Referat ekstraordinært bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Onsdag d. 11. oktober 2023 kl. 17.15.

Fremmødte:

Pia, Leif, Kjeld, Nina, Poul og Klaus.

Meldt fra/ikke mødt:

Line og Jens

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

 

Formanden orienterer

Tilbud fra Grøn Entreprise om fliser

Bestyrelsen havde anmodet om og fået tilbud fra Grøn Entreprise vedr. flisebelægning omkring sandkassen og udbedring af lunker i gården.

 

Indledningsvis blev der forespurgt på, om det var muligt at holde dette inden for den budgetterede vedligeholdelse for 2023. Administrator kontaktes for status af dette.

 

Desuden var TDC Fibernet kontaktet for om de evt. vil udbedre lunkerne efter deres nedgravning af fibernet i gården. Det er bestyrelsens opfattelse, at lunkerne utvivlsomt stammer derfra.

 

Tilbuddet om udbedring af lunker udsat til videre behandling indtil henvendelse til TDC Fibernet er afklaret.

 

Tilbuddet vedr. flytning af sandkasse og flisebelægning omkring denne er ligeledes udsat til foråret, og evt. vurderes om det skal forelægges generalforsamlingen og være del af vedligeholdelsesbudgettet for 2024.

 

Grøn Entreprise kontaktes om vores beslutning.

 

Ændring vedr. afhentning af metalaffald

Vi har fået meddelelse fra Hvidovre Kommune om ændring af afhentning af metalaffald. Denne container bliver fra 1. november 2023 alene afhentet efter behov, ved at vi meddeler Hvidovre Kommune, at vi ønsker den tømt.

 

Alle andelshavere opfordres til, at når de synes at containeren skal tømmes at meddele dette til bestyrelsen.

 

A/B Artillerimagasinet er orienteret om, at vi informerer Hvidovre Kommune om tømning og at de bedes rette henvendelse til bestyrelsen, hvis og når de synes den skal tømmes.

 

 

Eventuelt

YouSee TV grundpakke

Leif havde modtaget brev fra YouSee vedr. ny prisstigning på vores TV-pakke, som fra 1. januar 2024 stiger med 30 kr. pr. måned. Ny pris bliver herefter 300,97 kr.

 

Lokalplan 469

Lokalplanen for Avedørelejren er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen nærlæser denne og udmelder væsentlige ændringer.

 

Desuden var der rettet henvendelse til en repræsentant fra Grundejerforeningens bestyrelsen for, om de vil indkalde til formandsmøde om denne. Oplyst at det vil der blive, men dato ikke fastlagt.

 

Parkeringsproblemer på Gl. Byvej

Samme repræsentant blev forelagt  parkeringsproblemenerne på Gl. Byvej og de omkringsliggende veje. Han oplyste, at de vil kontakte Hvidovre Kommune om dette.

 

 

Næste mødedato

12. december 2023 kl. 19.30