Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 18.03.2019

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag, den 18. marts 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Jens, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus valgt.

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 3

Der er flere interesserede eksterne købere.

Andel 10

Denne er solgt internt.

Ordinær generalforsamling

Afholdes d. 11. april 2019 kl. 19.30 i Værestedet, auditorium 3, 1. sal.

Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden, årsrapport 2018, budget 2019 og 2020, forslag mv. omdeles til medlemmerne i deres postkasser.

Der er dog allerede opslag på vores teknikskur om generalforsamlingen. Opslaget er dateret den 11. marts 2019.

Bestyrelsens beretning arbejdes der på.

Af bestyrelsesmedlemmer på valg er Pernille og Jens, og de er begge villige til genvalg.

Som suppleant er Robert på valg og han er ligeledes villig til genvalg.

Nye havedage forslås til 22. juni 2019, 6. oktober 2019 og 5. april 2020.

Generalforsamling 2020 foreslås til den 14. april.

Kjeld sørger for indkøb af drikkevarer til generalforsamlingen.

Årsrapporten 2018

Denne er færdigbehandlet af bestyrelsen, administrator og revisor, og indstilles til generalforsamlingens godkendelse den 11. april 2019.

Vedligeholdelsesplan

Denne skal ajourføres, herunder med nye påtænkte arbejder og evt. opfølgning af tidligere udførte arbejder.

Havedag 7. april 2019 kl. 11.00

Bestyrelsen ønsker adgang til alle lejligheder denne dag til gennemgang af udsugningsanlægget.

Sørg derfor venligst for enten at være tilstede eller aflevere nøgle til bestyrelsen. Gennemgangen i hver lejlighed forventes at vare et øjeblik.

Øvrige arbejdsopgaver vil som sædvanlig fremgå på dagen.

Nyt fra grundejerforeningen

Beboermøde/Dialogmøde d. 10. april 2019

Leif deltog i dette og gav en kort orientering derfra. Det blev især fremhævet, at vi i 2019 og fremover skal affaldssortere meget mere end det vi gør i dag. Dette kan resultere i, at vi får andre containere i vores affaldsskur samt at vi får specielle affaldsspande og poser i lejlighederne.

Udspillet til dette afventes fra kommunen.

Generalforsamling den 10. april 2019

Der afholdes generalforsamling i Grundejerforeningen i Bataljonen kl. 19.00.

Bestyrelsen opfordrer vores andelshavere til at stille op til deres bestyrelse.

Forinden generalforsamlingen i Grundejerforeningen er der samme dag kl. 17.30 beboermøde i Bataljonen, hvor Grundejerforeningen er vært for spisning. Dette er gratis og tilmelding er nødvendig – se herfor tidligere rundsendt mail til alle i Magasingården. Tilmeldingsfrist er den 3. april 2019.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Faktura fra KONE

Opstået tvivl om servicekontrakt med KONE for eftersyn af elevator. Vi ser denne igennem for indhold, betingelser mv.

Evt. kontaktes KONE for yderligere og for fremtidigt samarbejde.

Status vedr. verserende sager

Intet.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00