Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 29. november 2021 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Poul og Patrick

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Ditte

 

 

Formanden orienterer

 

Salg af andele: Lejlighed 24: I forbindelse med salg af andelen var der, af andelshavere 2 indstillede købere.  Der blev jf. §13.3.C) holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor der blev foretaget lodtrækning mellem de 2 mulige købere.

Efter lodtrækning blev der igen holdt ekstraordinært bestyrelsesmøde med samtale og godkendelse af den kommende andelshaver.

Det bemærkes at der i vurderingsrapporten af lejlighed 24 er et nedslag grundet fugtskade i vindue. Det vil ved gennemgang i forbindelse med overdragelsen af andelen, af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, blive vurderet hvorvidt skaden er sælgers ansvar eller om den skal dækkes af foreningen.

 

Det drøftes i bestyrelsen hvorvidt nuværende ordning med interesseliste skal fortsætte som aktuelt eller om der er behov for en vedtægtsændring. Jf. de nuværende vedtægter kan andelshavere jf. §13.3.C) indstille mulige købere, der derved kommer foran, de på interesselisten, interesserede. Således kan interesselisten miste sin funktion. Der argumenteres for at man kan lave en kombination, således at evt. indstillede skal have stået på interesselisten i en given periode, f.eks. 3 mdr. Det aftales at dette drøftes videre og der udarbejdes en formulering frem mod den kommende generalforsamling.

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været afholdt ekstraordinær generalforsamling med afstemning omkring opsætning af ladestandere i Avedørelejren.  A/B Magasingården havde stillet et ændringsforslag, således at den ene halvdel af oplægget udgik, nemlig en bemyndigelse til for foreningens regning at etablere ladestandere for foreningens medlemmer. Det blev vedtaget og dermed den anden halvdel af oplægget med en løsning med opsætning af kommercielle ladestandere fra firmaet Clever. Dog er farven på deres ladestandere ikke i overensstemmelse med lokalplanens forskrifter og kunne kun lade sig gøre, ved at firmaet kunne acceptere en anden farve. Dette blev dog afvist og denne løsning er taget af bordet igen. Der arbejdes på en ny løsning, og man vil høre kommunen om der evt. kan accepteres en anden farve for at imødekommende den grønne omstilling i lejren.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Evaluering af efterårshavedag. Denne forløb godt og vi var heldige med vejret.

Julelys: Der er blevet ophængt julelys i gården og i forbindelse med dette var der arrangeret Glögg og æbleskiver i gården. Bestyrelsen vil gerne sige tak til Pia for det fine arrangement.

 

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469 Afventer nyt.

 

Tagryg:  Fejl på tagryg i østfløjen. Vi venter efter vinterens storme, til at vurdere omfanget og få det repareret. Det er Vallensbæk Maskinsnedkeri, der står for dette. Samme firma er i gang med reparation af døre og vinduer. Dette indbefatter muligvis arbejde med lift og såfremt de skal ud med denne, vil de samtidig kigge på tagryggen.

 

Container-vask – indhentning af nye tilbud…

Klaus har modtaget tilbud fra Henrik Tofteng. Dette lyder på ca. 2300 kr. per gang de vasker. Det foreslås at man aflåser metalcontainer i nogle dage op til tømning af f.eks. dagrenovation, således disse kan vaskes sammen. Det vurderes at containere skal vaskes ca. 3 gange årligt. Dette tilbud vil omfatte flere containere end aktuelle ordning. Det vedtages at acceptere tilbud fra Henrik Tofteng fra 2022 og samtidig undlade at forlænge den nuværende ordning med Grøn Entreprise.

 

Reparation af vinduer/døre Arbejdet pågår løbende ved Vallensbæk Maskinsnedkeri. Der vil blive efterspurgt status fra firmaet. Alle der har meldt defekte døre og vinduer vil få kigget på dette.

 

Behandling af indkomne forslag

Henvendelse fra andelshaver vedrørende støj. Der var enighed i bestyrelsen om at man som beboer i en lejlighedsejendom må påregne at der ikke er fuldstændig stille. To bestyrelsesmedlemmer foretager inspektionsbesøg med afprøvning af hvor lydt der er og om dette er hvad der bør kunne accepteres eller er det er ekstraordinært. Afhængig af dette må drøftes evt. videre tiltag.

 

Henvendelse fra andelshaver vedrørende problemer med udsugning/ventilation

Der har i forbindelse med inspektion af nogle af ventilationskanalerne på havedag, blevet konstateret at ordentlig rensning af disse ikke kan opnås alene ved egen støvsugning. Det er vurderet at der er behov for at få et professionelt firma til at udføre rensning af systemet. Nylig erfaring fra anden andelsforening i Avedørelejren viser at en sådan rensning kan medføre øget støj fra ventilationsanlægget, hvilket der er kommet klager over. Det har efterfølgende været nødvendigt med justering i alle lejligheder, hvilket er ret omkostningsfuldt. Det aftales at vi først skal undersøge hvilke omkostninger en evt. rensning af systemet kan medføre, før der tages beslutning.

Henvendelse fra andelshaver vedrørende forslag om tørretumbler. Samme forslag blev fremlagt i 2019. Her fandt man at der ikke er oplagt plads på foreningens fællesarealer til at have en tørretumbler stående.  Dette findes uændret. Der vil desuden være en del omkostninger og administration forbundet med at have en fælles tørretumbler. Derfor besluttes det ikke at gå videre med dette forslag. Det skal fra bestyrelsen bemærkes at alle lejligheder fra foreningens start var udstyret med kombineret vaskemaskine/tørretumbler og at sådan en løsning anbefales ved behov for tørretumbler.

 

Evt.

Skilte: Flere andelshavere har fået skiftet navneskilt udenfor døren. Det er i denne forbindelse blevet bemærket at plastomslagene på skiltene er møre og nemt går i stykker. Det besluttes at der indkøbes nye plastomslag.

 

Der har været en forespørgsel fra vores administrator om, hvorvidt at kommende købere må benytte foreningens konto til deponering af overdragelsessum og derved spare et større gebyr for en bankgaranti. Der er enighed om at dette er fint, såfremt evt. omkostninger i form af negativ rente og lign. dækkes.

 

Belysning af skraldeskur. Det har tidligere været foreslået at der opsættes lys i skraldeskur. Det drøftes hvorvidt man skal indkøbe billig batteridrevet lampe eller få et tilbud på at få opsat lampe ved elektriker. Det besluttes at vi indhenter tilbud fra elektriker da det vurderes at denne løsning vil være mere holdbar i længden.

 

Lys på loftet over loftrum. Er mangelfuldt og der skal kigges på det i forbindelse med næste havedag.

 

Næste mødedato

Primo februar. Nærmere dato vedtages senere.