Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 16.3.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag, den 16. marts 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Ditte, Pernille, Maiken, Kjeld, Jens, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse d. 16. marts 2020 kl. 19.00 vedr. eventuel ny låneomlægning.

På grund af Corona virussen ønskedes generalforsamlingen afholdt med begrænset antal fremmødte andelshavere og resten ved fuldmagter samt med anerkendelse af, at hvis mindst tre andelshavere ønskede den ekstraordinære generalforsamling aflyst, ville den blive det.

Bestyrelsen modtog tre indsigelser mod afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling og den blev herefter aflyst.

Bestyrelsens ønskede mandat vil herefter blive fremsat på vores ordinære generalforsamling. Ved denne genfremsættelse vil bestyrelsens hensigter mv. med det ønskede mandat fremgå tydeligere.

Det er bestyrelsens opfattelse, at vi til hver en tid forsøger at opstille de bedste rammer for foreningen og dens andelshavere, herunder om muligt nedsætte udgifter til lånefinansieringen. Det er på ingen måde vores opgave at fastholde andelskronen på en given værdi.

Ordinær generalforsamling

Denne er fastsat til tirsdag den 14. april 2020. Bestyrelsen har, henset til Corona virussen, besluttet at aflyse denne og udsætte den til foreløbig ultimo maj måned 2020.

Mail rundsendes herom til andelshaverne samt at meddelelse opsættes i vores informationsskab på teknikskuret.

Årsrapport 2019 i 2. udkast

De sidste rettelser gennemgået og godkendt. Administrator får besked om disse.

Salg af andele

Her er intet nyt, og pt. ingen andele til salg.

Valuarvurdering

Denne er modtaget fra valuaren og ejendomsværdien er indarbejdet i vores årsrapport 2019.

Miljøstation og nøgler

Det skal drøftes med naboforeningen Artillerimagasinet om fordelingen af omkostningerne ved miljøstationens vedligeholdelse og i forlængelse heraf meget gerne udarbejde en skriftlig aftale med dem om dette. Der holdes møde med Artillerimagasinet efter afslutning af Corona virus undtagelsestilstand.

Havedag d. 5. april 2020

Denne er ligeledes henset til Corona virussen aflyst.

Nyt fra grundejerforeningen

Dialogmøde og GF d. 22. april 2020

Vi vil være repræsenteret ved grundejerforeningens generalforsamling.

Hvis en eller flere af vores andelshavere ønsker at deltage i grundejerforeningens dialogmøde, som er inkl. fællesspisning, bedes man selv foretage denne tilmelding. Invitation til dialogmøde er fremsendt til andelshaverne på mail.

Fibernet

Fibernettets udrulning er godt i gang med nedgravning af hovedkablerne.

For nyheder omkring dette henvises til grundejerforeningens kontaktpersons Jimmy Larsen, som har oprettet denne internetside www.fibernetilejren.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Rensning af affaldscontainere

Vi har rettet henvendelse til Produktionsskolen i Avedørelejren for, om de mod betaling ville være interesseret i at rense disse. Det var de ikke interesseret i.

Vi retter henvendelse til anden/andre for rensning.

Tømning af affaldscontainere

Ekstra tømning af restaffald bestilles hos kommunen.

Vedr.: affald/flamingo plader mm.

Desværre har en af vores andelshavere lagt en stor mængde indpakningsaffald i vores miljøstation, som er lagt på gulvet uden for containerne. Dette er meget uheldigt og for bestyrelsen helt uforståeligt. Tømning af vores containere forhindres, og skraldemændene vil alt andet lige nægte at tømme vores containere.

Hvis nogen har viden om hvem (andelshaver eller anden) der har lagt dette affald (flamingo plader mm.) i vores miljøstation, vil bestyrelsen meget gerne informeres herom.

Bestyrelsen vil meget kraftigt opfordre ovennævnte andelshaver om hurtigt at bortskaffe dette affald.

Desuden er det konstateret, at der er ”uheldige” sorteringer af affald i vores miljøstation, så det opfordres igen til alle at sortere korrekt og i de korrekte containere.

Er der ikke plads i den pågældende container, så tag affaldet med hjem og lad endelig være med at ”toppe op” med affald, så låget ”gaber” og skadedyr kan komme ned i containerne.

Slutteligt vil bestyrelsen anmode nye indflyttere og sælgende udflyttere om ikke at benytte foreningens containere og miljøstation til bortskaffelse af andet end normal dagligt affald. 

Tagrender

Entreprenøren har meldt ud, at han måske starter dette arbejde lidt før end først udmeldt. Vi får besked fra ham om det mere præcise starttidspunkt.

Status vedr. verserende sager

Evt. ny låneomlægning

Obligationskurserne er lige nu til ugunst for os for en låneomlægning og denne er derfor udsat til efter vores ordinære generalforsamling. Da den ekstraordinære generalforsamling er aflyst, behandles en mulig låneomlægning på den ordinære generalforsamling.

Ventilation

Der har været besigtigelse af vores ventilation i vestfløjen og rapport afventes.

Vand-/varmeregnskab 2019

Dette er modtaget fra Hertz og er omdelt til samtlige andelshavere. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til dette.

Bestyrelsens julefrokost

Denne blev afholdt med succes på Nørrebro Bryghus den 7. marts 2020.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen.

Evt.

Fremtidige bestyrelsesmøder vil blive afholdt som videomøder, så længe Corona virussen hærger og sætter sine begrænsninger.

Næste mødedato

Afventes.