Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 02.10.2018

Ordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Kjeld, Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Valg af referent

Klaus valgt

 

 

 

Formanden orienterer

Høringssvar vedr. lokalplan 466

Bestyrelsen har udarbejdet et høringssvar og dette er fremsendt til Hvidovre kommune.

Høringssvaret kan ses på vores hjemmeside under punktet ”Nyheder”.

ABF om forslag om andelskrone

ABF har givet skriftlig svar på vores henvendelse. De skriver, at en andelshaver på en generalforsamling godt kan stille et ændringsforslag til andelskronen og at det er dirigentens rolle at sikre, at ændringsforslaget er belyst tilstrækkeligt forud for en afstemning.

ABF skriver endvidere, at det er deres opfattelse, at hvis der på en generalforsamling vedtages en ændring til den foreslåede årsrapport, så kan årsrapporten godkendes med de vedtagne ændringer, som derfor skal fremgå af den endelige årsrapport, der udsendes til andelshaverne på et senere tidspunkt.

Af hensyn til dette og især til andelshaverne, vil bestyrelsen opfordre til, at såfremt en andelshaver har et sådan ændringsforslag, bedes dette afleveret til bestyrelsen i henhold til de almindelige frister for at stille forslag til vores generalforsamling.

Havedag d. 7. september 2018

Denne dag gik godt, selv om der var ”beskedent” fremmøde. Bestyrelsen skal opfordre andelshaverne til at møde op til disse havedage. Næste havedag er søndag den 7. april 2019.

Defekt udkørsel

Udkørslen fra parkeringspladsen ved affaldsstationen til Gl. Byvej er defekt med og ved asfalt og brosten. Vi har rettet henvendelse til Hvidovre kommune for udbedring af dette.

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Julemarked

Avedørelejrens julemarked afholdes søndag den 9. december 2018.

Fællesmøde med foreningerne

Der er indkaldt til nyt møde den 20. november 2018. Vi deltager med 1-2 personer.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Varmeforsyningen

Denne burde fungere igen efter flere servicebesøg. Dog kan der være mindre udfald i varmen, men dette følges tæt af Jens/bestyrelsen.

Internetproblemer hos os

Udsat til næste møde.

Ny ”fast” mand i stedet for Top

Der arbejdes videre på dette.

Fuger på altaner og reparation af emhætter

Top havde repareret flere fuger på alterne samt skiftet flere kuglelejer i udtrækkene på emhætter hos flere andelshavere.

Affaldsstativ i gården

Der var konstateret, at der var smidt reklamer og aviser i affaldsstativet i gården og det er på ingen måde hensigtsmæssigt. Bestyrelsen opfordrer til, at papir og lign. smides i papircontaineren på hjørnet af Filmbyen og Gl. Byvej.

Julehygge

Bestyrelsen vil gerne opfordre andelshavere til at deltage i arrangement af julehygge i Magasingården med glögg, æbleskiver, opsætning og tænding af julelys mv. Bestyrelsen fremsender invitation hertil til alle andelshavere. Interesserede som ønsker at arrangere dette, bestemmer sig for tidspunkt, indhold mv.

Foreningen yder tilskud.

Jens

 

 

 

Robert

 

Jens

 

Alle

 

 

 

 

Pernille

 

 

 

 

Pernille

 

Status vedr. verserende sager

Henvendelse om internet fra AV1

Udsat til næste møde.

Containervask

Udsat til næste møde.

Overdragelse andel 17 pr. 1.10.2018

Overdragelsen gik godt og der var enkelte småting og lidt el-arbejde, som skal udbedres.

Overdragelse andel 32 pr. 1.11.2018

Bestyrelsen aftaler besigtigelse af denne med sælger og køber.

Kloakrenovering

Hovedledningen er blevet undersøgt af kloakfirmaet Kloagger, som anbefaler, at der indsættes en ”strømpe” i den ene side/fløj af vores bygning. Der aftales møde med Kloagger herom.

Ved samme møde skal det drøftes, om der skal foretages undersøgelser af stikledningerne fra lejlighederne til hovedledningen.

Cykelstativer ved affaldsstation

Udsættes til næste møde.

Låneomlægning af boliglån

Dette vurderes løbende i tæt dialog med både administrator og Nordea.

Robert

 

Robert

 

Leif

 

 

 

Leif

 

Jens

 

 

 

 

 

 

Robert

 

Kjeld/

Jens

 

 

 

 

 

Behandling af Indkomne forslag

Forslag vedr. værdiansættelse af foreningen

Bestyrelsen vil formulere en politik for en forsigtig, forsvarlig, langsigtet og afbalanceret værdifastsættelse af foreningen til gavn for både sælgende andelshavere, interesserede købere og deres eventuelle rådgivere.

Leif/

Alle

 

Evt.

Gave til Top

Vi har givet en gave til Top i forbindelse med, at han gik på efterløn den 1. oktober 2018.

 

 

Næste mødedato

Mandag den 10. december 2018 kl. 19.30.