Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 17.30 (Før generalforsamling)

Fremmødte:

Administrator Birgitte, Leif, Klaus, Kjeld, Jens, Ditte, Poul og Patrick

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Ditte

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Ditte

 

 

Formanden orienterer

 

Dagsorden for generalforsamling gennemgås, hvor der nogle tilføjelser der vil nævnes til generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil foreslå Administrator Birgitte som dirigent.

Gennemgår forslag og fordeler kort fremlæggelse for begrundelsen for disse.

 

Der har nyligt været havedag. Op til denne har der været opfordret til at man, såfremt man havde defekte vinduer/døre skulle gøre bestyrelsen opmærksom på dette, da der samles ind til en samlet reparation, hvis det skønnes nødvendigt. Der har været 4 andelshavere der har henvendt sig.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Der har nyligt været generalforsamling i grundejerforeningen. Magasingårdens repræsentant i grundejerforeningens bestyrelse, Jan Thorlind, blev genvalgt som næstformand.

Det blev desuden besluttet at bevilge ¼ mio. kr. til etablering af ladestandere i lejren, udover dem, som vil etableres af Clever.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

 

Status vedr. verserende sager

 

Behandling af indkomne forslag

Der gøres opmærksom på at man ikke må have oplag i opgangene, da dette strider imod brandmyndighedernes krav. Der har tidligere været gjort opmærksom på at man, såfremt man har barnevogne mm. stående skal fjerne dyner/tæpper og lign. Det er bestyrelsens opfattelse at dette overholdes.

 

Der sker løbende donation af ting til foreningen, f.eks. klapstole mm. Det er vi glade for. Der gøres dog opmærksom på af sådanne donationer skal gå gennem bestyrelsen, så det kan besluttes om vi kan bruge det donerede, da ordningen ellers kan blive brugt som affaldsdeponering.

Evt.

 

Næste mødedato

Efter generalforsamling.