Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 16.04.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 16. april 2018 kl. 18.00

Fremmødte:

Jens, Pernille, Kjeld, Leif, Mikkel og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ingen

Gæst

Birgitte Rasmussen, Administrator Teamet

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Formanden orienterer

Generalforsamling 16. april 2018

-          Formandens beretning blev gennemgået efter rettelser og tilføjelser. Beretningen bliver mundtlig på generalforsamlingen og herefter selvstændigt bilag til referatet fra generalforsamlingen.

 

-          Der var modtaget 3 fuldmagter til bestyrelsen. De var alle anført uden stillingtagen til stillede forslag jf. indkaldelsen.

 

-          Der skal være mindst 7 andelshavere til stede for at generalforsamlingen kan starte. Desuden skal der være 22 andelshavere til stede for at vedtage vedtægtsændringer.

 

-          Årsrapporten fremlægges af Birgitte.

 

-          Budget 2019 og revideret budget 2018 fremlægges ligeledes af Birgitte. Bemærkes, at boligafgiften igen holdes uændret.

 

-          Forslagene til generalforsamlingen gennemgået, Der er forslag vedrørende:

Havedage 2018 og 2019.

Generalforsamling i 2019.

Gentagelse af sædvanlige generalforsamlingsbeslutninger (gebyr for overdragelsesaftale, navneskilte og 2 mdr. depositum fra nye andelshavere)

Ændring af foreningens vedtægter (fortrinsret ved ledig andel)

Ændring af husordenen

 

-          Valgene, bestyrelsen forslår Marianne Bugge Pless og Robert Strauss som suppleanter.

 

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Intet til dette punkt.

 

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Legehus

Det er oplyst at legehuset er 210 cm højt. Der var enighed om, at det var for højt og at der foreløbig gives afslag på at opstille det i andelshavers egen have. Bestyrelsen vil dog på den forestående generalforsamling høre denne om forslaget, herunder om det evt. er en idé at opsætte det i gården på græsset modsat sandkassen.

Herefter op til den nye bestyrelse at træffe endelig beslutning om legehuset.

 

Internet

Internettet skiftes af Dansk Kabel TV den 8. maj 2018. Der må påregnes driftsforstyrrelser denne dag.

 

Jens/

Pernille

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

Alle

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

 

Evt.

Afdragsfri lån med udløb 1. januar 2020

Administrator orienterede om, at hun i dag havde været i kontakt med Nordea vedr. vores afdragsfrie lån på 19.759.000 kr., der udløber den 1. januar 2020 og at de giver anbefaling på, at lånet IKKE bør indfries/omlægges inden ultimo 2019.

 

Fælles Internet med AV1 og AV2

Administrator orienterede om, at der tilsyneladende stadig er uoverensstemmelser med antallet af disse Internet indgange samt fordelingen af dem mellem AV1, AV2 og os.

 

Administrator og Mikkel arbejder videre for afklaring af dette.

 

 

Næste mødedato

16. april 2018 efter generalforsamlingen.