Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 07.08.2018

Ordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 7. august 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Marianne, Kjeld, Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Godkendelse af nye andelshavere

Nye andelshavere

Nye andelshavere i andel nr. 32 var fremmødt og blev efterfølgende godkendt.

Ny andelshaver i andel nr. 27 blev ligeledes godkendt, dog uden fremmøde (tidligere andelshaver).

 

 

 

Formanden orienterer

Opfølgning salg lejlighed nr. 19

Udkast til kvittering gennemgået, rettet til og vil blive fremsendt til ny andelshaver.

Salg af andele

Der sælges stadig uden problemer og der er ingen til salg lige nu. Dog har der været forespørgsler fra rådgivere på vores lån, som skal fornys 1. januar 2020. Spørgsmål hertil bedes rettet til vores administrator.

Gennemgang af overdragne lejligheder

Forslag til formulering for kvittering inkl. skema for bestyrelsens besigtigelse/gennemgang af lejlighed ved fraflytning. Ved samme lejlighed indgår beskrivelse af bestyrelsens mandat ved samme gennemgang. Forslaget gennemgået, godkendt og vil blive anvendt første gang ved næste overdragelse.

Der er gennemgang af lejligheder den 1. september og den 1. oktober 2018.

Rust under altaner

Top konstaterede dette. Efterfølgende repareret af Top. Vi holder reparationen under opsyn i håb om, at denne reparation er tilstrækkelig.

Henvendelse til ABF vedr. ændringsforslag

Henvendelse til ABF vedr. ændringsforslag fremsat på generalforsamlingen. Vi har henvendt os til ABF, som behandler denne og vi afventer svar derfra.

Top stopper

Vores altmuligmand stopper ultimo september 2018 for at gå på efterløn. Vi takker for det meget gode samarbejde og fremsender gave til ham.

Flere emner nævnt for hans afløser og der arbejdes videre på disse for evt. kontakt og tilknytning.

Til bestyrelsens underskrifter

Overdragelsesaftale for andel nr. 32, andelsbevis for andel nr. 3, andelsbevis for andel nr. 19 og andelsbevis for andel nr. 27 blev underskrevet af bestyrelsen.

Fliser fra andelshaver

I vores teknikskur er der en mindre stak fliser, som kan anvendes af andelshavere og foreningen til erstatning for ødelagte fliser.

Interesseliste

Der er pt. otte på denne.

Privatlivsbeskyttelsespolitik

Bestyrelsen har indgået en privatlivsbeskyttelsespolitik med administrator. Denne fremgår af vores hjemmeside.

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Badeklub

Der er udsendt mail med oprettelse af badeklub for adgang til Zentropas swimmingpool i Avedørelejren. Medlemskab koster 200 kr. og giver adgang til deres swimmingpool hverdage efter kl. 18.00 og i weekenderne.

Fællesmøde med foreningerne

Jens skulle havet deltaget i dette, men blev desværre forhindret.

Smedjen

Ny lejeaftale er indgået med kommunen og løber til august 2022.

Storskrald

Næste weekend for storskrald er den 25.-27. august. Containere de sædvanlige steder.

Generalforsamling

Næste ordinære generalforsamling er fastsat til den 10. april 2019 kl. 17.00 – 22.00.

Lokalplan 466 for nye boliger i Filmbyen

Lokalplanen sendt til høring. Desuden er der borgermøde den 22. august 2018 kl. 17.00 i auditoriet på Vestre Kvartergade 5.

Mail herom fremsendes til alle i Magasingården.

Alle

 

 

 

 

Jens

 

Til behandling/øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Strømafbrydelse

Faktura modtaget og denne er videresendt til administrator. Forsikringen betaler fakturaen.

Rensning af affaldscontainere

Udsat til næste møde.

Vandaflæsning til Hofor

Ny årlig aflæsningstermin 31. august. Vi aflæser og administrator indberetter.

Kloak

Tilbud fra Kloagger er modtaget. Der arbejdes videre med at få klarlagt hvad der skal og kan gøres for på at opnå den mest optimale løsning.

Kloakproblemer i 25B, st.tv.

Kloagger spulede kloakken og det burde være i orden igen.

Cykelstativer ved affaldsstation

Udsat til næste møde

Jens

 

 

Robert

 

Klaus

 

Jens

 

 

 

Jens

 

Robert

 

 

Status vedr. verserende sager

Henvendelse fra andelshaver

Kjeld og Leif har afholdt møde med andelshaver for afklaring. Efter mødet var der ikke behov for skriftlige svar eller yderligere møder.

Legehus

God idé og ønskes malet til næste havedag. I den forbindelse vil der blive indbudt til gruppe, som sørger for at legehuset inden havedagen bliver ordnet og rengjort, så det kan males. Leif sender mail rundt om dette til alle andelshavere. Robert bliver kontaktperson.

Havedag efterår 2018

Næste havedag er søndag den 9. september 2018 kl. 11.00, og ikke som det fremgår af vores generalforsamlingsreferat søndag den 8. september 2018.

Arbejdsopgaver følger på dagen.

Nøgleboks på teknikskur

Trappevaskerfirmaet havde forespurgt på at opsætte nøgleboks på vores teknikskur. Dette imødekommet og de får besked herom.

Internet

Vi fik i juni 2018 nye internet hastigheder. Vi ønsker en tilfredshedsundersøgelse af dette blandt andelshaverne og iværksætter denne. Her ønskes bl.a. undersøgt om forbedret hastigheder, færre udfald mv.

Alle

 

 

 

Leif

 

 

 

 

 

Alle

 

 

 

 

Jens

 

 

 

Robert

 

Indkomne forslag

Ingen.

 

 

 

Evt.

Intet.

 

 

 

Næste mødedato

2. oktober 2018 kl. 19.30