Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 19.02.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 19. februar 2018

Fremmødte:

Leif, Jens, Pernille, Flemming, Mikkel og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Økonomi

Årsrapporten 2017

Gennemgang af denne i udkast af vores administrator Birgitte, men hun var desværre syg og havde meldt afbud.

 

Bestyrelsen gennemgik selv årsrapporten 2017 i udkast og havde til denne enkelte spørgsmål og bemærkninger. Disse sendes til Birgitte for afklaring og om der evt. skal afholdes møde med ny gennemgang af årsrapporten 2017 i nyt udkast.

 

Birgitte/

Bestyrelsen

 

Formanden orienterer

Andele til salg

-          lejl. 7, som overdrages 1. marts 2018. Andelsbevis underskrevet af bestyrelsen.

 

Generalforsamling 16. april 2018, indkaldes senest mandag den 2. april (2. påskedag)

-          Dirigent

Bestyrelsen indstiller kandidat.

-          Bestyrelsens beretning

Udkast udarbejdes af Leif. Beretningen fremlægges af Leif på vores generalforsamling.

-          Fremlæggelse af årsrapport 2017

Fremlægges af Birgitte

-          Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget

Fremlægges af Birgitte

-          Forslag der ønskes behandlet indsendes til formanden senest den 9. april 2018

 

Bestyrelsen vil forslå en vedtægtsændring vedr. fortrinsret ved ledig andel. I vedtægternes § 13.3-A forslås den nuværende tekst ”Der trækkes lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere” ændret til ”Andelshaver med størst anciennitet har fortrinsret. Ved lige anciennitet trækkes der lod mellem de rettidigt anmeldte andelshavere. ”

-           

-          Valg, på valg 2018 er formanden og to bestyrelsesmedlemmer (Kjeld og Klaus) og ekstraordinært pga. af flytning af næstformanden.

 

-          Evt.

Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at omlægge lån, hvis det skønnes økonomisk lønsomt at gøre dette før udløb 1. januar 2020.

 

Valuarvurdering

Denne modtaget. Læst og gennemgået og ingen bemærkninger hertil.

 

Notat fra Grøn Gruppe

Omhandler affaldssortering. Deres notat gennemgået. Ikke vores opbakning til iværksættelse, da vi forventer at kommunen kommer med nye tiltag i 2019. Kontakt og dialog herom med kommunen etableres af Grøn Gruppe.

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling den 19. april 2018

Start kl. 17.30 med fællesspisning og beboermøde inden den ordinære generalforsamling. Her er alle velkomne og kræver ikke tilmelding.

 

Jens og Klaus deltager herfra i generalforsamlingen.

 

Vi efterlysning stadig én eller flere interesserede kandidater fra Magasingården til deres bestyrelse.

 

Storskraldsordning fortsætter i 2018

Næste gang er weekenden 24.-26. februar. Herefter igen i weekenden 21.-23. april og herefter hver anden måned.

 

Lokalplan

Efter høring og møder afventes mere konkret forslag til denne, herunder især finansieringen af denne.

 

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Fastelavnsarrangement

Dette gik fantastisk godt. Se billeder på Facebook gruppen i Magasingården. Store roser for arrangementet til Pernille og Anne-Mette.

 

Låneomlægning 1. jan. 2020

Se under punktet Formanden orienterer.

 

Grøn By

Som det ser ud nu, bliver det til ca. 40 boliger i 2 1/2 etager. Evt. sammenlægning af ”Rød” og ”Grøn” lokalplaner. Projektet synes nu mere ”fornuftigt” set med Avedørelejrens øjne og i forhold til tidligere projektudkast. Der arbejdes videre mod et endelig projekt.

 

Pernille

 

 

 

 

 

Kjeld/

Jens

 

Jens

 

Status vedr. verserende sager

Utætte vinduer (hos Karen)

Besigtiget af Pernille og Jens. Problemet indtil videre løst ved udluftning.

 

Opgaver til/hos Top

I forår/sommer 2018 tjek af døre og vinduers lukkemekanismer.

 

Udskiftning elmåler, Radius

Den sidste er blevet skiftet (vores egen).

 

Ventilationslægget

Ustabil drift, især i Øst fløjen, tekniker tilkaldt og der er skiftet en trykmåler, for om det gør anlægget mere driftssikkert. Hvis ikke skal der på ny ses på det og evt. udskiftning af styring og/eller rensning af anlægget.

 

Cykelskur ved affaldsskur

Ansøgning sendt til kommunen har de stadig ikke besvaret. Rykker fremsendes til kommunen.

 

TV inspektion af kloakker

Kloagger inspicerer vores kloakker og filmer dem. De udarbejder anbefaling for evt. vedligeholdelsesarbejder og reparationer, som vil indgå i vores vedligeholdelsesplan.

 

Ny nøgleboks

Udsat til senere møde.

 

Vandaflæsning til varmeregnskab

Udsat til senere møde.

 

Erstatning af døde hække

Fortsat igangværende og vi afventer entreprenøren (Avedøre Fjernvarme).

 

Pernille/

Jens

 

 

Alle

 

 

 

Leif

 

 

Jens

 

 

 

 

 

 

Mikkel

 

 

 

Jens

 

 

 

 

 

Leif

 

 

Kjeld

 

 

Jens

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

Rullebord

Andelshaver havde forespurgt på dette for evt. overtagelse. Dette godkendt og Pernille tager kontakt til andelshaver.

 

Havedag den 8. april 2018

Ønsker til opgaver på dagen bedes fremsendt til Leif.

 

Internet signal

Der arbejdes kraftigt på at få et bedre og hurtigere internet signal, bedre priser mv. Der er kontakt og møder med udbyder.

 

Konstituering af bestyrelsen

Flemming udtræder pga. flytning den 28. februar 2018. Jens indtræder som næstformand indtil generalforsamlingen.

Flemmings bestyrelsesopgaver blev fordelt på de øvrige bestyrelsesmedlemmer og fremgår af vores hjemmeside.

 

Pernille

 

 

 

 

Leif

 

 

 

Mikkel

 

 

 

 

Leif

 

Næste mødedato

16. april 2018 kl. 17.30 (dog med mulighed for møde inden til regnskabsgennemgang).