Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 22.4.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.30, videomøde med alle de deltagende pers.

Fremmødte:

Leif, Pernille, Maiken, Ditte, Jens, Kjeld og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Robert

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Generalforsamling

Vores ordinære generalforsamling forsøges afholdt på normal vis den 2. juni 2020 i Værestedet, Auditoriet, Avedørelejren. Generalforsamlingen gennemføres dog kun i denne form, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og forsamlingsforbuddet er ændret til mere end ti personer ad gangen.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling vil blive udsendt på helt normal vis. Desuden vil der hurtigst muligt komme et opslag om den ordinære generalforsamling i skabet på teknikskuret.

Hvis én eller flere andelshavere ud fra egen sundhedsmæssige tilstand ikke ønsker at være til stede til den fysiske generalforsamling, vil bestyrelsen overveje og undersøge mulighederne for, at opstille en computer på generalforsamlingen, så man kan deltage virtuelt hjemmefra.

Frem til afholdelse af vores ordinære generalforsamling vil bestyrelsen fortsætte sit arbejde, herunder under hensyntagen til det tidligere vedtaget driftsbudget for 2020.

Hvis det ikke er muligt at gennemføre den ordinære generalforsamling på ovennævnte vilkår, arbejder bestyrelsen med andre muligheder, herunder en yderligere udskydelse eller en virtuel generalforsamling kombineret med få fysisk fremmødte.

Herefter gennemgik bestyrelsen egne forslag til vedtægts- og husordensændringer. Disse blev kommenteret og rettet til.

Kort gennemgang af udkast til formandens beretning. Eventuelle kommentarer, tilføjelser mv. hertil fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer fremsendes til formanden.

Årsrapport 2019

Ingen yderligere bemærkninger til denne. Alle bestyrelsesmedlemmer har digitalt underskrevet årsrapporten 2019.

Salg af andele

Der er ét igangværende salg. Ingen andele til salg lige pt.

Nye afsnit i vejledning om overdragelser af andele

Der er tilføjet et nyt afsnit vedrørende håndtering af affald ved fraflytning og indflytning i vores andelsboligforening.

På et bestyrelsesmøde i februar 2020 blev der fremlagt et oplæg til salg af andele, når eksisterende andelshaver byder ind på køb af anden andel hos os, dvs. intern flytning. Da dette fordrer vedtægtsændringer, arbejdes der videre herpå til generalforsamlingen.

Miljøstation og nøgler

Lågen til vores miljøstation er igen lukket og låst, efter at det blev konstateret, at der var heftig brug af vores miljøstation af uvedkommende. Lukningen er sket i fuld enighed og samarbejde med naboforeningen Artillerimagasinet, som der er god dialog med for samarbejde om miljøstationen.

Havedag 5. april 2020 - aflyst

Havedagen blev aflyst. Da der var enkelte andelshavere som ikke havde fået deres ”arbejdskryds”, blev der fra bestyrelsens side fremsendt en arbejds-/opgaveoversigt til alle andelshavere, som herefter kunne byde ind på en opgave. Dog havde de andelshavere, som ikke havde et ”kryds” i forvejen forrang for andre.

Flere andelshavere bød ind på opgaver og disse er udført. Enkelte andelshavere får opkrævning for manglende deltagelse i de tre havedage. Bestyrelsen giver administrator besked om hvem der skal opkræves den fastsatte takst. Opkrævningen bliver via boligafgiften.

Brand i krukke i gården

Der har været brand i en blomsterkrukke ved opgang 23B. Denne blev dog hurtigt slukket. Varmen fra branden havde dog ødelagt en rude i opgangen og havde givet røgscener i enkelte lejligheder. Ruden erstattes af foreningen.

”Gerningsmand” og årsag til branden ikke fundet.

Bestyrelsen ser på hændelsen med stor alvor og skal i forlængelse heraf opfordre brugere af gården til, ikke at hælde kul, skodde deres cigaretter/tobak mv. i vores krukker eller smide det hensynsløst på vores fællesarealer.

Nyt fra grundejerforeningen

Dialogmøde og GF d. 22. april 2020

Disse møder blev aflyst af Grundejerforeningen pga. Corona.

Indkaldelse til nye møder vil ske, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Rensning af affaldscontainere

Der er indgået aftale med Grøn Entreprise om rensning/vask af vores affaldscontainere.

Vi har 4 i brug. Metalcontaineren er aflåst med strips og står uden for vores miljøstation. Vi har bestil en ny og mindre metalcontainer, og når denne modtages, vil den blive placeret inden for miljøstationen.

Status vedr. verserende sager

Evt. ny låneomlægning

Denne er udsat til efter vores ordinære generalforsamling.

Ventilation

Sagen er stadig igangværende for, om der evt. er problemer med ventilationen i Vestfløjen. Vi afventer rapport om dette.

Indbrud i 19b

Der havde været indbrud i lejligheden 19b, hvor der var tvunget adgang via et smadret vindue. Andelshaver af 19b havde rundsendt mail om indbruddet til orientering og havde samtidig opfordret øvrige andelshavere til at kontakte hende, hvis de havde set eller observeret noget i forbindelse med indbruddet. Indbruddet var sket i tidsrummet 25. marts – 2. april 2020.

Anmodning fra andelshaver vedr. ombygning af køkken

Bestyrelsen havde tidligere modtaget en forespørgsel vedr. ombygning af eksisterende køkken fra en andelshaver. Bestyrelsen modtog i dag en specifik tegning over andelshavers plan for dette.

Denne blev kort gennemgået. Ud fra den forelagte tegning ser det umiddelbart ud til, at det kan skabe udfordringer vedrørende udsugning via emhætten og flytning af radiator.

Udsugningen via emhætten i køkkenet skal fungere optimalt for alle lejligheder, da netop den er indgangen til det fælles udsugningsanlæg i samtlige lejligheder og indstillingen af fællesanlægget er afgørende for, at det fungerer for os alle. Bestyrelsen ønsker derfor garanti for, at hvis udsugningen i emhætten ændres ved fx at emhætten fjernes, blændes af mv., at det så ikke vil ændre på anlæggets samlede effektivitet og drift.

Nedtagning af en radiator uden en erstatning kan ikke godkendes. Flytning eller erstatning med anden radiator kan ikke gøres uden en autoriseret fagmand og bestyrelsens godkendelse, da det er andelsboligforeningens varmeanlæg, herunder radiatorer.

Bestyrelsen giver andelshaver besked om det videre forløb, herunder hvad der på nuværende tidspunkt kan godkendes, garantier, konsekvenser mv. af de foreslåede ændringer i køkkenet.

Henvendelse af Energistyrelsen

Vi havde fået en henvendelse fra Energistyrelsen vedrørende en undersøgelse om efterlevelse af kravene i Bygningsreglementet om efterisolering ved renovering.

Vi har ikke besvaret denne henvendelse.

Behandling af Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

Evt.

Én beboer havde udvist interesse for driften af vores miljøstation. I forlængelse heraf vil bestyrelsen kontakte vedkommende for om han vil være interesseret i at forestå denne opgave, herunder kontakten til Hvidovre kommune og andelsboligforeningen Artillerimagasinet.

Næste mødedato

Onsdag den 20. maj 2020 kl. 19.30.