Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Mandag d. 28. august 2023 kl. 19.30

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Jens, Pia, Poul og Klaus

Meldt fra/ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Tekstilaffald

Vi har modtaget besked fra Hvidovre kommune om sortering af tekstilaffald. Vi indkøber et affaldsstativ hertil og dette opstilles i vores teknikskur. Heri lægges tekstilaffald i mindre mængder. Stativet er IKKE til genbrugstøj.

 

Stativet tømmes efter behov. Ansvarlig er Pia Olsen. Vi skal kontakte kommunen for afhentning, når vi har samlet 3 sække eller flere.

 

Det bemærkes, at hvis en andelshaver har 3 eller flere sække tekstilaffald, så kontaktes Pia Olsen.

 

Varslet stigning i varmepriser af Avedøre Fjernvarme

Der er varslet stigning i varmepriserne, dog er disse minimale. Stigningen sker fra 1. oktober 2023.

 

På denne baggrund skønner bestyrelsen og administrator, at det ikke er nødvendigt med ændring af aconto varmebidragene fra andelshaverne for 2023.

 

Generalforsamling hos ABF

Der er modtaget indkaldelse til denne og den afholdes tirsdag d. 26. september 2023. Der var ingen fra bestyrelsen, som havde mulighed for deltagelse.

 

 

Interesselisten

Denne blev af formanden revideret og ryddet op i kort før vores generalforsamling i april. Herefter er der kommet 9 nye på listen.

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Intet.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Oprydning i gårdens legetøj

Der blev i forbindelse med storskrald i weekenden 26.-27. august ryddet op i legetøjet og en del kasseret.

 

Havedag 1. oktober 2023

Næste havedag er den 1. oktober 2023 kl. 11.00.

 

Liste for arbejdsopgaver udarbejdes.

 

Ved denne havedag vil der ekstraordinært være oprydning af børnecykler, børneløbehjul mv. Disse uden ejer enten markeres som fælleseje ligesom legetøjet i gården eller bortskaffes.

 

DERFOR bedes ejerne af disse sætte cykelmærker på dem i lighed med sommerhavedagen. Cykelmærkerne vil være på det runde bord på loftet. Lejlighedsnr. bedes anført.

 

Sækkevogn

Vores sækkevogn i teknikskuret er på ny defekt. Ny anskaffes.

 

 

Status vedr. verserende sager

Revideret tjekliste ved håndtering af overdragelser

Denne er færdig og klar til anvendelse ved næste salg. Stort stykke arbejde er udført af de deltagende.

 

Utæt altandør i lejl. nr. 7

Denne er besigtiget og undersøges nærmere og fortsat, herunder kontakt til Vallensbæk Maskinforretning og dørleverandøren.

 

 

 

Legepladsprojekt

Der arbejdes på projekter om ændringer og nye tiltag til legepladsen, herunder om professionelle aktører skal kontaktes for tilbud om opbygning, indretning mv., samt tilbud for priser.

 

Det bemærkes, at vores forsikring dækker leg på legepladsen. Sandkassen og legehuset er dog ikke godkendt af Hvidovre kommune. Dette kræves, da det er en legeplads med offentlig adgang.

 

Sandkasseprojekt

Pia havde indkaldt medlemmerne af udvalg til møde for igangsætning af projektet, herunder rammer, tidsplan mv. for det videre forløb.

 

Der afventes udmelding/vilje fra medlemmerne.

 

Legehusprojekt

Legehuset skal males og andelshaver havde taget denne opgave. I den forbindelse blev det konstateret, at legehuset trænger til en generel istandsættelse.

 

Dette forelagt bestyrelsen. Herefter påtog andelshaveren at stille forslag til bestyrelsen for istandsættelse/renovering og dets gennemførelse. Denne afventes fortsat fra andelshaver.

 

Dog skal der males vindskeder og udvendigt rødt. Dette foretager andelshaver.

 

Gård- og trappelys repareret så det ikke blinker ved tænding

Elektriker har gjort dette, samt leveret lyskilder til cykelskurene. Disse er i teknikskuret.

 

Knallert ved miljøstation

Der er i juni 2023 rettet henvendelse til Københavns Vestegns Politi Hittegodskontoret vedr. fjernelse af denne knallert. Dog er intet sket og der er rykket for dette.

 

 

Vinduer og døre

Fugning af vinduer og døre som krævede adgang med lift er afsluttet.

 

Herefter er planen, at der primo 2024 vil blive indhentet tilbud på fugning af resten af vinduer og døre i stueetagen og på 1. sal, som ikke kræver adgang med lift.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

 

Evt.

Intet.

 

Næste mødedato

Tirsdag den 3. oktober 2023 kl. 19.30.