Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 28. september 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Patrick, Leif, Jens, Poul, Pia og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Line og Kjeld

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Andele til salg

Ingen pt.

Varsling stigning på forsikringspræmie

Varslet stigning på 38.563 kr. til nye årlig præmie på 77.123 kr. fra den 1. juni 2023. Set i lyset af vores skadeshistorik accepteres denne stigning.

Interesseliste

Der arbejdes fortsat på denne, herunder en generel oprydning i denne.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Formandsmøde d. 31. august 2022

Hovedindholdet på dette møde var den nye lokalplan 469 i udkast for Avedørelejren. Det nye lokalplansforslag indeholder både den grønne manual og design manualen. Repræsentanter fra Hvidovre Kommune (HK) ville fremlægge den, men sygdom hos dem forhindrede dette.

Mødet blev dog gennemført, og formanden gennemgik lokalplanen. Fokus var især rettet mod:

-          Skraldestationerne centraliseres og bliver delvist nedgravede på nye steder. GRAVL skal finansiere dette – beløbet ikke kendt, men anslået til at være ikke ubetydelig. De nuværende skraldestationer ”frigives” til andre formål.

-          Hegn og hække ud til fælles arealer (parallelt med bygningen) standardiseres.

-          Der er i byggeprojektet på Zentropas tidl. område ikke fra HK stillet krav om én parkeringsplads pr. bolig. HK har anvendt en undtagelse herfor og henvist til allerede eksisterende p-pladser.

-          Muligheden for at tilføje ny bygning på ejendommen Østre Messegade 2 er fjernet.

Grundejerforeningen var af den opfattelse, at når lokalplanen vedtages, så vil den klart blive håndhævet af HK.

Det videre forløb er, at grundejerforeningen afventer udspil fra HK vedr. nyt møde og fremlæggelse af lokalplanen. Herefter indkalder GRAVL til nyt møde.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Lokalplan 469 – nyt udkast

Nyt dialogmøde med grundejerforeningen og Hvidovre Kommune (HK) den 20. september 2022. Poul deltog herfra.

Det meste af tiden til mødet blev der diskuteret de foreslåede nye skraldestationer (ca. 10), deres placering og prisen for dem. Prisen blev anslået til ca. 6 mio. kr. for samtlige skraldestationer. Grundejerforeningen skal finansiere dette.

Der lægges op til, at indhegning af eget flise areal/egen terrasse parallelt med bygningen ikke er tilladt med hæk eller andre diverse løsninger. Tilladt løsning vil være galvaniseret smedejernshegn i bestemte mål og layout inden for det oprindelige areal udlagt til fliser.

Opfattelsen herfra var, at HK ikke virkede særlig lydhør over for indsigelser, uhensigtsmæssigheder eller deciderede misforståelser. Virkede ikke som om, at der var den store lyst til borgerinddragelse, som ellers er et stort tema på Rådhuset.

Der afventes ny lokalplan i høring fra HK.

Enighed om, at vi afgiver høringssvar.

Havedag d. 2. oktober 2022

Opgaverne til dagen blev gennemgået og de forslåede indkøb godkendt.

Udfald af TV-signal

Flere andelshavere havde oplevet at deres TV-signal uden videre havde udfald/frysning af billede mv. Dette er undersøgt nærmere og viste sig at være påvirket af betydelig vejrændring (fugt), som gør at vores HFI-relæ i teknikskuret slår fra.

Løsningen på dette er, at HFI-relæet tilsluttes på simpel vis igen. Vejledning herfor opsættes i teknikskuret.

Besparelse af el ved ændret lys i gården

Dette var ikke umiddelbart muligt eller ønskværdigt.

Julebelysning

Der opsættes ikke julebelysning i år i gården, grundet forsyningssikkerheden af el og de høje priser på el.

Dog vil der forsøgt stablet et glögg og æbleskive arrangement på benene i løbet af december. Invitation vil blive fremsendt/opsat i gården.

Varme

Varmen er igen tændt efter at der har været slukket for den i 2 ½ måned.

Status vedr. verserende sager

Defekte lister mv. i døre og vinduer på tagetagen

Poul havde besigtiget disse og havde lavet en intern rapport om dette. Denne omdelt til bestyrelsen.

Det blev konstateret, at de fleste skum- og trælister, insektfang mv. er defekte og skal skiftes inden kort tid.

Mange af bebyggelsens sprossevinduer har meget slidte og møre vindueslister. Udbedringsplan herfor udbedres snarest muligt i det nye år.

De fleste/alle ovenlysvinduer er med skader, som med tid skal udbedres. Udbedringsplan herfor udarbejdes med hensættelse af beløb hertil i årsrapporten over de næste fem år og udbedring herefter. Udbedringsplanen udarbejdes efter henvendelse til Vallensbæk Maskinsnedkeri for priser mv.

Mange/næsten alle ovenlysvinduerne har defekt/meget nedslidt insektfang på øverste ventilationsklap. I forlængelse heraf indhentes der hurtigst muligt tilbud og forventet indkøb af nye insektfang. Udskiftning af disse forventes at blive foretaget af andelshavere selv, dog med assistance fra Poul, hvis det ønskes.

Mindre reparationer vil indgå i den løbende vedligeholdelse.

Lydniveau dørtelefon

Boksene ved indgangene til opgangene er justeret, og virker igen efter hensigten.

Altan – løse skruer/ophæng

Denne er besigtiget og var ikke alarmerende. Dog holdes der øje med denne for evt. yderligere tiltag med tiden.

Nyt køkken hos andelshaver

En andelshaver havde rettet henvendelse for flytning af radiator, herunder tegninger og billeder forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte flytningen.

Bestyrelsen skal i denne forbindelse oplyse om, at enhver ændring af en radiator/varmeinstallation skal godkendes af bestyrelsen forinden det evt. udføres. Og udføres af autoriseret VVS’er.

Priser for varme fra HK og vand fra Hofor

Ultimo august i år har Hvidovre Fjernvarme oplyst, at der ikke er udsigt til prisstigninger for varmen.

Hofor er ved at undersøge om de stigende priser på el vil få en indflydelse på prisen for deres levering af vand. Vi afventer dette og orienterer herom når Hofor udmelder dette.

Internet

Vi har en fælles aftale sammen med AV1 og AV2 om Dansk Kabel TV’s levering af Internet til os. Denne aftale er forhandlet på ny og færdig. Resultatet er, at vi indgår ny aftale med dem om levering af Internet med fordoblet hastighed til 100/100 og til uændret pris.

Aftalen løber i 36 måneder og træder i kraft snarlig.

Behandling af indkomne forslag

Henvendelser fra andelshavere

1) Udvendig vedligeholdelse ved egne døre og vinduer

Den ydre nederste dørkarm fremstår i træ, skal andelshaver selv rengøre, herunder anbefales jævnlig oliering, da det nedsætter rengøringsbehov.

Aluminiumssålbænk ved altan, bør andelshaver nødreparere. Dog vil det indgå i den løbende vedligeholdelsesplan.

Fremspring ved vinduerne, er egen almindelig vedligeholdelse og rengøring (dog under hensyntagen til underboen)

2) Internet – kontakt/-person til Danske Kabel TV

Se vores hjemmeside for kontaktoplysninger til Dansk Kabel TV. Det undersøges, om vejledningen kan gøres bedre.

3) Spalteventiler i vinduer og døre på øverste etage

En andelshaver havde henvendt sig til bestyrelsen for egen isættelse af spalteventiler i vinduesrammer, som ikke var født med disse.

Bestyrelsen imødekommer dette ønske, dog under hensyntagen til håndværksmæssigt forsvarligt arbejde.

Det bemærkes i øvrigt, at denne imødekommelse gælder for alle andelshavere, som måtte have dette ønske.

Barnevogn i opgang

En andelshaver havde konstateret, at der henstår en meget ubenyttet barnevogn i opgangen til nr. 21.

Dette er ikke i overensstemmelse med vores retningslinjer og husregler. Det skal igen præciseres, at barne- og klapvogne mv. ikke må henstå under trappen i opgangene, medmindre de anvendes dagligt eller næsten dagligt. Alt andet skal fjernes. Det er ikke til hverken opbevaring eller langtidsparkering.

Det er en aftale, som vi ekstraordinært har fået med beredskabschefen i Hvidovre kommune, og hvis dette ikke overholdes, vil der blive nedlagt forbud mod denne anvendelse.

Bestyrelsen retter henvendelse til rette andelshaver for straks at fjerne barnevognen, hvis den ikke opfylder betingelser for at stå der.

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

Tirsdag den 29. november 2022 kl. 19.30.