Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 29. november 2022 kl. 19.30

Fremmødte:

Line, Leif, Jens, Poul, Pia og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Kjeld og Patrick

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Andele til salg

Ingen til salg lige pt.

ABF Landsmøde

Ingen deltog fra vores side. Vi havde dog valgt at give fuldmagter til ABF.

Container til tøjaffald

Modtaget besked fra Hvidovre kommune om at der etableres ordning med tøjaffald primo december 2022. Bestyrelsen skønner ikke at det er nødvendigt med egen container hertil. Det blev besluttet at der bliver mulighed for at andelshavere i forbindelse med havedagene kan komme af med dette og fælles bortskaffelse. Nærmere info følger.

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald

Næste storskraldsweekend er den 16.-18. december 2022.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Julehygge d. 6. december kl. 16.30

På bestyrelsens vegne har Pia rundsendt invitation til julehygge d. 6. december kl. 16.30 på loftet. Flere har tilmeldt sig og andre tilkendegivet interesse og evt. deltagelse. Arrangementet gennemføres.

Madaffaldsposer

Der er bestilt ny sending af de grønne madaffaldsposer. Når de modtages, vil de igen blive placeret på loftsgangen.

Kit ovenlysvinduer

Prisen for nye kit til udskiftning på ovenlysvinduerne er ca. 350 kr./stk. Disse indkøbes og forventes udskiftet primo 2023.

Døre opgange

Udfordringer med dørpumpe i den ene opgang. Denne er justeret flere gange, men dog uden at være helt optimalt. Servicemontør bestilles for justering.

Ved samme lejlighed ser servicemontør på modsatte dørtelefon, da denne ”brummer” uden tydelig tale.

Manglende varme hos andelshavere

Bestyrelsen havde modtaget flere henvendelser fra andelshavere, som ikke havde tilstrækkelig varme i deres lejligheder. Disse kontaktes for præcise problemer. Herefter vil varmeteknikker blive tilkaldt for gennemsyn af varmeanlægget.

Status vedr. verserende sager

Lokalplan 469 Avedørelejren

Der er nyt udkast på vej til lokalplan for Avedørelejren. Høringsperioden for dette udkast forventes at være fra den 14. december 2022 til den 18. januar 2023. Der forventes afholdt borgermøde i høringsperioden.

Andelshavere orienteres når høringsforslag foreligger. Bestyrelsen fremsender høringssvar. Aftalt at Jens og Leif laver udkast til bestyrelsen. Andelshavere kan give input til bestyrelsen ved at sende en mail til bestyrelsen@ab.dk.

Behandling af indkomne forslag

Julegave/julefrokost bestyrelsen

Jens og Kjeld ser og vurderer dette.

Julegave til administrator

Klaus sørger for at administrator/Birgitte får dette.

Evt.

Valuar

Der er bestilt valuar til den pt. årlige vurdering af vores ejendom.

Næste mødedato

Udmeldes af formanden primo januar 2023.