Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 05.02.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Robert, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus valgt

 

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 10

Denne er netop sat til salg – se opslag i gården.

Andel 23

Dette salg er afsluttet og slutafregning foretages.

Andel 32

Dette salg er afsluttet og slutafregning foretages.

Notat vedr. ejendomsværdien

Der arbejdes videre på dette notat, herunder hensættelser i årsrapporten 2018.

Oplæg om håndtering af overdragelser

Der arbejdes videre på dette oplæg i tæt samarbejde med administrator, herunder et større fokus på andelsvurderingerne.

Ekstraordinær generalforsamling

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling den 30. januar 2019 med alene punktet låneomlægning på dagsordenen.

Bestyrelsen fik det fornødne mandat til at gå videre med låneomlægningen.

Se referatet fra generalforsamlingen på vores hjemmeside for yderligere.

Ordinær generalforsamling

Dette punkt udsat til næste møde. Dog blev det drøftet dirigentens opgaver på generalforsamlingen, herunder fordelingen af opgaverne mellem bestyrelsen, dirigenten og en evt. 3. person.

Til orientering, så afholdes vores ordinære generalforsamling torsdag den 11. april 2019 i Værestedet, Vestre Kvartergade 5.

Årsrapporten 2018

Årsrapporten foreligger i udkast fra revisor og dette gennemgås med administrator på næste bestyrelsesmøde den 19. februar 2019. Hensættelser i årsrapporten og valuarvurderingen skal vurderes og diskuteres på dette bestyrelsesmøde.

Valuarbesigtigelse d. 15. januar 2019

Valuaren International ApS besigtigede vores ejendom den 15. januar 2019. Vi har modtaget hans rapport og vurdering af ejendommen. Hans vurdering er, at efter alle synspunkter, oplysninger og betragtninger vurderes ejendommens handelspris til at være 72,2 mio. kr.

Lokalplan 466, nye boliger i Filmbyen

Lokalplanen blev af kommunalbestyrelsen vedtaget uden ændringer til trods for flere indsigelser fra Avedørelejrens foreninger og beboere.

Huller i vejen ved indkørsel til P-pladser

Vi havde via grundejerforeningen bedt kommunen om at udbedre hullerne i vejen ved vores indkørsel til P-pladserne ved Gl. Byvej.

Da hullerne ikke er udbedret, vil vi sende en rykker til kommunen via grundejerforeningen.

Nyt fra grundejerforeningen

Facebook

Alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig Facebook gruppen ”For os der bor i Avedørelejren”, da en masse informationer kommer herpå.

Generalforsamling

Denne afholdes onsdag den 10. april 2019 i Bataillionen. Alle medlemmer i Magasingården skal hermed opfordres til at deltage i generalforsamlingen og evt. overveje at opstille til deres bestyrelse.

Der er sædvanligvis fællesspisning og medlemsmøde for alle i Avedørelejren inden generalforsamlingen og her kan alle deltage. Fællesspisningen er gratis, så mød op.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Internet

Etablering af forbindelse hos én andelshaver er udbedret.

Containervask

Der arbejdes videre på dette, herunder evt. at lade dette være en del af grundejerforeningens opgaver.

Låneomlægning

Denne proces er fortsat i gang efter at bestyrelsen på den ekstraordinære generalforsamling fik mandat til at gå videre med dette over for långivere.

Kloakker

Status uændret. Der arbejdes videre på det videre forløb efter video inspektionen af vores kloakker.

Ventilationsanlæg

Dette er blevet renset på vores havedag i efteråret og fungerer optimalt efter at det af teknikere er blevet indstillet ens i begge fløje.

Ved driftsstop kontaktes Jens Hasemann straks.

Bestyrelsens julefrokost

Det bliver den 23. marts 2019. Pernille og Kjeld arrangerer denne.

Nytårskur Dansk Kabel TV

Dette var et godt arrangement på Brøndby Stadion med leverandørkontakt, rundvisning på station og frokostbuffet.

For fremtidig deltagelse og billetter til sådanne arrangementer, vil dette fortrinsvis være til bestyrelsen. Eventuelle yderligere billetter vil herefter blive fordelt til de øvrige andelshavere.

Status vedr. verserende sager

Barne- og klapvogne i opgange

Der er blevet ryddet op i disse i vores opgange og på mellemgangen på loftet.

Det skal dog igen præciseres, at for at vi kan fortsætte med denne ekstraordinære ordning, skal barne- og klapvognene altid være tømt for brandbare materialer, fx madrasser, dyner, tæpper, plusbamser mv.

Tørretumbler

Bestyrelsen finder ikke, at der er oplagte muligheder for opstilling af en tørretumbler på vores fællesarealer. Desuden ville det koste et ikke ubetydeligt beløb at få den opsat til brug.

Derudover har der ikke blandt vores andelshavere været udbredt tilkendegivelser om et ønske om en fælles tørretumbler.

Sagen afsluttet på dette grundlag fra bestyrelsens side.

Hertz måleraflæsning

Flere andelshavere havde modtaget brev fra Hertz om defekte fjernlæsere på deres målere og at de skulle have adgang til dem for at reparere/omprogrammere dem.

Hertz havde ikke henvendt sig siden om dette, så vi tager kontakt til dem for det videre forløb.

Behandling af Indkomne forslag

Lås i terrassedør

En andelshaver havde forespurgt, om det er muligt at installere lås i terrassedør. Det er det. Det skal være samme cylinder, som til vores hoveddøre.

Bestillingen af sådanne låse skal dog gå gennem bestyrelsens nøgleansvarlig – pt. er det formanden.

Andelshaver betaler for dette og opkræves via boligafgiften det fulde beløb.

Bestyrelsen bemærker i denne forbindelse, at såfremt en andelshaver laver egen løsning med lås på terrassedør, er det ikke en af bestyrelsen godkendt løsning og vil ved fraflytning blive krævet ført tilbage til oprindelig stand for fraflytters regning.

Evt.

Stole på loftet

Disse er ved at være godt slidte og flere defekte, og der vil ved næste havedag blive vurderet om der er stole, der skal kasseres og evt. nye anskaffes.

Bestyrelsen skal dog præcisere, at stole og borde straks efter endt brug skal returneres til loftet, og at de ikke må stå på altaner, terrasserne, i gården eller andre steder udenfor i nedbørsvejr.

 

Nyt skema til reservation af borde og stole er under udarbejdelse.

Røg i opgangene

En andelshaver har oplevet, at der er blevet røget i vores opgange. Bestyrelsen skal pointere, at dette ikke er tilladt.

Flugtveje fra tagetage

En andelshaver havde forespurgt om flugtveje fra øverste etage fra de lejligheder, som er i to etager. Flugtvejene er gennem vinduerne, men hvordan kommer man sikkert ned fra taget?

Det undersøges hvilke muligheder der er for redningsredskaber til sikker flugtveje fra 2. sals højde.

Næste mødedato

19. februar 2019 kl. 19.30.