Referat bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 3. oktober 2023 kl. 19.30.

Fremmødte:

Pia, Leif, Kjeld, Jens, Poul, Nina og Klaus.

Meldt fra/ikke mødt:

Line.

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

 

Formanden orienterer

Hjemmeside

Hjemmesiden er rettet til og tidssvarende justeret. Nina og Pia ser på hjemmesiden med andre øjne.

 

Lugtgener hos andelshaver

En andelshaver havde beklaget sig over lugtgener i sin lejlighed med mistanke på rotter. Administrator og forsikring kontaktet. Der har været inspektion af rottefænger og der er ikke fundet synlige spor af rotter.

 

Der arbejdes videre på dette.

 

Parkeringsproblemer på Gl. Byvej

En andelshaver havde forespurgt bestyrelsen om parkeringsproblemer/ulovlige parkeringer på Gl. Byvej på fredage ved middagstid.

 

Bestyrelsen opfordrer alle som er generet af dette, om selv at kontakte Hvidovre Kommune herom.

 

 

Nyt fra grundejerforeningen

Loppemarked 24. september 2023

Dette blev gennemført med stor succes. 55 loppestande var der og det forventes gennemført igen til næste år.

 

Banko søndag d. 5. november 2023

Ny dato for banko i Smedjen annonceret på grundejerforeningens hjemmeside.

 

Storskrald

Der er storskrald i weekenden 20.-22. oktober 2023.

 

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Flisearbejde - tilbud

Modtaget tilbud fra Grøn Entreprise. Dette gennemgået og diskuteret. Dette resulterede i, at der ønskes anden løsning, som der indhentes tilbud på hos Grøn Entreprise.

 

”Parkeringsplads” for legecykler og -ting ved legehus udskydes, da der arbejdes på flere modeller.

 

Det bemærkes, at der var rettet henvendelse til yderligere én virksomhed for tilbud, men at denne ikke ønskede at afgive tilbud.

 

Havedag d. 1. oktober 2023

Havedagen blev gennemført med kun 11 deltagende andelshavere, så der var fokus på basisopgaverne. Disse løst godt og grundigt af de deltagende andelshavere.

 

Bestyrelsen opfordrer til i denne forbindelse, at børnecykler i skurene stilles mellem voksencyklerne, så de optager mindre plads og ikke optager cykelholder i stativerne.

 

Bestyrelsen gør opmærksom på, at fjernelse af ukrudt på fliseareal/indvendige terrasser foran stuelejligheder, er den enkelte andelshavers ansvar. Dette bedes udført snarest.

 

Lunker i gården

Modtaget tilbud fra Grøn Entreprise for udbedring af de konstaterede lunker i gården, hvor der ved regn samles vand.

 

Lunkerne skyldes sænkede fliser, som formentlig kan henføres til TDC’s nedgravning af fibernet i gården og efterfølgende længerevarende påvirkning af flisernes underlag. TDC kontaktes for deres eventuelle udbedring af dette.

 

Manchet i toilet

Der sidder en manchet mellem toilet og toiletafløb, som er en sliddel. Defekt/slidt/tilstoppet manchet kan betyde lugt- og udskylningsgener. Bestyrelsen vil indhente et tilbud hos VVS'er på en generel gennemgang af stand og eventuel udskiftning.

 

Da denne manchet er en del af det væghængte toilet, vil undersøgelse og eventuel udskiftning være på hver enkelt andelshavers regning.

 

Tilbud og tilmeldingsliste fremsendes til alle, når vi har modtaget tilbud fra VVS'er 

 

Sækkevogn

Denne er under kyndig reparation og forventes snart tilbage i teknikskuret.

 

 

Status vedr. verserende sager

Utæt altandør i lejl. nr. 7

Der afventes udmelding fra andelshaver.

 

Legehusprojekt

En andelshaver havde vurderet, at legehuset trængte til en generel istandsættelse, herunder maling af de sorte og hvide flader.

 

Legehuset er for nyligt malet i svensk rød.

 

Maling med sort og hvid udsættes til foråret, og her vil der samtidig blive vurderet et evt. omfang af istandsættelse.

 

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen.

 

 

Evt.

Her var der forespørgsel på, om der i år bør være julelys i gården. Pia vil tage sig af dette og udarbejde plan for dette.

 

Det bemærkes, at den efterladte knallert ved vores miljøstation er fjernet. Det vides dog ikke af hvem.

 

Det er blevet bemærket, at flere vinduer på 2. sal på fællesarealer står åben i længere tid. Bestyrelsen skal opfordre til, at disse lukkes når udluftning er overstået, så de ikke bare står åbne på ubestemt tid og derved unødigt lukker varme ud.

 

 

Næste mødedato

12. december 2023 kl. 19.30