Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 14. februar 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Ditte, Poul og Patrick, Desuden deltog repræsentant for foreningen i grundejersforeningens bestyrelse, samt administrator Birgitte i dele af mødet.

Meldt fra / ikke mødt:

Jens, Line

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Ditte

 

 

Formanden orienterer

 

Årsrapport 2021 og budget 2022 i udkast v/administrator Birgitte Rasmussen

Birgitte fra vores administrator BAREA deltog i mødet vedrørende dette punkt. Hun gennemgik årsrapporten 2021 og budget 2022.

Birgitte noterede sig rettelser i årsrapporten og disse vil hun formidle videre til revisor.

Til budget 2022 var der enkelte rettelser, som ligeledes blev noteret.

Efter gennemgangen af både årsrapporten 2021 og budget 2022 forlod Birgitte mødet.

 

Tagryg:
Der har været kontakt til forsikring, hvor der angiveligt ikke er stormskadesikring. (rettelse efter mødet: Vi har stormskadesikring der dækker dele af skaden, vi har dog ikke udvidet stormskadedækning. Øvrige omkostninger dækkes af Vallensbæk maskinsnedkeri, der har stået for inddækningen af tagryggen i sommers). Det besluttes at vores forsikring skal gennemgås mhp. at sikre at vi har relevante dækninger. Man kan evt. indhente tilbud fra andet selskab til forhandling. Det drøftes desuden om vi skal øge forsikringsposten i budgettet fra 42.000 kr. til 50.000 kr.

 

Vedr. Depositum:
Der har været tvivl om hvorvidt aktuelle ordning med depositum ved køb af andel, er i overensstemmelse med lovgivning. Formanden har skrevet til ABF, der angiver at det er lovligt, såfremt man har en god årsag og et rimeligt beløb.

 

Vedr. årlig middag for bestyrelsen: Har ikke været afholdt af hensyn til corona-situation. I stedet drøftes evt. mulighed for at aflønne bestyrelsen med gavekort eller gave i naturalier. Administrator gør opmærksom på at dette vil være indkomstskattepligtigt for bestyrelsesmedlemmer. Det aftales at der holdes arrangement for bestyrelsen senere på året, hvor smitten forhåbentlig er faldende.

 

Salg af andele: Lejlighed 24:

Vedr. skråvindue: Det skal afklares hvad der er det aktuelle problem med vinduet, hvorvidt der er råd eller om det blot er tidligere fugtskade med kosmetiske følger. Der har desuden været blandende meldinger om årsag til skade, og det er konstateret at der tidligere er repareret på skade, hvilket formentlig går år tilbage hvor der blev udbedret skader af lignede karakter på flere skråvinduer i foreningen.
Vedr. hak i hoveddør efter søm. Beløb tilbageholdes til foreningen for maling af hoveddør.

 

Generalforsamling:

Evt. forslag til generalforsamling 2022. Det drøftes hvorvidt der skal ændres på nuværende regler om interesseliste og mulighed for andelshavere at indstille køber. Det foreslås at slette regel om mulighed for indstilling af køber. Alternativt at tilføje at såfremt der er indstillet 2 købere af andelshavere, skal den med størst anciennitet på interesse-listen have fortrinsret.

Dette drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.

 

Vurderingsrapport indgår i regnskabet og offentliggøres i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Jan, Magasingårdens repræsentant i grundejerforeningen Avedørelejren (GRAVL) deltog i mødet og fortalte om hvad der rør sig i GRAVL. Vedr. lokalplan 469 er der intet nyt.

GRAVL er i gang med at udarbejde vedligeholdelsesplan, herunder med plan for kloak og belysning. I forbindelse med dette pågår et arbejde med at klarlægge, hvilket dele af lejren er privat eje og dermed GRAVLs ansvar og hvad der er kommunens samt fælles eje.  Dette vedrørende også defekte gadelamper i lejren. Angiveligt har der tidligere været vedligeholdelsesaftale med el-selskab.
Der arbejdes desuden på en langtidskontrakt i Smedjen.
Vedrørende ladestandere har GRAVL indgået aftale med Clever om etablering af ladestandere til el- og plug-in hybridbiler med placering i konstabelgade. Denne aftale er uden omkostninger for GRAVL, fraset andet end til skiltning. Der er spørgsmål om hvordan det kan være at vi evt. skal forsikre ladestandere der ikke er vores, og dette vil blive sendt til GRAVL. Arbejdet begynder om nogle måneder.
Der bliver spurgt til om der er drøftelser om parkeringssituationen i lejren og det er angiveligt et emne der vil blive taget op i GRAVL.
Storskraldsordningen fortsætter i 2022, datoer kommer på hjemmesiden.

Vedrørende høring om Gartner Have. Info er sendt ud til orientering, men der er ikke planer om yderligere fra GRAVL vedr. dette.
Der er uformelt formandsmøde i Smedjen den 17/2-22, Klaus deltager fra Magasingården.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Poul: Vedr. tilbud om rensning af ventilationsanlæg. Der er indhentet 2 tilbud. Det ene firma, Dansk ventilations Rens har anbefalet at vente med rensning til om 1-2 år, da det aktuelt ikke vil gøre den store forskel i forhold til sug. Der arrangeres inspektionsbesøg og vurdering i andel, der har angivet at have problemer med suget.

 

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469 Intet nyt.

 

Tagryg:  Se tidligere.

 

Reparation af vinduer/døre.

Der er fortsat defekt gummiliste på vindue på loftsgang. Der er desuden indhentet tilbud på nye dørpumper til hoveddøre i opgange 21A og 23B, som lyder på samlet 2800 kr. + moms. Det besluttes at acceptere tilbud.

Behandling af indkomne forslag

Henvendelse fra andelshaver vedrørende støj. Der er tidligere aftalt inspektionsbesøg ved Jens og Poul i de pågældende andele mhp. klarlægning af problemets omfang, samt vurdere om der er tale om tekniske fejl i lejlighed, der er årsag til øget støj. Der er endnu ikke foretaget yderligere grundet corona, men der bliver nu fulgt op.

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

Omkring 1/4-22.