Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 19.02.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Robert, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

 

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus valgt.

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 3

Internt salgsopslag på vores opslagstavle på teknikskuret. Intern ansøgningsfrist d. 28. februar 2019.

Andel 10

Denne er solgt internt.

Ordinær generalforsamling

Afholdes d. 11. april 2019 kl. 19.00 i Værestedet.

Øvrigt vedr. denne udsat til næste møde.

Årsrapporten 2018

Birgitte fra Administrator Teamet deltog i mødet vedrørende dette punkt. Hun gennemgik årsrapporten 2018 og budget 2019.

Birgitte noterede sig rettelser i årsrapporten og disse vil hun formidle videre til revisor.

Budget 2019 vil blive rettet og nyt fremsendes til bestyrelsen for godkendelse.

Efter gennemgangen af både årsrapporten 2018 og budget 2019 forlod Birgitte mødet.

Formandsmøde Grundejerforeningen

Der er indkaldt til dette d. 14. marts 2019 kl. 18.30 – 20.30. Herfra deltager Leif.

Huller i vejen ved indkørsel til P-pladser

Kommunen havde ”glemt” henvendelsen, men vil lappe hullerne nu og til foråret vil de foretage en egentlig reparation foran vores indkørsel.

Reservation af borde og stole

Der er udarbejdet og ophængt ny reservationsseddel for vores fælles borde og stole, som opbevares på loftet.

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald

Bestilt storskraldsordning indtil videre på følgende dage:

12.-14. april 2019

14.-16. juni 2019

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Låneomlægning

Denne er godt i gang efter at bestyrelsen fik mandat til at gå videre med denne på vores ekstraordinære generalforsamling d. 30. januar 2019.

Status vedr. verserende sager

Det blev besluttet, at offentliggøre notatet ”Bestyrelsens tilgang og hensyn til vedligeholdelse af ejendommen og imødegåelse af fald i ejendomsværdien, når en andelskrone indstilles” på vores hjemmeside.

Øvrige punkter udsat til næste møde.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.30