Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 17.30 (før generalforsamling).

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Pia, Poul, Jens og Klaus

Desuden deltog administrator Birgitte Rasmussen.

Meldt fra / ikke mødt:

Line og Patrick.

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 25. april 2023 kl. 19.30

GF’s forløb

 

Bestyrelsen vil foreslå Birgitte Rasmussen som dirigent på generalforsamlingen.

 

Formanden havde yderligere at tilføje bestyrelsens beretning. Dette vil blive mundtligt fremlagt på generalforsam-lingen, og er:

-      Interesselisten.

-      Praktisk arbejde på havedagene.

-      Blødt vand i hanerne.

-      Andelshaveres egen løsning af problemer i lejlighederne kan medføre ansvar for dem ved. ulovlig/uhensigtsmæssig løsning på foreningens område.

 

Forslag til GF fremsættes således:

-      Bestyrelsens forslag fremsættes af Leif.

-      Forslag vedr. havedagsdeltagelse fremsættes af Kjeld.

-      Modtaget ændringsforslag vedr. havedagsdeltagelse fremsættes af forslagsstiller.

-      Fliser omkring sandkasse fremsættes af forslagsstiller.

-      Indkøb af nye legeredskaber fremsættes forslagsstiller.

-      P-muligheder for børnekøretøjer fremsættes af forslagsstiller.

 

Administrator forespurgte bestyrelsen på graden og detaljeringen af hendes gennemgang af årsrapporten for 2022 og budget for 2023 og 2024.

 

Bestyrelsen ønsker en kort gennemgang i hovedtræk med fokus på nøgletallene i årsrapporten og budgettet.

 

Formanden orienterer

 

Ikke yderligere.

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Generalforsamling den 27. april 2023

Bestyrelsens forslag til GRAVL´s generalforsamling er fortsat disse:

-      afmærkning af parkeringspladser i Avedørelejren, og

-      bemyndigelse til bestyrelsen til etablering af p-ordning.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

Næste mødedato

25. april 2023 efter generalforsamlingen.