Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Tirsdag d. 18. december 2023 kl. 19.30 (oprindelig aftalt til den 12. december 2023 kl. 19.30).

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Poul, Nina, Pia, Jens og Klaus

Meldt fra/ikke mødt:

Line

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Formanden orienterer

 

Valuarvurdering

Valuaren har ved besøg vurderet vores ejendom og rapport og værdiansættelse afventes.

 

Ny ejendomsskat/grundskyld

Den foreløbige 2023 grundværdi lyder på 73.859.000 kr. mod en nuværende grundværdi på 5.096.600 kr., dvs. en stigning på 68.762.400 kr.

 

Dette er en voldsom stigning, men giver dog heldigvis kun en lille stigning på ca. 2,8 % i grundskylden, ca. 4.238 kr.

 

Hvis den foreløbige grundværdi ikke bliver reguleret, så vil det betyde årlige stigninger i en del år fremover.

 

Bestyrelsen har til hensigt at klage over ansættelsen af grundværdien. Det bemærkes dog, at der ingen klagemulighed er for denne foreløbige offentlige ejendomsvurdering fra Skattestyrelsen, og at det først bliver en mulighed ved den endelige offentlige vurdering i 2025.

 

Højesteretsdom

Højesteret har fastslået, at lejelovens bestemmelser om lejers ansvar for installationer i boligen ikke kan anvendes analogt på en andelshaver. Højesteret fastslog, at det modsætningsforhold der er mellem udlejers og lejers interesser, ikke foreligger på samme måde i en andelsboligforening, fordi andelshaverne selv driver og er medejere af foreningen, der ejer ejendommen. Andelshaverne er derfor ikke ansvarlige på et objektivt grundlag for konstaterede egne eller håndværkerfejl ved forandring i lejligheden.

 

Højesteretsdommen kan have betydning for vores vedtægter. ABF arbejder på tolkning af dommen og evt. ændringer til deres generelle anbefalinger til vedtægter. Vi afventer ABF og håber på snarlig udmelding.

 

ABF anbefaler dog klart, at bestyrelsen i en andelsboligforening involverer sig, når en andelshaver bygger om.

 

Bestyrelsen forventer at have et forslag til vedtægterne til vores generalforsamling i 2024.

 

Stormskade 20. oktober 2023

Der er på ny stormskade på vores tag. Forsikringsselskabet er kontaktet herom og det videre forløb afventes.

 

Anvendelse af fællesarealer i gården

En andelshaver havde forespurgt bestyrelsen om anvendelse af fællesarealer i gården og passende hensyn og diskretionslinje til andelshavers ”privatsfære”. Vedkommende andelshaver havde følt, at der var givet en finger, men at hele armen var taget.

 

Bestyrelsen opfordrer til, at andelshavere som føler sig overskredet på privatsfæren og ”diskretionslinjen” selv og i god tone kontakter anden andelshaver herom.

 

Bestyrelsen har forventning om, at dette sagtens kan lade sig gøre i respekt og accept for hinanden blandt andelshaverne.

 

Bestyrelsen finder det meget vanskeligt at tilføje noget konkret herom til vores husorden.

 

Revision af hjemmeside

Revisionen er gennemført. Stor tak til Nina for sin medvirken til dette.

 

Forsvunden affaldscontainer

Det er blevet konstateret, at én af vores containere ved affaldsskuret er fjernet. Den stod på bagsiden af affaldsskuret og var sat fast til gitteret med plasticstrips.

 

Hvidovre kommune er forespurgt på, om de har fjernet denne. Det har de ikke.

 

Hvis der er andelshavere som har kendskab til den fjernede container, bedes de give bestyrelsen besked.

 

Din tekniske Handyman

Vi har fået en henvendelse fra DKTV, som har lanceret Den Tekniske Handyman vedr. problemer med fx WiFi-dækningen, TV-opsætningen mv.

 

Henvendelse vil fremgå af vores hjemmeside og under fanen ”Praktisk Information”.

 

Hvis man ønsker at anvende denne service fra DKTV, henvender man sig dertil med sine ønsker. Betalingen herfor er for egen regning.

 

Metalcontainer

Pia er vores kontaktperson over for Hvidovre Kommune, når denne ønskes tømt.

 

Tilbud fra Grøn Entreprise

Vi har modtaget tilbud derfra for deres gartner-arbejde på vores grønne arealer. Deres tilbud er 5,7 % højere end indeværende år.

 

Bestyrelsen har accepteret tilbuddet og giver Grøn Entreprise besked om det.

 

Julebelysning i gården

Der er sat julebelysning op i gården med Pia som primus motor for dette. Pia og et par enkelte andelshavere opsatte julebelysningen, og en meget stor tak til dem fra bestyrelsen.

 

Pia er ligeledes primus motor for nedtagningen af belysningen.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Der var ikke noget nyt fra grundejerforeningen.

 

Dog var der efterlysning af julelys på Gl. Byvej, som det blev lovet på deres generalforsamling i 2023.

 

Der er efter afslutning af boligbyggeriet for enden af Filmbyen konstateret en del skader på vejbelægningen. Grundejerforeningen kontakter Hvidovre Kommune om dette.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Defekt el-tavle/relæ

Denne er repareret og regning afventes.

 

Rens af varmtvandsbeholder

Rens og eftersyn er foretaget og der var ingen defekt på varmtvandsbeholder.

 

Julegave til bestyrelsen og administrator

Der er fremsendt julegave til administrator.

 

For julegave til bestyrelsen arbejder Jens på dette.

 

ABF Netværksaften

Pia deltog i dette. Hun fik ”netværket” om flere emner, bl.a. legepladser, og herunder deres adgang, vedligeholdelse mv.

 

I forlængelse af dette fik hun oplyst, at der findes ”kattesand”, som indeholder en aroma, som bør holde katte væk derfra.

 

Bestyrelsen undersøger muligheden for dette sand til vores sandkasse.

 

Kalk i brugsvand

Opmærksomheden henledes på, at reduktion af kalk i forbrugsvandet kan ske ved at andelshavere monterer en ”kalkfanger” på vandtilførslen til fx vaskemaskinen. Prisen for denne ”kalkfanger” er beskeden og let at montere.

 

Det bemærkes dog, at i 2024 vil der fra vandværkets side af blive leveret vand, som er kraftig kalkreduceret.

 

Grønne bioposer

Der er ved at være bund i disse poser på loftet. Med forventning om et større brug hen over julen og nytåret er der bestilt nye forsyninger af disse hos Hvidovre Kommune.

 

Status vedr. verserende sager

Lunker i gården

Disse er konstateret ved kraftige regnvejr, hvor der uhensigtsmæssigt samler sig vand. Bestyrelsen er af den opfattelse, at disse stammer fra nedgravningen af fibernet i gården, så der er derfor rettet henvendelse til TDC/Fibernet for udbedring af disse.

 

TDC/Fibernet har med bestyrelsen besigtiget disse og vi afventer det videre forløb fra TDC/Fibernet.

 

Skader på kloak

Der er konstateret skader på vores kloak i østfløjen og som følge heraf rotter. Der foregår et større arbejde vedr. dette og hertil er Pia vores ihærdige primus motor over for rottefænger, VVS’er, forsikringsselskab, administrator mv. for hurtigt at få repareret skaderne og få rotterne væk.

 

Der er taget kontakt til vores VVS’er Frambo VVS for tilbud på rottespærrer mv.

 

Pia og Jens arbejder videre med dette, herunder tæt kontakt til forsikringen.

 

Opgradering Internet

Vi har fra DKTV modtaget tilbud på kraftig opgradering af vores internet til den pris vi betaler nu. Tilbuddet forlænger den aftale, som vi har nu med ca. 3 yderligere år.

 

Det skal dog nævnes, at aftalen er indgået med de to andelsboligforeninger AV1 og AV2, så vi afventer deres udmelding om deres syn på tilbuddet.

 

Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for det nye tilbud, så hvis både AV1 og AV2 har samme opfattelse, er bestyrelsen indstillet på at tage imod tilbuddet. Bestyrelsen finder, at det ligger inden for dens mandat.

 

Hvis der er andelshavere som mener, at det er en generalforsamlingsbeslutning og derved vil havde punktet med på næste generalforsamling, bedes de give bestyrelsen meddelelse herom senest den 1. februar 2024.

 

Manchet i toilet

Dette hænger sammen med ovennævnte punkt vedr. skader på kloak, og behandles i denne sammenhæng.

 

Utæt altandør i lejl. nr. 7

Denne utæthed er udbedret og regningen betalt af foreningen.

 

Defekt sækkevogn

Sækkevognen er repareret og står igen til fri afbenyttelse i teknikskuret.

 

Borde i udlån

Bestyrelsen konstaterede et unoteret udlån af borde og havde efterlyst disse. Er returneret.

 

Det opfordres fra bestyrelsen til at huske på, at notere sit lån af både borde og stole, som er for alles bedste, og derved reservationsarket på opslagstavlen er til at stole på.

 

Behandling af indkomne forslag

Omskrivning af vedtægternes § 10

I forlængelse af Højesterets dom vedr. forandringer i egen lejlighed og konsekvenserne heraf ved håndværkerfejl, havde Leif udarbejdet og fremsat et udkast til ændringer og tilføjelser til vores vedtægters § 10.

 

Kort gennemgået og yderst relevant set i lyset af nævnte Højesteretsdom. Bestyrelsen arbejder videre med dette, herunder hensyntagen til ABF’s forventelige snarlige udmelding om deres stillingtagen til dommen.

 

Aflåst cykelskur

En andelshaver havde i forlængelse af endnu et cykeltyveri (af dyr elcykel) i gården stillet forslag om et aflåst cykelskur i foreningen. Dette kan muligvis lade sig gøre ved at opsætte et gitter med aflåst låge i ét af de eksisterende overdækkede cykelskure.

 

Forinden bestyrelsen går videre med dette, bedes interesserede for at have deres cykel i et aflåst cykelskur mod særskilt betaling give bestyrelsen meddelelse herom inden den 1. februar 2024.

 

Der er ikke vurderet størrelsen på et beløb eller om det er månedsvis, kvartalsvis og lign. betaling af dette.

 

Bestyrelsen drøftede hvilke regler, som i givet fald skal gælde for et aflåst cykelskur. Hvis vi får sat et gitter op foran det ene overdækkede cykelskur, så vil den begrænsede plads indebære, at der ikke kan stå Christiania- og/eller ladcykler her.

 

Drøftelse af regler for tildeling af pladser afventer andelshaveres tilbagemelding.

 

 

Evt.

Intet.

 

 

Næste mødedato

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.30.