Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 11.04.2019-A

Bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 11. april 2019 kl. 18.00

Fremmødte:

Kjeld, Jens, Leif, Pernille, Klaus og vores administrator Birgitte Rasmussen

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Udsat til næste møde.

Ordinær generalforsamling

Bestyrelsens beretning forelå i udkast og denne blev gennemgået og rettet til inden aftenens generalforsamling.

Nyt fra grundejerforeningen

Beboermøde/Dialogmøde d. 10. april 2019

8 beboere fra Magasingården deltog til dialogmødet og fællesspisningen.

Næstformanden Lars Jeppsson orienterede om Grundejerforeningens arbejde gennem det sidste år. Han opfordrede Avedørelejrens beboere til at deltage i fællesarrangementerne, og det både som arrangør og som deltager.

Leif, Kjeld og Jens fra vores forening deltog herefter i generalforsamlingen. Kort referat givet, men henviste videre til det officielle referat, når det foreligger på Grundejerforeningens hjemmeside.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Jubilæumsfest 2019

Udsat til næste møde.

Status vedr. verserende sager

Udsat til næste møde.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Torsdag den 11. april 2019 kl. 21.15.