Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 10.12.2018

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Mandag den 10. december 2018 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Robert, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Ansvarlig

Evt. deadline

Valg af referent

Klaus valgt

 

 

Præsentation af ny andelshaver

Ny andelshaver

Den nye andelshaver i lejlighed 23 mødtes med bestyrelsen. Blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter kort om ham.

 

 

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 32

Sælger har fremsendt en del forespørgsler/indvindinger til bestyrelsen vedr. gennemgang af lejligheden og til købers bemærkninger til samme.

Bestyrelsen giver svar til sælger og anser herefter sagen som værende afsluttet over for sælger.

Til køber gives der svar vedr. færdiggørelse af gulv i entré.

Andel 23

Overdragelse af denne er i fuld gang og køber overtager andelen d. 1. januar 2019.

Bestyrelsen godkendte køber.

Andel 13

Bestyrelsen underskrev andelsbeviset og overdragelsen blev derved endelig afsluttet.

Notat vedr. ejendomsværdien

Notatet blev gennemgået og diskuteret. Der arbejdes videre på dette til næste møde.

Oplæg om håndtering af overdragelser

Oplægget blev gennemgået og diskuteret og der kom her nye idéer frem. Der arbejdes videre på oplægget til næste møde.

Interesseliste

Der er pt. 14 interesserede på denne liste.

 

 

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Arbejdsmøde d. 20. november 2018

Kort orientering fra mødet om ny lokalplan herfra af Pernille og Klaus. Hvidovre kommune udsender referat herfra.

Julemarked d. 9. december 2018

Til dette var der i år opsat ét yderligere telt til stadeholderne. Julemarkedet var meget velbesøgt og virkede til at være en stor succes.

Storskrald d. 14.-17. december 2018

Blot til orientering. Opslag herom i vores skab på teknikskuret.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Internet

Der er en god dialog med Dansk Kabel TV om dette. Dog er der én lejlighed, som ikke har adgang til internettet via vores forbindelse. Der arbejdes dog hårdt på at få denne etableret igen.

Containervask

Der undersøges muligheder og indhentes priser og tilbud, så der arbejdes videre på dette.

Cykelskur

Problemet med manglende cykelparkering i cykelstativerne i vores gård synes at være egenhændigt løst.

Vi afventer dog svar fra Hvidovre kommune på vores allerede fremsendte ansøgning om nyt cykelskur ved affaldsskuret. Der rykkes ikke for svar.

Låneomlægning

Status er uændret. Kurser mv. overvåges dog stadig løbende af bestyrelsen, administrator og vores bankforbindelse Nordea A/S.

Top – ny mand/virksomhed

Top havde henvist til anden håndværker, som er prøvet med succes. Endvidere er der taget kontakter til både tømmer og blikkenslager, som vil blive prøvet for arbejdets kvalitet og pris.

De pågældende virksomheder vil blive opført på vores hjemmeside med direkte henvisninger.

Bestyrelsens julefrokost

Det bliver en fre- eller lørdag i februar måned 2019. Der fremsendes forslag til datoer.

 

 

Status vedr. verserende sager

Julehygge og lys i Magasingården

Dette var et godt arrangement og et lækker traktement arrangørerne Pia og Sabrina havde lavet. Fra bestyrelsen skal lyde et stort tak til Pia og Sabrina for dette.

Donation af legetøj

Modtaget til legehuset af Patrick og Maiken. Mange tak til dem for deres betænksomhed.

 

 

Behandling af Indkomne forslag

Barnevogne i opgange

Fra en andelshaver var der kommet et nødråb om manglende plads til barnevogn under trapperne i vores opgange.

Enighed om, at der skal ske oprydning i disse ved, at der uddeles brev og mærkat til samtlige andelshavere om, at markere deres barnevogne. Frist herfor vil fremgå af brevet.

Ikke markerede barnevogne vil efter fristen blive fjernet.

Det skal præciseres, at samtlige barne-, klapvogne ol. skal tømmes for madrasser, dyner, tæpper, tøj, tøjdyr mv., da det udgør en brandfare.

Det skal samtidig præciseres, at det er Beredskabschefen i Hvidovre kommune, som har fremsat dette krav om tømte barne- og klapvogne mv. ifm. hans tilladelse til bruge trappeopgangen til parkering af disse i vores opgange.

Såfremt dette ikke efterleves, vil han tilbagekalde tilladelsen.

Det skal endvidere præciseres, at det alene er småbørnsforældre med daglig brug af barne- og/eller klapvogne, som kan parkere deres barne- og klapvogne mv. i opgangene.

Det er således ikke andre, med sjældnere brug af disse, som kan parkere deres barne- og klapvogne i opgangene.

Tørretumbler

En andelshaver havde stillet forslag om opstilling af en fælles tørretumbler på vores fællesareal.

Det skal her oplyses, at samtlige lejligheder er født med mulighed for vaske- og tørretumbler i samme maskine. Det henstilles til, at en sådan evt. anskaffes ved akut behov for tørretumbler.

Der opstillet ikke på denne forespørgsel umiddelbart en tørretumbler på vores fællesareal. Det blev dog besluttet at fremsende mail til samtlige andelshavere for at belyse, om der er et reelt behov for en fælles tørretumbler, herunder om der er interesse for, at der kommer passende egenbetaling for brug af denne.

Ting og sager på trapperne

En andelshaver opfordrede til, at sko, ting og sager mv. ikke henstilles på trapperne i opgangene, jf. vores Husorden pkt. 1c og 1d.

Udendørs rygning

En andelshaver opfordrede til, at der ved udendørs rygning udvises hensyn til øvrige andelshavere og opfordrede til, at udendørs rygning foregår lidt væk fra ejendommen, så røg i mindst mulig omfang generer i andres stuer.

Vasketøj i gården

En andelshaver opfordrede til, at vasketøj på eget tørrestativ opsat i gården, opsættes så det ikke er til gene for andre andelshavere og adgange til ejendommens opgange og indgangsdøre.

Det henstilles dog til, at tørrestativer som udgangspunkt opstilles på eget areal.

 

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

 

Næste mødedato

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30.