Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 9.1.2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 9. januar 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Pernille, Robert, Maiken, Leif, Jens, Ditte og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Salg af andele

Der er ingen andelslejligheder til salg på nuværende tidspunkt. Dog er der 35 personer på interesselisten.

Valuarvurdering

Denne er bestilt via vores administrator og afventes.

Generalforsamling

Vores generalforsamling er fastsat til den 14. april 2020 i Værestedet.

Miljøstation

Efter ønske fra flere andelshavere, blev det besluttet at lave en forsøgsordning med, at lade døren til miljøstationen være åben.

Der blev i forlængelse heraf stillet forslag om, om Produktionsskolens håndværkerlinje evt. kan vaske vores containere med jævne mellemrum. Produktionsskolen kontaktes herfor.

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald

Grundejerforeningen havde udmeldt datoerne for storskrald i Avedørelejren og disse er:

Weekenderne 14.-16. februar, 17.-19. april, 12.-14. juni, 14.-16. august, 16.-18. oktober og 11.-13. december.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Låneomlægning

Denne burde være tilendebragt. Den endelige økonomi herfor afventes og indarbejdes i budget 2020.

Navneskilt til postkasserne

Vores nuværende leverandør af navneskilte til postkasserne leverer ikke disse mere. Bestyrelsen undersøger ny leverandør og løsning.

Status vedr. verserende sager

Madaffald

Denne fungerer stadig godt, herunder antallet af containere til det forskellige affald.

Utætte tagrender, vindskeder

Arbejdet bestilt hos Vallensbæk Maskinsnedkeri og arbejdet udføres løbende og efter aftale.

Vedligeholdelse af skråvinduer

Det undersøges hvordan vedligeholdelse af skråvinduerne i lejlighederne skal vedligeholdes, herunder den enkelte andelshavers egen pligt til vedligeholdelsen af skråvinduerne. Vejledning udarbejdes og sendes rundt til de relevante andelshavere samt kan ses på vores hjemmeside.

Ventilation

Denne fungerer godt og der er bestilt tekniker for endelig udbedring af anlægget for helt optimal drift.

Kontrakt Grøn Entreprise

Der arbejdes videre på kontrakten og vores ønsker om tillæg til denne.

Afmærkning af P-båse

En andelshaver havde stillet forslag om markering af parkeringsbåsene på parkeringspladsen ved vores miljøstation. Bestyrelsen har undersøgt mulighederne for afmærkning, men fandt ikke mulighederne økonomisk attraktive sammenholdt med de opvejede fordele og ulemper. Bestyrelsen gør ikke mere ved dette.

Yousee, internet og tv pakke

Andelshaver Patrick Haslund var inviteret til bestyrelsesmødet for at give en orientering om punktet. Han oplyste, at vi har internet med 50/50 up-/download og dette burde dække de enkelte lejligheders behov samt være rimelig fremtidssikret for de næste 2-3 år.

Hvis enkelte andelshavere oplever problemer med signal, kan man i første omgang se på eget set-up, dvs. ens egen router om den er tidssvarende, dens placering og antallet af samtidige brugere og deres træk på linjen.

Det er dog frit for den enkelte andelshaver at tilkøbe sig yderligere signalstyrke til internettet, fx up-/download 200/200, som vil give egen selekteret linje. For yderligere om dette kan bestyrelsen kontaktes.

 

Ud fra ovennævnte orientering fra Patrick er det bestyrelsens vurdering, at det internet vi har er både noget af det bedste og billigste vi kan opnå på nuværende tidspunkt.

Vedrørende Tv-signal, så er der stadig mulighed for den enkelte andelshaver at ændre sin TV udbyder, og derved framelde sig Yousee, jf. tidligere bestyrelsesreferater.

De kabler der er trukket til TV signalet er opsat af Yousee, derfor kan dette ikke ændres til andre signaler – fra andre udbydere. Med de hurtigere internet hastigheder der er på vej, herunder nok også snart Fibernet forbindelser, vil man på sigt kunne tilsluttes sit tv via Fiberforbindelsen. Dette vil dog nok kræve at der skal laves om på hele foreningens kabel installationer og der skal laves nye installationer i de enkelte lejligheder til dette.

Patricks umildbare anbefaling er, at se tiden an med eksisterende løsning. Bestyrelsen tilsluttede sig anbefalingen.

Behandling af Indkomne forslag

Sammenlægning af lejligheder

En andelshaver stillede forslag om mulighederne for sammenlægning af andelslejligheder. Dette kan ikke på nuværende tidspunkt lade sig gøre med vores vedtægter, som klart definerer antallet af andelslejligheder, deres størrelse, indskud mv. Sammenlægning af andelslejligheder kræver derfor en vedtægtsændring.

Desuden skal kommunen kontaktes for, om det er lovligt at sammenlægge vores andelslejligheder, herunder om der er størrelsesmæssige krav til hvilke lejligheder der kan omfattes af dette, om og hvordan der kan etableres åbning mellem lejlighederne osv.

Bestyrelsen lader den/de enkelte interesserede andelshavere om dette og afventer et eventuelt udspil herfra.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Næste møde vil være et regnskabsmøde vedr. årsrapporten 2019 til gennemgang med administrator, så ny mødedato fastsættes først efter aftale med administrator.