Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 03.01.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 3-1-2018

Fremmødte:

Leif, Jens, Pernille, Flemming, Kjeld og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Mikkel

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Godkendelse af nye andelshavere i lejl. 7

 

Ny andelshavere

De nye andelshavere i lejlighed 7 er Robert og Mette. Robert var mødt og blev budt velkommen med korte oplysninger om dem og os. Herefter forlod han mødet.

Bestyrelsen forhåndsgodkendte dem.

 

 

Formanden orienterer

Andele til salg

Afslutning af salg af lejl. 13 uden problemer

Lejl.  7, aftale om salg og overtagelse den 1. marts 2018.

Generalforsamling, herunder på valg

Da grundejerforeningen har lagt deres generalforsamling samme dag som vores, finder Formanden en ny dato med administrator – og hvor Værestedet er ledigt.

I øvrigt blev punktet udsat til næste møde.

 

Årsrapport 2017, herunder regnskabsmøde

Punktet udsat til næste møde.

 

Bilag, udlæg mv. hurtigt til administrator for bogføring

Alle blev opfordret til at få fremsendt egne udlæg mv. til administrator samt opfordre eventuelle leverandører om det samme, så bogføringen for 2017 kan afsluttes.

 

Julegave til administrator

Kjeld sørgede for denne.

 

Valuarvurdering

Denne er bestilt og gennemført. Vi afventer selve rapporten.

 

 

Vores hjemmeside

Vores internet adresse er betalt for ny periode med stigning på 5 kr. pr. år.

 

Interesseliste

Denne er stadig stødt stigende.

 

Fællesarealer i bygningen

Vores fællesarealer i bygningerne er ikke til opbevaring af effekter ol. til afhentning, bytte mv. Brug i stedet for vores fælles Facebook side ”Magasin Gården Naboer” og kontakt evt. administrator Pernille herfor.

 

Nøgleboks

Denne er desværre umulig at få låst op, så vi må anskaffe en ny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling d. 19. april 2018

Bestyrelsen skal igen opfordre til, at én eller flere andelshavere har lyst til at opstille til bestyrelsen for grundejerforeningen.

 

Endvidere henvises til den husstandsomdelte Nyhedsavis fra Beboerhuset for arrangementer.

 

Alle

 

 

 

 

Alle

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

ABF’s kursus 2018

Tjek ABF´s hjemmeside for relevante kurser.

 

Politisk aftale for mere robust andelsboligforening

Aftalen præciserer flere forhold omkring stiftelse, finansiering og drift af andelsboligforeninger. For os vil aftalens indhold omkring initiativer til undgåelse af ”penge under bordet” og valuarvurdering hovedsageligt vedrøre os.

 

Husorden

Vores Husorden er gennemgået og sammenlignet med ABF standard husorden. Der arbejdes videre på dette og vi vil ved senere bestyrelsesmøde diskutere eventuelle tilpasninger til vores Husorden.

 

Bestyrelsesmiddag

Denne foreslået til lørdag den 10. februar 2018.

Klaus

 

 

Klaus

 

 

 

 

 

Pernille

 

 

 

 

Flemming

 

Status vedr. verserende sager

Vandskader Øst fløjen

Top har repareret skaderne, som er forsikringsanmeldt.

 

Opgaver til/hos Top

Vinduer (inkl. dem med indbygget bremse) er udbedret.

Fugefarve er endelig fundet 50% Manhattan grå og 50% Perlehvid.

 

Udskiftning elmåler, Radius

Ikke helt afsluttet, da der mangler at blive udskiftet én måler, nemlig foreningens egen måler på teknik skuret.

 

Fælles Internetforbindelse med AVI, AVII og MG

Der er nu klarhed over hvilke linjer der er og afregningen af disse mellem andelsboligforeningerne.

 

Stik i gården

Disse er opsat med ét i cykelskur og ét i østlig cykelparkering.

 

Varmeanlægget, drift

Dette kører godt og stabilt.

 

Cykelskur ved affaldsskur

Udsat til næste møde.

 

TV inspektion af kloakker

Tilbud modtaget på inspektion af vores tre øvrige kloakstrenge. Tilbuddet godkendt og inspektion bestilt. Resultatet af denne inspektion vil blive drøftet ved bestyrelsesmøde for eventuelle reparationer af disse kloakker.

 

Vandaflæsning til varmeregnskab

Hofor har administrativt ændret vores årsaflæsning fra 31. december til 30. september. Dog med mulighed for ændring. Kjeld tager denne diskussion med vores administrator og Hertz for hvad der er bedst.

 

Grøn Gruppe

Grøn Gruppe knyttet til grundejerforeningen har stillet forslag til alle medlemmer om plastindsamling i containere. Denne tager vi op og sender anmodning til Hvidovre kommune om opstilling af containere flere steder i Avedørelejren.

 

”Døde hække”

Ved brud på fjernvarme i januar 2015 ud for vores cykelskur gik flere af hækplanterne ud. Disse blev efterfølgende erstattet af Hvidovre Fjernvarme, men de gik også ud. Der rykkes igen for nye planter.

 

Julebelysning

Denne nedtages senest den 21. februar 2018.

 

Flemming

 

 

 

Leif/Flemming

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

Jens

 

 

 

Flemming

 

 

Mikkel

 

 

Flemming

 

 

 

 

 

Klaus/

Kjeld

 

 

 

Leif

 

 

 

 

Jens

 

 

 

 

Jens

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

Intet

 

 

 

Næste mødedato

19. februar 2018 kl. 19.30.