Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 04.07.2018

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 4. juli 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

Jens, Robert, Kjeld, Marianne, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Godkendelse af ny andelshaver i lejl. 17

 

 

 

Ny andelshavere

Den nye andelshaver i lejlighed 17 mødtes med bestyrelsen. Blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter kort om hende. Herefter forlod hun mødet. Bestyrelsen godkendte hende.

 

 

Formanden orienterer

Salg af andele - opsamling

Andel 19:

Ved overdragelse af andelen med deltagelse af sælger, køber og foreningen blev der udarbejdet notat om observerede mulige fejl, mangler mv. Disse blev gennemgået for hvem der gør hvad og hvem der har ansvar herfor.

Aftalt, at Leif fremsender mail til sælger og køber om dette.

Andel 31:

Denne andel sælges til anden eksisterende andelshaver. Overdragelsesaftale udarbejdet og blev underskrevet af bestyrelsen.

Oprydning efter sommerfest

Dagen efter sommerfesten var det ikke muligt at pakke teltet helt sammen og stille det på loftet. Det og papkasserne var våde, så teltstænger blev stillet i teknikskuret og de våde teltsider lagt til tørre på mellemgangen.

Aftalt, at søndag den 8. juli kl. 11.00 pakkes det sammen og stilles på loftet. Robert og Klaus meldte sig til dette.

Såfremt andre andelshavere har lyst til at hjælpe er de meget velkomne.

 

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Strømafbrydelse

Skader på el net i gården er udbedret, men regning ikke modtaget endnu for det udførte arbejde. Forsikringen dækker. Jens går videre med dette.

Utæthed i teknikskur

Der var konstateret utæthed i varmebeholder i teknikskuret. Top har løst problemet.

Rensning af affaldscontainere

Vores dagrenovationscontainere renses med mellemrum. Prisen for dette er steget eksplosivt og der arbejdes på anden aftale, evt. anden leverandør.

Fliser

En andelshaver har tilbudt foreningen 15-16 fliser i str. 40x40 cm. Disse modtages til reserve. Leif kontakter andelshaver for dette.

Jens

 

 

 

 

Jens

 

 

Robert

 

 

 

Leif

 

Indkomne forslag

Ingen

 

 

Evt.

Intet

 

 

Næste mødedato

Tirsdag den 7. august 2018 kl. 19.30