Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 13.01.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Søndag den 13. januar 2019 kl. 20.00

Fremmødte:

Robert, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus valgt

 

Formanden orienterer

Låneomlægning

Vi har fra Nordea modtaget finansieringsoplæg for låneomlægning af vores Stående lån, 4 % på ca. 20 mio. kr. Dette skal omlægges senest den 1. januar 2020.

 

Oplægget blev gennemgået og der var to alternativer til vores nuværende finansiering. Ét oplæg, hvor den samlede gæld samles i én gæld, ca. 41 mio. kr. og ét oplæg, hvor det alene er det stående lån der finansieres.

 

I oplægget indgik alle omkostninger, herunder kurstab, vedrørende de enkelte finansieringsoplæg.

 

Finansieringsoplæggene diskuteres videre, når vi tirsdag den 15. januar 2019 kl. 17.30 holder møde med Nordea. Ved dette møde deltager desuden administrator.

 

Vi har derudover kontaktet BRF/Jyske Bank for et alternativ finansieringsforslag til Nordea. Vi har møde med dem onsdag den 16. januar 2019 kl. 19.00. Ved dette møde deltager desuden administrator.

 

Det blev besluttet, at det videre forløb vil være møder med først Nordea og dernæst BRF/Jyske Bank for derefter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ultimo januar 2019, med dette på dagsorden.

 

 

 

Udleje af værelse

Bestyrelsen er blevet bekendt med, at én andelshaver på en digital platform har annonceret et værelse til udleje.

 

Hertil skal bestyrelsen blot gøre opmærksom på, at forinden udlejen bliver en realitet, så skal bestyrelsen godkende både lejekontrakten og lejer.

 

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

 

Næste mødedato

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30.