Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 26.05.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Søndag, den 26. maj 2019 kl. 17.00

Fremmødte:

Jens, Maiken, Ditte Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert, Kjeld og Pernille

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

 

Formanden orienterer

Salg af andele

Andel 4

De nye andelshavere i lejlighed 4 mødtes med bestyrelsen og de blev budt velkommen med korte oplysninger om os og derefter fortalte de nye andelshavere kort om sig selv. De forlod herefter mødet.

De blev herefter godkendt af bestyrelsen og de overtager andelen den 1. september 2019.

Skråvinduer og kviste

Top gennemgik disse for ca. 1 ½ år siden og han justerede dem på daværende tidspunkt.

Det blev besluttet, at til havedagen i april 2020, vil der ske en systematisk gennemgang af disse. Efterfølgende vil der blive udarbejdet en vejledning om egen vedligeholdelse af den enkelte andelshaver.

Ny procedure ved overdragelser af andelslejligheder

Den nye procedure vedr. overdragelser af andelslejligheder blev anvendt ved seneste overdragelse og resultatet heraf var godt.

Denne anvendes fremover, dog med forbehold for eventuelle justeringer ifm. vores erfaringer ved denne.

Nyt fra grundejerforeningen

Intet.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Kloakker

Firmaet Kloagger var på inspektion den 2. maj 2019 af vores Østfløj. De konstaterede ingen problemer med lugtsener eller rotter fra kloakken.

El sammenbrud

I andel nr. 21 havde der været et el sammenbrud, som var sket ifm. udskiftning af måler.

Er repareret. Evt. omkostninger dækkes af installatørens (Radius) forsikring.

Hækplanter

Der er nu endelig sat 8 nye hækplanter ud mod Østre Kvartergade, da disse tidligere var gået ud efter lækage i vandledning i jorden.

Ny trykhane i teknikskuret

Denne viste sig at være utæt, så ny er monteret af autoriseret VVS’er.

Parkeringsbåse

En andelshaver havde konstateret gentagne ”bred” parkering af lille bil på parkeringspladsen ved affaldscontainerne, og forespurgte om det ville være muligt at male parkeringsbåse. Dette er grundejerforeningens opgave og har dér været drøftet tidligere og tidligere forslag afvist pga. meget stor pris for dette.

Status vedr. verserende sager

Ventilationsanlægget

Beslutning om uddeling af vedligeholdelses-vejledning til den enkelte andelshaver. Vejledningen uddeles til alle i papirformat.

Der er stadig ikke opnået adgang til 3 lejligheder. Hvis dette ikke sker meget snart, vil de modtage brev fra bestyrelsen om dette og evt. mulige konsekvenser ved ikke korrekt indstilling af dette.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Fælles stole

Leif oplyste, at han havde doneret fire stole til fælles benyttelse og at disse er sat på fællesgangen på loftet ved de andre borde og stole.

Næste mødedato

8. august 2019 kl. 19.30