Referat af bestyrelsesmøde Magasingården A/B

Bestyrelsesmøde, dato:

Torsdag d. 22. februar 2024 kl. 19.30.

Fremmødte:

Leif, Kjeld, Jens, Poul, Pia og Klaus

Meldt fra/ikke mødt:

Line og Nina

Referent:

Klaus

 

Dagsorden

Detaljer

Valg af referent

 

Klaus

Regnskabsgennemgang v/administrator Birgitte

 

 

Gennemgang af årsrapport 2023 og budget 2024.

Vores administrator Birgitte deltog og gennemgik udkast til årsrapport for 2023, som bestyrelsen få dage tidligere havde fået tilsendt.

Gennemgangen gav anledning til få tal- og tekstmæssige ændringer, som vil blive indarbejdet af revisor. Birgitte går videre med dette.

 

Budget 2024 blev gennemgået med forventninger til 2024. Til budgettet var der ligeledes få talmæssige ændringer. Birgitte ændrer dette.

 

Efter gennemgang af både årsrapport 2023 og budget 2024 forlod Birgitte mødet.

 

Formanden orienterer

 

Generalforsamling

Rundspørge til de siddende bestyrelsesmedlemmer på valg, om de er villige til genvalg – det er de.

 

Dog træder én suppleant ud af bestyrelsen pga. flytning. Ny suppleant under overvejelse.

 

Det bemærkes, at varme- og vandregnskabet for 2023 var med stigende udgifter. Dette medfører en forventning om, at flere andelshavere må forvente stigninger i deres a’conto betalinger. Dette vurderes når det endelige varme- og vandregnskab foreligger. De berørte andelshavere får særskilt meddelelse herom.

Afslutningsvis henvises til vores hjemmeside for disse a’conto betalinger. (se under Vejledninger mv.).

 

Højesteret har fastslået, at lejelovens bestemmelser om lejers ansvar for installationer i boligen ikke kan anvendes analogt på en andelshaver. Derfor har ABF valgt at udarbejde en række tilføjelser til ABF’s standardvedtægter (jf. referat af bestyrelsesmøde 18.12.2023). Leif forelagde et forslag til hvordan dette kan indsættes i vores vedtægter. Bestyrelsen tiltrådte og forslaget vil blive forelagt den ordinære generalforsamling i april.

 

Valuarvurdering

Vi har modtaget denne fra valuaren og denne kan ses på vores hjemmeside under punktet ”Praktiske oplysninger: Vurderingsrapporter”.

Vores ejendom vurderet til ca. 77,5 mio. kr.

 

Salg af andel

Der er opslag i gården vedr. salg af andel nr. 26. Der er pt. én indstillede kandidat. Fristen for at indstille kandidater er den 24. februar 2024.

 

Herefter starter det videre forløb.

 

Mindre kalkholdig vand

Dette forventes fortsat at komme i vores haner ultimo februar 2024, men endelig dato ses ikke på HOFORs hjemmeside.

 

Aflåst cykelskur

Bestyrelsen havde fra en andelshaver modtaget et ønske om et aflåst cykelskur. En skitse med at opsætte et gitter med aflåst låge i ét af de eksisterende overdækkede cykelskure blev forelagt andelshaverne med referatet af bestyrelsesmøde den 18.12.2023.

Resultatet heraf var en svag interesse og henvendelsen henlægges fra bestyrelsens side. Dette ses ud fra en både interessemæssig interesse, som ud fra det økonomiske synspunkt.

 

Det skal dog tilføjes, at hvis der er én eller flere andelshavere, som ønsker at gå videre med dette, kan det gøres på vores generalforsamling d. 23. april 2024 efter de generelle retningslinjer for forslag mv.

 

Tilbud på skadedyrsforsikring

Vi har i forbindelse med den igangværende forsikringssag med skadedyr under enkelte stuelejligheder, modtaget et tilbud om en tillægsforsikring mod skadedyr. Denne vil dække andre skadedyr end rotter.

 

Denne vurderes og sammenlignes med vores nuværende dækning, for om det yderligere dækkede med fordel kan tilkøbes.

 

Stormskade den 20. oktober 2023

Skaden på tagryggen af østfløjen er repareret, som en stormskade, og dvs. ikke som en forsikringsskade.

 

Nyt fra grundejerforeningen

Generalforsamling

Afholdes d. 18. april 2024 kl. 19.00. Herfra deltager 2-3 personer.

 

Det forventes, at der samme dag og inden denne generalforsamling bliver et formøde med spisning for alle inderesserede i Avedørelejren, hvor bestyrelsen for GRAVL vil oreintere om forhold mv. i Avedørelejren mv. og at der kan stille spørgsmål mv. til dem.

 

Storskraldsdatoer

GRAVL har udmeldt disse storskraldsdatoer i 2024:

Weekenden 6.-7. april, weekenden 1.-2. juni, weekenden 3.-4. august, weekenden 5.-6. oktober og weekenden 30. nov.-1. dec.

 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer orienterer

Deltagelse i GRAVL’s formandsmøde

Fra vores bestyrelse deltog Jens. Han orienterede om den nye Lokalplan for Avedørelejren, herunder især om hække langs med og ud fra bygning.

 

Affaldsordningen i denne lokalplan, herunder etablering af nye affaldspladser og muligheder herfor.

 

Desuden om parkering, lade standere og evt. parkeringsudfordringer med de nye beboere i Filmbyen.

 

Status vedr. verserende sager

Rotter i østfløjen

Der er foretaget ny røgprøve, som viste, at der ikke var yderligere huller. Det vurderes nu, om der kan/skal foretages en røgprøve i alene én lejlighed.

 

Det er fanget en rotte i en opsat fælde. Der er opsat kameraer flere steder i de berørte lejligheder, for at lokalisere rotterne, deres formodede antal og hvad der herefter kan og skal gøres.

 

Fortsat tæt kontakt med rottefænger, forsikring og andre involverede parterer.

 

Der er ikke indtil nu udlagt gift.

 

Lunker i gården

Der er rettet henvendelse til TDC Fiber for udbedring af disse. Efter aftale forventes det, at disse besigtiges meget snart af entreprenør, som skal udbedre disse.

 

Opgradering af Internet

Udsat til næste møde.

 

Nedfald af mørtel

Mellem tagsten og mur er der grundet vind og vejr nedfaldet noget mørtel i øst gavlen. Det forventes at dette repareres på et senere tidspunkt i forbindelse med, at der er arbejdslift hos os vedr. andet vedligeholdelsesarbejde.

 

Manchet i toilet

Den verserende sag er afsluttet.

 

I forlængelse af denne og den verserende sag vedr. rotter, så skal andelshavere, som skifter deres toilet, sikre at der monteres et rottesikret rør/-manchet.

 

Dette tilføjes vores hjemmeside vedr. ”Praktisk information”.

 

 

 

Utæthed i vindue og døre

Disse er under udbedring.

 

Tilbud for færdiggørelse af fugning af vinduer og døre indhentes.

 

Udsugning

En andelshaver havde henvendt sig vedr. manglende udsugning i køkken og badeværelse.

 

Dette besigtiget, pumpe justeret og andelshaveres reaktion for dette afventes.

 

Uden hensyntagen til dette, så tilkaldes tekniker dog for general justering af pumpe.

 

Behandling af indkomne forslag

Ingen

 

Evt.

Det var bemærket, at jf. en meget gammel aftale, var der ikke påsat film på loftsvindue i andelshavers loftsrum. Film til dette er indkøbt på daværende tidspunkt. Andelshaver kontaktes for at få det bragt i orden.

 

Næste mødedato

Tirsdag den 2. april 2024 kl. 19.30.