Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 21.35 (efter generalforsamling)

Fremmødte:

Leif, Pia, Jens, Poul, Nina, Kjeld og Klaus.

Meldt fra / ikke mødt:

Line.

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Generalforsamling, tirsdag den 25. april 2023

Konstituering af bestyrelse

Indledningsvis blev ny indvalgte bestyrelsessuppleant Nina Houe budt velkommen.

Herefter konstituerede bestyrelsen sig således:

Leif fortsætter som formand.

Poul blev næstformand.

Keld fortsætter som kasserer.

Klaus blev sekretær.

Jens Hasemann som almindeligt medlem.

 

De tre valgte suppleanter er:

Line, Pia og Nina.

 

Formanden orienterer

 

Havedag juni

Fra bestyrelsen vil Leif og Poul være repræsenteret.

 

Revision af vejledning af overdragelser

Arbejdsgruppe nedsat for denne revision og består af Leif, Poul og Nina.

 

Nyt fra grundejerforeningen (GRAVL)

Generalforsamling den 27. april 2023

Vi er repræsenteret ved Leif, Poul, Kjeld, Jens og Pia.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Intet til dette punkt.

 

Status vedr. verserende sager

Intet til dette punkt.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

Evt.

Intet til dette punkt.

 

Næste mødedato

Efter den 17. maj 2023.

Leif fremsender forslag til datoer.