Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 07.05.2018

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 7. maj 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

Jens, Pernille, Robert, Kjeld, Marianne, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Ingen

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Formanden orienterer

Generalforsamling 16. april 2018

Referat blev underskrevet af bestyrelsen. Dette samt bestyrelsens beretning lagt på vores hjemmeside.

Bestyrelsen blev konstitueret og er herefter formand: Leif, næstformand: Jens, kasserer: Kjeld, sekretær: Klaus, menigt medlem: Pernille.

Suppleanter er Marianne og Robert.

Opgave- og ansvarsfordelingen for bestyrelsen blev herefter ajourført.

Havedag i juni 2018 blev fastsat til lørdag den 16. juni. Leif udarbejder opgave- og arbejdsliste til dagen.

Samme aften er der sommerfest. Pernille udsender mail til samtlige andelshavere med opfordring til at hjælpe med til forberedelsen.

Til generalforsamlingen var der ikke fremmødt nok andelshavere til vedtagelse af vedtægtsændringer, så det blev besluttet, at bestyrelsen fremover vil være mere ihærdig med at opfordre andelshavere til enten at møde til generalforsamlingen eller aflevere fuldmagter.

 

Salg af andele

Der er lige pt. 3 andele til salg.

Der er tilsyneladende problemer med godkendelse af andelshavere fra deres rådgivere pga. vores lån på 19.750.000 kr. som skal fornys senest den 1. januar 2020.

Aftalt, at administrator kontaktes herom og om hvordan vi udsender signal og hensigt om fornyelse af dette lån.

 

Interesseliste

Denne er opdateret med pt. 5 personer. Disse har tilkendegivet at deres oplysninger gerne må videregives til sælgere.

 

Møde med andelshaver

En andelshaver har anmodet Leif om et møde. Han arbejder videre på dette for dato. Kjeld deltager også i mødet.

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling den 19. april 2018

Til generalforsamlingen deltog her fra Jens og Klaus.

Bestyrelsens årsberetning og årsrapport 2017 blev godkendt. Derudover henvises til det officielle generalforsamlingsreferat. Det skal dog nævnes, at både formand Leif Sommerdal og næstformand Johnny Heidler valgte at fratræde. De blev dog senere valgt ind i bestyrelsen som suppleanter.

 

Som ny formand valgtes Helle Lindsel fra Messegården og som næstformand Lars Jeppsson ligeledes fra Messegården.

 

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Ny personaledatalovgivning

Klaus forespurgte på dette om vi eller administrator ligger inde med oplysninger der kan konflikte med denne lov, som træder i kraft den 25. maj 2018.

Vi vil gennemgå vores oplysninger her. Desuden kontaktes administrator for samme.

Leif

 

Status vedr. verserende sager

Varme- og vandregnskab 1. juni – 31. december 2017

Ny periode – overskydende-/restbeløb godskrives/opkræves i boligafgiften for maj måned 2018.

Det skal fremover sikres, at de enkelte andelshavere med sikkerhed modtager deres årsregning før der sker regulering i deres boligafgift.

 

El arbejde 23A

Fejlen på anlægget viste sig, at være defekt samlemuffe i ledning. Fejlen opstod ifm. strømafbrydelsen inden påske, som medførte fugt i samlemuffen. Da strømmen kom igen beskadigedes både samlemuffe og ledning.

 

Denne er nu repareret og gravearbejdet færdigt. Grave- og kabelarbejdet dækkes stort set af forsikringen.

 

Ventilationslægget Østfløjen

Anlægget fungerer godt igen og er blevet mere driftssikkert efter teknikerbesøg. Anlægget er justeret og indstillet på nøjagtig måde, som Vestfløjen.

 

Opgradering Internet

Dansk Kabel TV har den 8. maj 2018 udskiftet switchene og de nye hastigheder er implementeret hos os, AV1 og AV 2.

 

Kloak

Vi har modtaget billeder/rapport fra Kloagger. Rapporten konstaterede ingen alvorlige lækager og lign. Rapporten anbefaler enten spuling 1-2 gange om året i fast abonnement eller en total storspuling nu.

 

Jens og rådgiver Kasper Andersen tager dialog med Kloagger om dette. Herefter beslutter de hvad der skal gøres.

 

Cykelskur ved affaldsstation

Mikkel har modtaget mail fra kommunen herom og de oplyser, at der skal søges på ny, da ansøgningsmåden er ændret. Robert har overtaget opgaven og kontakter Mikkel for det videre forløb.

 

Defekt pumpe (jf. mail fra Mikkel)

Smides ud ved næste havedag (16. juni 2018)

 

Gennemgang af vinduer og døre

Top så på dette 30. april-1. maj 2018 og alle lejligheder med problemerne er ordnet. Top kunne dog konstatere, at der er flere forskellige låse- og bremseløsninger, som vil besværliggøre den fremtidige vedligeholdelse.

 

Henvendelse fra andelshaver

Bestyrelsen arbejder stadig på svar. Besluttet, at der rettes henvendelse til ABF for skriftlig svar på problematikken om nøjagtig formulering af ændringsforslag, jf. vores generalforsamlingsreferat fra 2017.

Er formentlig en del af vores kontingent.

 

Legehus

Legehusets opstilling i gården har været til ”høring”. De har sagt ok til opsætning af dette i gården og der arbejdes videre på dette, herunder evt. at få det opsat på havedagen den 16. juni 2018.

 

Fælles Internet med AV1 og AV2

Der arbejdes fra administrators side med dette for at få helt klarlagt det samlede antal af Internetadgange og fordelingen af disse på AV1, AV2 og os.

 

 

Leif

 

 

 

 

 

 

 

 

Jens

 

 

 

 

 

 

 

Jens

 

 

 

 

Alle

 

 

 

Jens

 

 

 

 

 

 

Robert

 

 

 

 

 

Alle

 

 

Leif

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

 

Pernille

 

 

 

 

 

Robert

 

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

Evt.

Marianne fortsætter i bestyrelsen som suppleant indtil hun flytter.

Der er sommerfest den 16. juni 2018 om aftenen i gården. Mail udsendes om dette og om der evt. er hjælpere til dagen. Senere sendes mail ud om deltagelse, borddækning, mad mv. for aftenen.

 

 

Pernille

 

Næste mødedato

Tirsdag den 7. august 2018 kl. 19.30