Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Poul og Patrick

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Ditte

Formanden orienterer

 

Generalforsamling 2022:

Dagsorden for generalforsamling gennemgås.

Forslag til generalforsamling:

Valg af revisor (Beierholm) og administrator (BAREA).

Vanlige forslag for datoer for havedage:

Lørdag den 18. juni 2022, søndag den 18. oktober og søndag den 23. april 2023.

Samt næste års generalforsamling: Tirsdag den 25. april 2023.

 

Forslag til ændring af vedtægter gennemgået og dertil bemærkninger og rettelser noteret.

 

Forslag til ændring af vedtægter vedrørende interesseliste.

 

Forslag til krav om el- og VVS-tjek ved salg af andele. Der er i forvejen krav om dette hvis der ændres på installationer. Omkostninger ved dette skal i så fald dækkes 50/50 af køber og sælger. Det sættes som forslag til generalforsamling. Et evt. el- og VVS-tjek vil kunne medføre en udgift for foreningen, da eventuelle fejlinstallationer vil blive opdaget.

 

Forslag til krav om digital kommunikation. Der bibeholdes forpligtigelse til at lave opslag ved skuret i gården eller på hjemmesiden.

 

Udkast til årsberetning gennemgås og dertil bemærkninger og tilføjelser noteres.

 

Havedag:

Opgaver: Ekstra ovenlys på øverste loft. Jens står for indkøb af lyskilde til loftet. Poul står for installering.

Maling af hoveddøre ved opgange. Poul står for indkøb.

 

Salg af andele: Salg af lejlighed 24 afsluttet.

Nyt fra grundejerforeningen

Kommunens ordning med miljø-bilen er ophørt. Der vil ikke være aftale om miljø-affald i storskraldsordningen, da GRAVL ikke kan leve op til krav i forbindelse med dette.

 

Generalforsamling i grundejerforeningen den 20. april 2022.

 

Der har været uformelt formandsmøde 17. marts 2022. Grundet sygdom var der ikke deltagelse fra Magasingården.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Lys i gården blinker når det tænder. Dette aktiveres ved lysføler, som kan være forklaringen.

 

Der blev drøftet opmærkning af båse ved den lille p-plads ved skraldeskuret. Dette har været drøftet tidligere, men skulle stride imod lokalplanen. Endvidere gælder at P-pladsen er ejet af grundejerforeningen.

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469

Vi afventer nyt fra grundejerforeningens generalforsamling.

 

Belysning ved den lille p-plads

Der mangler fortsat erstatning for ødelagt lampe jf. detaljer i beretningen.

 

Henvendelse fra andelshaver vedr. støj.

Der har været inspektionsbesøg. Der er dæmpning på 40 dB i mellem lejlighederne, som man kan forvente. Teorien om defekte forhold i lejlighederne kan ikke påvises.

 

Ventilation

 Der er indhentet tilbud om udskiftning af motor i midterfløjen.

Velux ovenlysvinduer: Der er konstateret at mindst et ovenlysvindue er i en tilstand, som gør at en vurdering om en eventuel reparation/udskiftning er relevant inden for en overskuelig tidshorisont. Det vil være hensigtsmæssigt at få samlet andre nødvendige reparationer til samlet håndtering. I forbindelse med forårshavedagen er derfor indkaldt ønsker om reparationer mv. af vinduer og døre inden med henblik på at der ved havedagen laves en inspektion. Det skal understreges at det ikke handler om skønhedsfejlen ved nogle ovenlysvinduer, som vores daværende ”hushåndværker” Top pudsede på for fem år siden.

Behandling af indkomne forslag

Adgang til Postnord til opgange. En andelshaver har spurgt om foreningen kan udlevere nøgle til Postnord, således pakker kan leveres ved døren. Dette har været drøftet tidligere. Det vil medføre en omkostning for foreningen. Ydermere vil det medføre administration. Det vil også kunne medføre at vi skal tage stilling til udlevering af nøgle til andre fragtfirmaer. Derfor besvares forespørgsel fra andelshaver med at foreningen ikke ønsker at udlevere opgangsnøgler til pakkefirmaer af nævnte årsager. 

Evt.

Der er sat et defekt-skilt på et af bordene på loftet. Defekten er ikke udspecificeret og der er ikke ”afsender” på sedlen. Der opfordres til at man henvender sig vedrørende lignende tilfælde til bestyrelsen.

Næste mødedato

Den 26. april 2022 kl. 17.30, forud for generalforsamling.