Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 19.2.2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 19. februar 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Ditte, Pernille, Maiken, Kjeld, Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Årsrapport 2019 og budget 2020 i udkast v/administrator Birgitte Rasmussen

Birgitte fra Administrator Teamet deltog i mødet vedrørende dette punkt. Hun gennemgik årsrapporten 2019 og budget 2020.

Birgitte noterede sig rettelser i årsrapporten og disse vil hun formidle videre til revisor.

Til budget 2020 var der ingen rettelser.

Efter gennemgangen af både årsrapporten 2019 og budget 2020 forlod Birgitte mødet.

Salg af andele

Andel nr. 25

Denne er solgt og den nye andelshaver blev godkendt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. februar 2020.

 

Der er aftalt overtagelse den 15. juni 2020.

Andel nr. 17

Opsat internt salgsopslag på vores opslagstavle på teknikskuret blev tilbagekaldt og et evt. salg annulleret.

Salg af andele – procedure

Bestyrelsen oplevede ved det seneste salg et presset og kaotisk forløb for at godkende salget. Bestyrelsen vil i forlængelse heraf udarbejde et oplæg til procedure for fremtidige salg.

Indtil da skal bestyrelsen henlede opmærksomheden på, at den administrative gennemførelse af salg af andel kan og skal forventes at vare op til 3 måneder.

Videre skal bestyrelsen henstille andelshavere, der ønsker at sælge deres andelslejligheder, og især hvis de samtidig ønsker at benytte fortrinsret til at købe en anden andelslejlighed i foreningen, at de forbereder sig grundig herpå i alle henseender, herunder evt. godkendelse i pengeinstitut, økonomi, opslag, frister mv.

Valuarvurdering

Valuaren foretog besigtigelse af vores ejendom onsdag den 5. februar 2020. Jens deltog i besigtigelsen sammen med valuaren.

Vi afventer hans rapport.

Nyt fra grundejerforeningen

Udrulning af fibernet

Udrulningen af fibernet i Avedørelejren er begyndt. Første fase er godt i gang – for yderligere herom henvises til den rundsendte orientering fra Grundejerforeningens bestyrelse/Jimmy Larsen.

I forlængelse heraf skal det oplyses, at TDC forestår nedgravningen af fibernettet i Avedørelejren, stikledninger til de enkelte andelsboligforeninger/ejerforeninger og fra de enkelte andelsboligforeningers/ejerforeningers samleboks og videre derfra til de enkelte lejligheders hoveddør. Alt dette gør TDC gratis – dvs. helt uden omkostninger for os som forening eller for den enkelte andelshaver.

For føring af fibernettet fra hoveddøren og ind i lejligheden vil hver enkelt andelshaver få tilbud om dette. Denne ledningsførsel og opsætning af boks i lejligheden vil ligeledes være gratis, MEN kun i en begrænset periode og her skal hver enkelt andelshaver forinden give positivt tilsagn om de ønsker dette eller ej. Dette gøres til bestyrelsen. Mere info herom, herunder frister, på et senere tidspunkt. Klaus bliver bestyrelsens kontaktperson til TDC.

Hvis man i første omgang ikke ønsker denne ledningsførsel og opsætning af boks i egen lejlighed, men at man efter fristen fortryder dette, vil denne ledningsførsel og opsætning af boks være for egen regning. Prisen herfor kendes dog ikke.

Udrulningen af fibernet i Avedørelejren og helt ind i de enkelte lejligheder er helt uden binding til TDC/Yousee. Det vil sige, at det er helt udbyderneutralt og det står enhver frit for, at vælge egen udbyder.

Generelt vil der komme meget mere information om udrulningen af fibernettet i Avedørelejren som det skrider frem og fase to afløser fase et.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Vedligeholdelse af vandhaner og toiletter

Bestyrelsen er opmærksom på, at der i de enkelte lejligheder kan være utætte og slidte vandhaner og toiletter. Hertil skal bestyrelsen henlede opmærksomheden på vores vedtægters § 9, hvor der er beskrevet den enkelte andelshavers vedligeholdelsespligt.

Bl.a. lyder § 9, stk. 1 således:

En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også even­tuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve, køkkener, hårde hvidevarer og sanitære installationer. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

Affald

Vi har igangsat en forsøgsordning med åben låge til vores affaldsstation. De beskedne erfaringer på nuværende tidspunkt er gode, så forsøgsordningen fortsætter.

Bestyrelsen besluttede, at ændre fordelingen af affaldscontainere i vores affaldsstation, da der var forskelligt behov for de enkelte affaldscontainere.

Vi ønsker en mindre metalcontainer og yderligere en container til restaffald. Der tages kontakt til Hvidovre kommune om ændringen.

Status vedr. verserende sager

Utætte tagrender, vindskeder

Der er truffet aftale med en leverandør om udbedring, maling mv. af dette og arbejdet starter, når ude opholdsvejret bliver bedre.

Ventilation

Der er tilsyneladende også udfordringer med ventilationen i vores vestfløj. Der vil blive set på dette, herunder filte i emhætterne, priser på filtre og evt. udskiftning af dem.

Kontrakt Grøn Entreprise

Vores ønskede tilføjelser til kontrakten er forhandlet på plads og kontrakten underskrevet af begge parter.

Yousee, tv-pakke

Intet til dette punkt.

Bestyrelsens julefrokost

Denne afholdes den 7. marts 2020 på Nørrebro Bryghus.

Behandling af Indkomne forslag

Der var indkommet et forslag til ændring af vores vedtægter. Det vedrører vores vedtægters § 15 og en ændring af perioden for mangelindsigelser fra køber til sælger fra overtagelsesdagen.

Bestyrelsen arbejdet videre på forslaget.

Evt.

Intet.

Næste mødedato

Mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.