Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 12. juni 2023 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Nina, Jens, Pia, Poul og Klaus

Meldt fra / ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Konstituering af opgaver

Ingen ændringer til denne – se vores hjemmeside, fanen ”Bestyrelsen” og herefter ”Bestyrelsens opgaver”.

 

Lovmæssige krav vedr. legepladser

Forespørgsel er fremsendt til administrator og svar herfra afventes. Vi har nedsat arbejdsgruppe om dette og forkvinden herfor er Pia.

 

Havedag

Opgaver gennemgået og justeret.

 

Forespørgsel vedr. pligtarbejde anden dag. Bestyrelsen vurderer om der er opgaver, som ikke blev udført på havedagen, som kan udbydes efter havedagen og som andelshavere herefter kan byde ind på.

 

Fællesspisning om aftenen. Der er fremsendt mail til andelshaverne om evt. interesse herfor. Tilbagemeldinger viste, at der er grundlag for at der arrangeres fællesspisning om aftenen på havedagen. Der tændes grill ved 18-tiden og fællesspisning forventes at starte kl. 19.00.

Magasingården byder på øl, vin og vand samt ketchup, sennep og pølsebrød.

 

Øvrigt herunder retter mv. til den fælles buffet er op til de enkelte deltagere.

 

Antallet af deltagere vurderes til at være passende til vores bord-/bænkesæt, så der sættes ikke telt op i gården. Endelig vurdering foretages dog på havedagen.

 

Krukker i gården

Ejerne af disse var efterlyst og ingen meldte sig. Tre personer var interesseret i at overtage disse og efter lodtrækning blev disse tildelt i rækkefølge Maiken, Besime og Pia.

 

Disse kontaktes for afhentning.

 

Magasingårdens e-mail håndtering

Forretningsgangen for denne gennemgået og følges fremover.

 

Danfoss-Styreg-Heating

Navneskift fra Danfoss til Danfoss-Styreg-Heating. Vores serviceaftale med Danfoss er uændret.

 

Honoraroversigt april 2023 fra Birgitte/administrator

Ingen kommentarer til denne fra bestyrelsen.

 

Ørsted – Elproduktet Basispris Kvartal skifter til Flexpris.

Vi har modtaget brev fra Ørsted vedr. ændring af vores el-aftale. Bestyrelsen ønsker at foretage ændring af vores el-aftale til en timepris-aftale, og Leif henvender sig til Ørsted for dette.

 

Skiftet til anden prisaftale sker på bestyrelsens vurdering af, at den overvejende del af vores elforbrug ligger i det timetidsinterval, hvor elprisen er lavest.

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Storskrald:

23.-25. juni

18.-20. august

20.-22. oktober

15.-17. december

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Optegning af p-pladser

Der arbejdes videre med dette, herunder på en mere permanent ordning/optegning.

 

Bøgehække

Vores bøgehække er fyldt med mellus/lus lige i øjeblikket. Det kan bekæmpes med en væske bestående af ½ liter vand, 1 dl. sprit og ½ dl. brun sæbe. Behandling foretages igen efter fire dage.

 

Bestyrelsen indkøber havesprøjter hertil.

 

Eltavle i varmeskur

Denne er defekt og trænger til service og reparation af defekte dele. Jens kontakter leverandør for tilbud for dette.

 

 

Status vedr. verserende sager

Håndtering af overdragelser

Udkast til denne udarbejdet af Leif, Poul og Nina. Udkastet blev kort gennemgået og efter præcisering af uklarheder blev denne godkendt.

 

Udskiftning af fuger ved altandøre mv.

Udskiftning af fuger er gået godt på ydersiden af vores ejendom på 1. og 2. sal. Herefter er det indersidens tur for samme etager. Foreløbigt flot udført arbejde. Dog havde der været udfordringer ved de ”franske altaner”, hvor gitter skulle fjernes.

 

Det bemærkes her, at for skråvinduerne vil der ikke blive foretaget yderligere, da disse vinduer vurderes at være fuldt funktionsdygtige og intakte. En konkret vedligeholdelse af disse ligger ikke umiddelbart i vores vedligeholdelsesplan.

 

Tjekliste til bestyrelsen ved overdragelsesforretning af lejlighed

Poul har udarbejdet denne og gennemgik den. Enkelte forslag til yderligere punkter på listen.

 

Poul retter tjeklisten til med disse og udkast fremsendes til bestyrelsen for yderligere gennemgang.

 

Salg af andel ved dødsfald

En anden andelsboligforening i Avedørelejren har haft et problem med en såkaldt ”dødsbo-klausul” vedr. dødsfald af andelshaver og evt. en ikke forudset istandsættelse af dennes bolig.

 

Vores formand drøfter med udgangspunkt i denne sag med vores administrator, om vi skal ændre noget i vores vedtægter eller salgsdokumenter vedr. dette.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

 

Evt.

Intet.

 

 

Næste mødedato

Mandag d. 28. august 2023 kl. 19.30.