hos ABF. Hun udtalte, at det var hendes helt klare opfattelse, at en andelshaver IKKE kan stille et isoleret forslag om blot at ændre andelskronen, og slet ikke mundtligt på en generalforsamling. Et sådant forslag skal stilles skriftligt i det normale varsel og skal være fuldstændigt, dvs. det skal rumme alle konsekvensændringer i årsrapporten og tydeligt beskrive konsekvenserne. Er dette ikke tilfældet, skal bestyrelsen afvise at lade forslaget behandle på generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Grundejerforeningen mangler bestyrelsesmedlem i deres bestyrelse, så der blev opfordret til, at der blandt medlemmerne gerne opstilles hertil.

 

Alle

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

ABF husorden

ABF har udarbejdet ny vejledende husorden og denne gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsesmiddag

Bestyrelsesmiddag arrangeres i det nye år.

 

Ny el måler

Udskiftning af vores fælles el måler til fjernaflæst måler foretages i uge 46 i 2017.

Rød port

Rød Port ved udgang til Quark Centret fra Avedørelejren er i stykker og vi opfordrer Grundejerforeningen til reparation af denne.

 

Hjertestartere

Hjertestartere, der er to udvendige i Avedørelejren og Grundejerforeningen opfordres til at arrangere kurser for betjening af disse.

 

Nye navneskilt

Overvejelser om nye navneskilte til postkasserne er midlertidig udsat.

 

Julelys og tænding

Julelysene opsættes den 28. november 2017. Julelysene tændes den 30. november 2017 og her vil der være glögg, varm kakao, æbleskiver mv.

 

Til julelys tændingen søger Pernille hjælpere, så interesserede bedes rette henvendelse til hende. Pernille forestår indkøbene.

 

Mikkel rundsender mail til alle medlemmer om arrangementet.

 

Leif/

Pernille

 

 

 

Flemming

 

 

Leif

 

 

Kjeld

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Alle

 

 

 

Mikkel/

Pernille

 

Status vedr. verserende sager

Vandskader Øst fløjen

Vandskader i lejl. 29 og 30. Viste sig at være utæt hane i badeværelsesskakt i lejl. 32 – se nedenfor under varmeanlæggets drift.

Sagerne køres som forsikringssager.

 

Skråvinduer

Der er problemer alle steder, se tidl. referat. Top udbedrer disse skader.

 

Opgaver til/hos Top

Bestyrelsen har udarbejde liste til Top med prioriteret opgaver. Han arbejder ud fra denne.

 

Udskiftning elmåler, Radius

Se ovenfor.

 

Fælles Internetforbindelse med AVI, AVII og MG

Der er nu kommet endelig klarhed over hvem og hvor mange Internet forbindelser AV1, AV2 og MG har og betalingen af disse.

 

Stik i gården

Jens har indhentet tilbud på disse og det iværksættes i henhold til dette.

 

Varmeanlægget, drift

Vandskaderne i lejl. 29 og 30 hænger sammen med varmeanlæggets drift. Fordelingshane i badeværelsesskakt var utæt, så ved påfyldning af vand på anlægget løb det ud af anlægget her. Der var af flere personer påfyldt vand på anlægget uden mistanke om lækage, så fremover SKAL bestyrelsen straks have besked om hvem og hvor meget der er påfyldt anlægget. Mail kan sendes til bestyrelse@mg.dk

Udgangspunktet vil dog altid være, at det alene er bestyrelsen eller på dennes foranledning, at der justeres, påfyldes, tømmes mv. på varmeanlægget.

Alle andelshavere opfordres til at kontakte Flemming ved enhver mistanke om uregelmæssigheder ved anlægget.

Nu fungerer det som det skal.

Der er opsat fjernaflæst måler på anlægget. Hertz aflæser derfor ikke fremover. Vi vil gerne fastholde den visuelle kontrol af rør og installationer i lejlighederne, så det undersøges hvem der foretager denne opgave fremover.

 

Cykelskur ved affaldsskur

Vi afventer godkendelse fra kommunen på vores tidligere nylige ansøgning.

 

TV inspektion af kloakker

TV inspektionen afslørede mindre skader på vores kloakker. Der er rifter i samlingerne pga. af tidligere forstoppelser, men ingen brud. Vi beder kloakfirma om fuld TV inspektion af vores kloakker og derefter indhenter vi tilbud på udbedringer. Opgaven opprioriteres.

Skaderne er ikke forsikringsdækkede.

 

Flemming

 

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Leif

 

 

 

Alle

 

 

 

 

Flemming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjeld/Leif

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

Flemming

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

”Døde hække”

Der er stadig ”døde” hække hos os og disse skal erstattes af Hvidovre Forsyning. Hvidovre Forsyning rykkes for disse.

 

Andelshavers lån af stole og borde

Konstateret, at der mangler klapstole på loftet til udlån. Disse efterlyses blandt andelshaverne. Andelshavere opfordres kraftigt til at returnere både stole og borde straks efter deres brug af disse. Det skal samtidig præciseres, at det ikke er tilladt at fjerne hverken stole eller borde fra Magasingårdens område.

 

Leif

 

 

 

 

Alle

 

Næste mødedato

3. januar 2018 kl. 19.30.

 

 

 

 

*) Denne beslutning er justeret på bestyrelsesmøde 2. oktober 2018.