Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 8.3.2020

Ekstraordinært bestyrelsesmøde, dato:

Søndag den 8. marts 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Jens, Pernille, Kjeld, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Maiken Ditte og Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Intet til dette punkt

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Evt. omlægning af lån

Der er tilsyneladende en økonomisk gevinst for os, som andelsboligforening, at foretage endnu en låneomlægning og det undersøges nærmere ved henvendelse til vores bankforbindelse Nordea.

 

Bestyrelsen fik ved den ekstraordinære generalforsamling den 10. oktober 2019 bemyndigelse til at foretage en omlægning af vores daværende lån. Denne omlægning er foretaget og bemyndigelsen anvendt.

Denne bemyndigelse kan ikke videreføres til en evt. ny omlægning og skal derfor fornyes.

Bestyrelsen besluttede herefter at indkalde til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse mandag den 16. marts 2020 kl. 19.00.

Formanden indkalder samtlige andelshavere til denne ved mail og ved papirformat omdelt i vores postkasser senest mandag den 9. marts 2020.

 

Afrunding af årsrapport 2019 i 2. udkast

Der blev gennemgået de foreslåede hensættelser i årsrapporten for 2019. Der var enighed om at ændre på hensættelserne og deres fordeling, hvilket vil fremgå af årsrapporten for 2019, når denne omdeles.

Administrator for besked herom og årsrapporten kan herefter udarbejdes endelig til generalforsamlingens godkendelse.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

Mandag den 16. marts 2020 kl. 19.30.