Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B 9.11.2020

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 9. november 2020 kl. 19.30

Fremmødte:

Patrick, Ditte, Pernille, Jens, Kjeld, Poul, Leif og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

 

Valg af referent

Klaus

Formanden orienterer

Generalforsamling

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Klaus Hasselby, næstformand

Kjeld Ibarra-Hansen, kasserer

Pernille Andersen, sekretær

Jens Hasemann

Og suppleanter:

Ditte Vendelbo Jørgensen

Poul Kongsbak

Patrick Carlsen

 

Samtidig blev bestyrelsens opgave- og ansvarsfordeling ajourført. Denne fremgår af vores hjemmeside.

Det blev aftalt på bestyrelsesmødet den 14. september 2020 forinden vores generalforsamling, at der indkøbes en computer og printer til bestyrelsesarbejdet. Dette indkøb er foretaget.

 

Bestyrelsens forretningsorden

Gennemgang og ajourføring af denne udsat til næste møde.

 

Håndtering af henvendelser til bestyrelsen fra andelshavere

Besvarelse af disse henvendelser var på det seneste sket på mail og det oftest med større mailkorrespondance. Det gav anledning til overvejelse om bestyrelsesmøderne skal afholdes med en anden frekvens.

Efter en kort diskussion, var der enighed om, at mødefrekvensen ikke ændres på nuværende baggrund.

Det blev dog diskuteret, at henvendelser som udgangspunkt ”fordeles” efter bestyrelsens opgave- og ansvarsfordeling. Dog er der mulighed for at sige fra til henvendelse og orientere den øvrige bestyrelse herom. Og til at byde ind på henvendelse og ligeledes med orientering til bestyrelsen.

Bestyrelsen vil gerne løbende orienteres om afklaring af henvendelsen.

Et eksempel på manglende orientering er andelshaver, som har lavet aftale med håndværker for noget tid siden, men bestyrelsen kender IKKE resultatet heraf.

 

Salg af andele

Salg af andel nr. 24 er gennemført og afsluttet.

Pt. ingen andele til salg.

 

Ny administrator

Aftale med ny administrator underskrevet og gældende fra 1. december 2020. Det er BAREA ApS med vores tidligere kontaktperson Birgitte Rasmussen, som indehaver og vores kontaktperson. Kontaktoplysninger til BAREA ApS vil fremgå af vores hjemmeside inden den 1. december 2020.

 

Husorden

Vores ajourførte husorden er omdelt i papirformat til samtlige andelshavere i deres postkasser.

 

Havedag 4. oktober 2020

Havedagen gik godt med stort fremmøde. Fremover indkøbes materialer, øl, vand mv. forinden dagen.

 

Opsætning af julelys i Magasingården

På vores generalforsamling meldte flere personer sig til denne opgave. Bestyrelsen undersøger om de stadig er interesseret i opgaven, så en planlægning kan startes, herunder hensyntagen til Corona.

 

Yousee – nye priser

Vi havde modtaget mail fra Yousee om nye priser fra januar 2021. Denne information er rundsendt til samtlige andelshavere.

 

Grundejerforeningen

 

Generalforsamling d. 10. september 2020

Fra Magasingården deltog Kjeld, som kort refererede derfra. De væsentligste emner var den nye lokalplan nr. 469, som Grundejerforeningen vil forsøge at samarbejde med Hvidovre kommune om.

Lade standere til elbiler i Avedørelejren. Der er nedsat et udvalg til at undersøge dette. De fik en økonomisk ramme på 30.000 kr. til dette.

Under punktet valg til bestyrelsen blev vores beboer Jan Thorlind valgt til deres bestyrelse som suppleant.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Henstilling om klipning af hække til andelshavere

Hækkene skal vedligeholdes af den enkelte andelshaver, som har disse omkring sin andelslejlighed. Bestyrelsen sender besked til orientering til de berørte andelshavere.

Det skal i øvrigt igen oplyses, at den nye lokalplan for Avedørelejren forventes at blive mere restriktiv med bl.a. hække.

 

Status diverse sager

-          Døre/vinduer er fuget og udført færdigt.

 

-          Tagrender, disse er tætnet

 

-          Ventilation. Der har været fokus på ventilationen i vores vestfløj. Denne er efterset og fungerer efter hensigten igen.

 

-          Nye vinduer/maling af vinduer

Vinduerne på 2. sal er malet. Der arbejdes på tilbud på evt. reparation/nye vinduer til 2. sal, herunder evt. reparation af vindueslister mv.

 

-          Reparation af emhætter/nye filtre

Gennemgang af alle emhætter i Magasingården blev foretaget på en tidligere havedag. Der arbejdes nu på at kontakte elektriker for tilbud på nye emhætter eller reparation af de eksisterende, herunder nye filtre.

 

Det skal dog her oplyses, at hvis man ønsker at udskifte emhætten, så skal den udskiftes til en tilsvarende teknisk emhætte med de samme udsugningsspecifikationer, som testes (kalibreres) af fagmand, så den skiftes fagligt forsvarligt. Desuden skal den være uden egen motor, da den kører på det fælles udsugningsanlæg.

 

Endelig vær opmærksom på, at emhætten er andelsboligforeningens ejendom, så hvis der eventuelt opsættes en ny emhætte, så overgår den straks til andelsboligforeningen.

 

Tagryg

Vallensbæk Maskinsnedkeri havde i forbindelse med sin lift og maling af vinduer på 2. sal konstateret, at der på vores tagryg er en flere centimeter stor revne mellem tagryg og tagsten. Dette kan resultere i betydelige fugt-, skimmel og rådskader mv., hvis der ikke bliver gjort noget ved det.

Der er dog ikke pt. konstateret disse skader.

Revnen er opstået på grund af en byggefejl ved opførelsen af ejendommen i 2003/04.

Der er taget kontakt til både Vallensbæk Maskinsnedkeri og tagfirma for vurdering af dette samt oplæg til løsningsmuligheder og priser for udbedring.

 

Affaldssortering

Der er rundsendt mail herom til alle i Magasingården, da der stadig er udfordringer med korrekt sortering. Ved tvivl om sortering henvises til sorteringsvejledning på Hvidovre kommunes hjemmeside.

Desuden havde en andelshaver set en beboer fra Artillerimagasinet smide et tæppe i vores restaffaldscontainer og påtalt dette for vedkommende.

Bestyrelsen vil tage kontakt til Artillerimagasinet for fælles orientering om mere disciplineret affaldssortering, herunder at hvis der er affald af en vis størrelse, skal det ”gemmes” til Grundejerforeningens storskraldordning ellers må den enkelte andelshaver selv transportere det til de store containerpladser, fx på Avedøre Holme.

Overvejelser om skilt på vores miljøstation for affaldssortering.

Status vedr. verserende sager

Anmodning fra andelshaver vedr. ombygning af køkken

Denne er håndteret på mail over for andelshaver.

 

Fibernet

Installationen af fibernet er desværre forsinket i vores område. Dog foregår der lige nu gennemsyn og overvejelser om den fysiske kabeletablering til lejlighederne og opsætning af bokse i de enkelte lejligheder.

TDC kontaktes for deres status på sagen, så vi hele tiden er på omgangshøjde med hvad der sker.

Behandling af Indkomne forslag

Udendørs dørskilte

Vores nuværende løsning er uholdbar og der igangsættes undersøgelse for anden løsning af disse skilte.

 

Vedligeholdelsesplan

Denne blev gennemgået for udførte og kommende arbejder. Jens, Poul og Leif udarbejdet udkast til ny vedligeholdelsesplan.

Bestyrelsen vil tage beslutning om at anvende en del af de penge, som er afsat/opsparet til dette.

Tidsplanen for udførelse af disse arbejder er ukendt.

Til orientering, hvis én eller flere andelshavere i forlængelse heraf ønsker en ekstraordinær generalforsamling, bedes formanden underrettet herom.

 

Låneomlægning

Bestyrelsen holder et vågent øje med en eventuel låneomlægning i tæt samarbejde med både administrator og vores bankforbindelse Nordea.

Bestyrelsen drøftede sigtemærker for ny låneomlægning. Overvejelser om at låneomlægning fx bør give en boligafgiftsnedsættelse på mindst et antal procentpoint samtidig med, at kurstabet ikke bliver for stort.

Kjeld færdiggør sigtemærker og sender forslag hertil til bestyrelsen snarest.

 

Kontaktliste til bestyrelsen

Ajourført kontaktliste rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne.

 

Udtalelse om ny lokalplan

Alle bestyrelsesmedlemmer og andelshavere opfordres til at læse denne og der tages initiativ til, at der udarbejdes høringssvar fra Magasingården.

Grundejerforeningen kontaktes for evt. koordinering af eget og fælles høringssvar.

Til alle andelshavere, så vær i øvrig opmærksom på, at der på Facebook gruppen ”For os der bor i Avedørelejren” er et oplæg fra Leif Sommerdal vedr. høringssvar til lokalplan 469. Dette er opslået den 7. november 2020. I opslaget opfordres alle interesserede til at melde sig til ham via link, så vil der herefter blive indkaldt til møde.

Evt.

Intet til dette punkt.

Næste mødedato

Der indkaldes hertil af formanden, når der er modtaget tilbud mv. for diverse større vedligeholdelsesarbejder.