Dagsorden bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 24. august 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Line, Leif, Poul, Jens, Pia og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Patrick og Kjeld

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Andele til salg

Der er ingen for tiden.

Havedag d. 18. juni 2022

Denne gik godt med og med rimelig antal deltagende andelshavere, selv om dette bestemt kunne være bedre. De fleste planlagte opgaver blev gennemført.

Senere på dagen var der arrangeret sommerfest med fælles grill, spisning og hygge under parasollerne. Et festligt og godt arrangement, hvor de sidste ryddede af ved midnatstid.

Havedag d. 2. oktober 2022

Den planlagte arbejdsseddel blev gennemgået, herunder eventuelle indkøb af redskaber, maling, materialer mv. inden dagen. Klaus og Pia koordinerer dette.

Ændringer på affaldsområdet

Hvidovre Kommune havde tidligere i år annonceret en ændring i dette, herunder fjernelse af glas- og papircontainere, og opsætning af centralt placerede samme containere rundt omkring i kommunen. Denne ændring er dog ikke endnu ramt Magasingården. Når dette sker, vil der komme nye skilte og vejledninger i vores miljøstation.

Vi har dog bestilt og fået en papcontainer opstillet ved vores miljøstation.

Hækkeklipning stuelejligheder

Dette skulle være gjort senest den 1. juli 2022, hvilket de fleste havde sørget for. Dog havde én andelshaver ikke gjort dette og havde fået besked om dette med ny frist. Dette er ikke sket, så hækken klippes af vores haveentreprenør for andelshavers regning.

Altaner – løse skruer/ophæng

En andelshaver havde konstateret løse skruer ved fæste af østvendt altan. Andelshaver kontaktes for besigtigelse af dette.

Nyt køkken hos andelshaver

En andelshaver havde rettet henvendelse til bestyrelsen, da denne havde planer om nyt køkken med ændret installation. Henvendelse gennemgået. Bestyrelsen giver svar til andelshaver vedr. udsugning og ændret varmeinstallation, jf. tidligere givet svar til anden andelshaver.

Nedtagning af en radiator uden en erstatning kan ikke godkendes. Flytning eller erstatning med anden radiator kan ikke gøres uden en autoriseret fagmand og bestyrelsens godkendelse, da det er andelsboligforeningens varmeanlæg, herunder radiatorer.

Spalteventiler – henvendelse fra andelshaver

En andelshaver havde rettet henvendelse til bestyrelsen vedr. eventuelle manglende spalteventiler ved vinduer.

Det bemærkes her, at alle skråvinduer og almindelige vinduer i vores ejendom er forsynet med lovmæssig udluftning/spalteventiler. Vinduer i vores kviste er ikke født med udluftning/spalteventiler og bliver ikke ændret.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Formandsmøde d. 31. august 2022

Klaus deltager herfra.

På mødet vil der være en repræsentant fra Hvidovre Kommune, som vil præsentere den nye lokalplan for Avedørelejren.

Et nyt Beboerråd for Smedjen er etableret og der arbejdes ihærdigt for at komme i gang med Smedjen for udlejning, arrangementer og anden anvendelse.

Dog afventes der bestyrelsen for GRAVL´s udmelding for forlængelse af lejemålet over for Hvidovre Kommune af Smedjen.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Lokalplan 469

Denne vil der blive orienteret om ved formandsmødet i GRAVL, jf. ovenfor.

Lys i gården

Der vil blive foretaget en gennemgang af vores lys i gården og alle lyskilder som tænder på fælleslyset skiftes. Indkøb af pærer foretages om nødvendigt.

Evt. pæreskift ved egen hoveddør foretages af andelshaver selv.

Knallert ved miljøstation

Det er af en andelshaver bemærket, at der i mere end et år har henstået en ubrugt knallert ved vores miljøstation. Ved forespørgsler til forskellige personer i lokalområdet, lader det til, at der ikke er nogen, som vil kendes ved denne. Knallerten er derfor meldt til politiet for fjernelse.

 

Status vedr. verserende sager

Lydniveau dørtelefon

En andelshaver i 23B har rettet henvendelse til bestyrelsen, da denne oplever, at dørtelefonens samtaleanlæg er defekt. Andelshaver kontaktes om besigtigelse og afprøvning.

Ved samme lejlighed testes dørtelefon i 21A.

Resultatet af disse tests afgør det videre forløb.

 

Behandling af indkomne forslag

Tørrestativ i gården

Flere andelshavere havde ytret ønske om et fast monteret tørrestativ til vasketøj i gården. Dette har tidligere været afvist af pladsmæssige og æstetiske årsager.

Bestyrelsen er dog åben for en ny diskussion af dette og modtager gerne forslag, holdninger mv. om dette for et evt. videre forløb.

Alternativt kan i dag frit anvendes tørrestativ på græsset bag parkeringspladsen mod Filmbyen.

Fliser omkring sandkasse

En andelshaver havde på Facebook gruppen magasin gården naboer lavet et opslag vedr. katteefterladenskaber i og omkring sandkassen.

En andelshaver havde i forlængelse heraf stillet forslag om en flisekant omkring sandkassen, for at børn og forældre kan rydde sand mv. op efter sig og lægge sand mv. tilbage i sandkassen i stedet for at det lægger sig til ophobning på græsset.

Endvidere opfordres til, at låg til sandkassen i højere grad lægges på plads efter endt leg.

Bestyrelsen imødekom forslaget om flisekant. Der indkøbes til dette for et evt. havedagsprojekt i oktober 2022 eller til næste forår. Personer for dette projekt må gerne melde sg til bestyrelsen.

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

28. september 2022 kl. 19.30.