Dagsorden bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Kjeld, Jens, Poul, Pia, Patrick og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Opfølgning konstituering

Bestyrelsens forretningsorden

Denne blev gennemgået og gav ikke anledning til rettelser, hvorefter den blev godkendt.

 

Bestyrelsens opgaver

Denne blev gennemgået. Dittes opgaver fordelt på andre bestyrelsesmedlemmer og mindre øvrige rettelser foretaget. Herefter godkendt.

 

Årshjul for bestyrelsen mv.

Denne blev gennemgået og gav ikke anledning til rettelser, hvorefter den blev godkendt.

 

Formanden orienterer

 

Andele til salg

Pt. ingen andele til salg.

 

Interesselisten

Der er pt. 67 personer på interesselisten. Der oprettes særskilt mailadresse for forespørgsel og optagelse på interesselisten.

 

Ved samme lejlighed bliver der ryddet op i denne, så alene reelt interesserede er på listen.

 

Havedag d. 18. juni 2022 kl. 13.00

Fra bestyrelsen deltager Klaus og Pia.

 

Der er i bestyrelsen tvivl om interesse om en fest denne dag om aftenen, hvor vores store telt bliver sat op i gården. Med hensyn til besværet med denne opsætning, sendes mail rundt til samtlige andelshavere for deres interesse og faktiske deltagelse i festen forinden havedagen. Der skal være et minimum antal deltagere for gennemførelse af festen.

 

Hvis festen planlægges gennemført giver andelsboligforeningen tilskud hertil.

 

Køreunderlag

Vi har fra en andelshaver modtaget et køreunderlag til indendørs brug. Det ligger på overloftet til højre for stigen.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald i weekenden 24.-26. juni 2022

 

Lokalplan 469

Til denne var der ikke noget nyt.

 

Øvrigt

Clever er pt. i gang med at nedgrave kabler mm. i forbindelse med etableringen af de 10 ladestandere på Konstabelgade.

For ladestandere på Magasingade er der kommet tilsagn om tilskud til etableringen af disse. Tidshorisont for etableringen af disse er ukendt.

Lyskæderne langs Gl. Byvej er fjernet. Samtidig er 5 træer beskåret samme sted. Overvejelser om yderligere behov for beskæring af træer og oprydning i bedene.

Der arbejdes stadig på en afklaring af lejemålet i Smedjen. Forhandlinger med Hvidovre kommune pågår.

Hjemmesiden og mailkommunikationen er ikke tilfredsstillende. Der arbejdes med at få styr på dette.

Der arbejdes på mulige skraldeordninger i Avedørelejren. Udfordres af, at de eksisterende ordninger reelt er lokale aftaler mellem kommunen og beboerforeningerne. Kommunen ønsker nedgravningsløsninger.

Der arbejdes på afklaring af hvilke vedligeholdelsesaftaler mm. der er ved gadebelysningen, herunder hvilke der er kommunens lamper og hvilke der er GRAVL's.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Tlf.- og It-godtgørelse jf. takster

Kort diskussion af dette på baggrund af artikel i ABF Nyt. Bestyrelsen overvejer et oplæg herom til næste ordinære generalforsamling.

 

Fejl og mangler på vinduer og døre

Poul havde inspiceret indmeldte fejl og mangler på vinduer og døre i fire lejligheder. Han forelagde sine observationer og mulige løsningsforslag for bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte løsningsforslagene.

 

Desuden vil der blive foretaget en rundering af Poul til andelshaverne på ”1.sal” og andelshavere med skråvinduer for deres stand og eventuelle udbedring af fejl, mangler og misvedligeholdelse.

 

Poul kontakter de berørte andelshavere herom.

 

Eventuelle reparationer/vedligehold vurderes at ske i 2023-2024.

 

Afslutningsvis blev det påpeget, at der er andelshavernes ansvar at vedligeholde afløbshuller i dørparti.

 

Lydniveau i dørtelefon

En andelshaver havde påpeget, at lydniveauet i dørtelefonen var meget lavt. Andelshaveren kontaktes herom for mulig ændring af dette.

 

Sko og øvrige effekter i opgangene

Flere andelshavere havde observeret, at der henstilles sko mv. i opgangene.

 

Hertil henledes opmærksomheden på vores Husorden pkt. 1, afsnit c, hvor al anden henstilling i trappeopgangene er forbudt.

 

De pågældende observerede andelshavere kontaktes direkte af bestyrelsen.

 

Fejning af skidt mv. fra altaner

Det henstilles på det kraftigste, at der IKKE fejes skidt mv. ud over altanen til underboen, men at det fejes op og bortskaffes.

 

Vandpytter i gården

Der er observeret større vandpytter i gården efter regnvejr. Der indsamles billeddokumentation for dette, så omfang og evt. udbedring kan vurderes.

 

Ødelagte havemøbler på græsset mod nord

Der henligger ødelagte havemøbler på græsset mod nord. Disse vurderes at tilhøre naboandelsboligforeningen, som kontaktes om dette og for hurtig fjernelse af dette.

 

 

Status vedr. verserende sager

Intet.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

24. august 2022 kl. 19.30.