Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 3.12.2019

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag, den 3. december 2019 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Kjeld, Leif, Maiken, Jens og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert, Ditte

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Der er ingen til salg lige nu.

Valuarvurdering

Denne bestilles til vurdering af vores ejendom til årsrapporten 2019.

Yousee tilfredshedsundersøgelse

Yousee har fremsendt mail til os for at undersøge tilfredsheden med dem. Denne er besvaret af Jens.

Tømning af plast

Dagen for kommunens tømning af plast i vores affaldsstation er ændret til tirsdage.

Ny cylinder i dør til affaldsstation

Denne er bestilt og forventes leveret primo december 2019.

Nyt fra grundejerforeningen

Formandsmøde/dialogmøde d. 29. oktober 2019 kl. 18:30

Klaus deltog i dette møde i Smedjen, som formanden for Grundejerforeningen havde indkaldt til. Se vedlagte eget referat derfra.

Storskrald

Næste weekend for storskrald bliver 13. – 15. december 2019.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Låneomlægning

Denne er igangsat og forløber indtil videre som planlagt. Forventet besparelse det første år er anslået til ca. 120.000 kr.

Status vedr. verserende sager

Madaffald

Der er oplevet problemer med kvaliteten af poserne, kommunen undersøger dette.

Det er bestyrelsens indtryk, at den generelle opfattelse blandt andelshaverne er, at vi har taget godt imod ordningen.

Containernes placering i affaldsstationen er ændret, så læs på de enkelte containere hvad der kan kommes i. Ændringen lader til at fungere godt.

Vi har 4 affaldscontainere af de gamle, som er i overskud. De er aflåst. Bestyrelsen overvejer hvad der skal ske med dem, herunder om der er én eller flere, som skal afmeldes.

Varmeanlæg

Varmeanlægget kører godt igen efter påfyldning af vand på anlægget.

Havedag 6. oktober 2019

Denne dag gik godt.

Ved gennemgang af cykelskurene blev det konstateret, at de skal males på en havedag til næste år.

Desuden blev der flere steder konstateret alger på vores murværk. Dette skal ligeledes ordnes på en havedag til næste år.

Utætte tagrender

Jens har kontakt til håndværker om dette og de har møde herom i uge 50. Det skal her vurderes det videre forløb, herunder reparation samtidig med at vindskeder og eventuelle løse tagsten ordnes ved samme lejlighed.

Vindskeder

Se ovenfor under ”Utætte tagrender”.

Ventilation

Der har været problemer med dette i vores østfløj. Problemet er/har været, at der måske er monteret forkerte emhætter i enkelte lejligheder, som lukker forkert eller har egen motor monteret, som derved giver forkert trykmelding til anlægget. Der kan også opstå problemer med udsugningskanalen i badeværelset, hvis denne lukkes helt.

Bestyrelsen følger op på dette.

Ventilationsanlægget er gennemgået af tilkaldt servicetekniker, og hans konklusion var, at anlægget generelt er godt kørende.

Alle andelshavere opfordres dog til, at der IKKE lukkes helt for udsugningen i både badeværelset og i emhætten. Det bemærkes her, at emhætte ikke må være monteret med egen motor, da dette kolliderer med anlæggets motor og følere.

I forlængelse heraf skal det desuden bemærkes, at emhætten i de enkelte lejligheder er andelsboligforeningens ejendom og at enhver udskiftning skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelsen undersøger hvad nye filtre til emhætterne koster.

PostNord

De havde fremsendt forespørgsel på nøgle til opgange ifm. deres pakkeleveringer. Bestyrelsen har afvist dette og vil ikke gøre forskelsbehandling over for andre pakkepostfirmaer.

Kontrakt Grøn Entreprise

Jens arbejder videre på denne over for Grøn Entreprise, evt. med tillæg i kontrakten med bortkørsel af vores haveaffald efter vores havedage.

Hærværk mod andelshaver

Dette er tilsyneladende stoppet og har været en engangsforeteelse. Hærværk var bl.a. en ødelagt postkasse, som indkøbes og opsættes.

Yousee, tv-pakke

TV-pakkerne fra Yousee ændres fra 1. januar 2020. Indtil videre gør bestyrelsen ikke noget vedrørende dette.

Der er dog nedsat et udvalg, som arbejder på dette og evt. alternative leverandører. Dette udvalg indkaldes til næste bestyrelsesmøde for orientering for muligheder for fremtiden for både Magasingården og dens andelshavere, for hvad der kan gøres på det tekniske, leverandører (Yousee, Dansk Kabel-TV eller andre?), herunder undersøge om eventuelle internetsignal mæssige konsekvenser hos andre andelshavere ved en øget streaming.

Bestyrelsen vil gerne gøre opmærksom på, at det stadig er muligt for den enkelte andelshaver ved henvendelse til administrator, at framelde sig tv-pakken fra Yousee, hvis det ønskes. Se evt. mere herom i referat af generalforsamling den 20. april 2017 og referater af bestyrelsesmøder den 10. januar og 15. maj 2017.

Behandling af Indkomne forslag

Rottespærre

En andelshaver har spurgt til muligheden for at opsætte en rottespærre i kloakken. Bestyrelsen har forespurgt faglig ekspertise. En sådan indretning anvendes som en del af en kampagne ved alvorlige problemer og for ét tilfælde på 15 år vil det ikke være relevant. Den vil give ekstra muligheder for spærring af kloakafløbet med deraf følgende ubehag og omkostninger.

Det anbefales at have toiletsædet fast slået ned, da dette med nutidens toiletsæder er en effektiv spærring.

Bestyrelsen har besluttet at tage rådgivningen til efterretning og viderebringer anbefalingen om at have slået toiletsædet slået ned.

Vedligeholdelse af skråvinduer

En andelshaver havde efterlyst en manual for egen vedligeholdelse af disse vinduer. Manual hertil vil blive lagt på vores hjemmeside.

Bestyrelsens julefrokost

Denne blev foreslået afholdt primo i det nye år. Pernille bliver tovholder på dette.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Torsdag den 9. januar 2020 kl. 19.30

 

Eget kort referat fra det uformelle formandsmøde tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 18.30 i Grundejerforeningen Avedørelejren.

På mødet deltog 8 personer inkl. formanden Helle, repræsenterende 6 ejer- og andelsboligforeninger.

Helle indledte med at oplyse om, at bestyrelsen havde mandefald, da to bestyrelsesmedlemmer var fraflyttet Avedørelejren og at én af suppleanterne havde valgte at sige nej til én af de ledige bestyrelsespladser og var derefter trådt ud af bestyrelsen.

Lokalplan

Helle oplyste indledningsvis, at der var kommet udkast til lokalplan 469 og at den virkede til ikke at være rigtig godt gennemarbejdet fra kommunens side. Gennemgået på møde med kommunen og det endte med, at kommunen vil udarbejde nyt udkast til lokalplan. Denne afventes stadig.

Design- og Grønmanual er tinglyst på Avedørelejren, så der ligger stadig i dette, at denne respekteres og overholdes.

Helle oplyste videre, at Nexus har egen lokalplan for området. Nexus havde tilbudt, at deres grund indgår i Grundejerforeningens areal. Deres grund vil blive ryddet og åben for offentligheden. Betingelsen for at Grundejerforeningen kunne overtage grunden vederlagsfrit var, at de derved kunne bygge en yderligere bygning vinkelret på den eksisterende. Den nye bygning skulle være et 1 ½ plans dobbelthus.

Ved denne manøvre kunne det lykkes for Nexus under hensyntagen til bebyggelsesprocenten for Avedørelejren, at bygge dette dobbelthus. Det kan ikke lade sig gøre alene på deres egen matrikel.

Grundejerforeningen havde sagt pænt ”nej tak” til tilbuddet om, at deres grund tilmatrikuleres Grundejerforeningen.

Storskrald

Der er storskrald næste gang den 13.-15. december 2019.

Der havde i øvrigt de sidste par gange været problemer med storskraldet, som både var smidt i containerne og uden for containerne. Grundejerforeningen havde betalt den ekstra regning for sortering og afhentning af skraldet. Dette havde kostet ca. 4.000 kr. pr. gang.

Oplæg til, at det skal diskuteres om ordningen skal fortsætte og hvis den skal, så under hvilke betingelser. Indtil videre vil ordningen fortsætte til den ordinære generalforsamling den 22. april 2020. Erfaringerne indtil da vil tages i betragtning for det videre forløb.

Ny affaldssortering

Bordet rundt om denne ordning og der var som helhed tilfredshed med denne, selv om der alle steder nok skulle ske en justering af fordelingen af affaldscontainerne i de enkelte foreninger.

Fibernet

Grundejerforeningen havde fra kommunen modtaget et brev vedr. Fibernet i Avedørelejren og at TDC ønskede at udrulle dette i Avedørelejren. I brevet var medsendt en oversigt over hvor de ville nedgrave kabler og opstille samlestationer. Grundejerforeningens bestyrelsen havde ingen mening om dette og havde på nuværende tidspunkt ikke besvaret kommunens henvendelse.

Der forelå ikke oplysning om, om andre virksomheder ønskede at udrulle Fibernet i Avedørelejren.

Udfordringen for Grundejerforeningen ligger i, at den selv skal føre tilsyn med installationen, herunder at der sker korrekt genopretning og reetablering af veje, stier, beplantning, græsarealer mv. Ingen i bestyrelsen var interesseret i at tage denne opgave.

En af mødets deltagerne havde dog et medlem, som tidligere havde udtrykt sin interesse for dette og havde en tilsyneladende stor indsigt og erfaring i dette. Han ville forelægge dette for sit medlem og vende tilbage herefter til bestyrelsen.

Markering af p-båse

Afslutningsvis forespurgte jeg på vegne af én af vores beboere, på markeringer af parkeringsbåse på parkeringspladsen ved vores affaldsstation. Grundejerforeningen vil ikke stå i vejen for en sådan markering af de enkelte p-pladser. De vil dog ikke støtte det økonomisk. Grundejerforeningen var dog ikke begejstret for eller ville støttede op om hvide streger for markering af p-pladserne. Men gerne de refleksmarkerede ”søm”, som bliver sat i asfalten eller lignende.

P-pladserne skal dog følge den grønne manual.

 

Mødet sluttede kl. 20.30.